Library

Browse the resource library

Here you will find DELIVERABLES that were created as part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project. We create and communicate information on climate change mitigation for all interested persons. Together with our partners, we provide sources of knowledge and capacity-building activities with the aim to achieve the reduction of greenhouse gas emissions.

FILTER

Poročilo o strukturi kvalifikacijske platforme veščin na področju prenove stavb

Report on the structure of "building renovation skills platform"

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Kako uspešno izpeljati skupnostne projekte

How to successfully implement community projects?

Dokumenti Brošura Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Skupnosti kot del rešitve

Communities as part of the solution

Dokumenti Brošura Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Mikrofon podnebju

Microphone to the Climate

Dokumenti Študija primera Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Poročilo o podnebnih kavarnah 2022

Report on Climate Cafes 2022

Dokumenti Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Zakaj ljudje potujejo tako, kot potujejo?

How people chose the mode of travel?

Dokumenti Raziskava Trajnostna mobilnost - dokument ·

Poročilo monitoringa s preglednico kazalnikov

Monitoring Report, Including Life Performance Indicators Table

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument Trajnostna mobilnost - dokument Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument Zeleno javno naročanje - dokument Odpadna hrana - dokument Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Usmeritve za vključitev tovornih koles v Strateški načrt za razvoj kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji – povzetek

Guidelines for including the content of cargo bikes in the Strategic Plan for the Development of the Bicycle Network in the Republic of Slovenia – Summary

Dokumenti Smernice Trajnostna mobilnost - dokument ·

Poročilo programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti - Občina Postojna

Report on the Capacity Building Programme for the Implementation of Sustainable Community Resource Management Projects – Municipality of Postojna

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Poročilo programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti – Mestna občina Ptuj

Report on the Capacity Building Programme for the Implementation of Sustainable Community Resource Management Projects – City Municipality of Ptuj

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

image/svg+xml