Library

Browse the resource library

Here you will find DELIVERABLES that were created as part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project. We create and communicate information on climate change mitigation for all interested persons. Together with our partners, we provide sources of knowledge and capacity-building activities with the aim to achieve the reduction of greenhouse gas emissions.

FILTER

Rezultati analize podatkov, zbranih z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v gospodinjstvih, v raziskavi, izvedeni na pobudo izbranih LAS

The results of the analysis of data collected by the method of keeping a kitchen diary of food waste in households, carried out in a survey at the initiative of selected LAS

Dokumenti Poročilo Odpadna hrana - dokument ·

Nadgradnja metodologije LEK in izboljšanje izvajanja

LEC methodology and implementation upgrade

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Povzetek ugotovitev pregleda izbranih lokalnih energetskih konceptov

Review of selected local energy concepts - Summary of the findings

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Rezultati analize podatkov, zbranih z metodo sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju deleža odpadne hrane, in rezultati analize podatkov, zbranih z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v gospodinjstvih, končno poročilo

The results of the analysis of data collected using the method of carrying out a compositional analysis of biowaste, with an emphasis on determining the share of food waste, as well as the results of the analysis of data collected using the method of keeping a kitchen diary of food waste in households, final report

Dokumenti Poročilo Odpadna hrana - dokument ·

Odprta ulica: Preizkus drugačne prometne ureditve

Open street

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Podnebno izobraževanje v visokem šolstvu – usmeritve in priporočila

Climate Education in Higher Education – recommendations

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Poročilo o strukturi kvalifikacijske platforme veščin na področju prenove stavb

Report on the structure of "building renovation skills platform"

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Kako uspešno izpeljati skupnostne projekte

How to successfully implement community projects?

Dokumenti Brošura Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Skupnosti kot del rešitve

Communities as part of the solution

Dokumenti Brošura Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Mikrofon podnebju

Microphone to the Climate

Dokumenti Študija primera Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

image/svg+xml