Library

Browse the resource library

Here you will find DELIVERABLES that were created as part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project. We create and communicate information on climate change mitigation for all interested persons. Together with our partners, we provide sources of knowledge and capacity-building activities with the aim to achieve the reduction of greenhouse gas emissions.

FILTER

Predhodno vrednotenje obstoječih modelov za simuliranje zalog ogljika

 Ex-ante evaluation of existing models to simulate carbon stocks

Dokumenti Raziskava Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Viri financiranja priprave in izvajanja celostnih prometnih strategij

Financial sources for development and implementation of sustainable urban mobility plans

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Celostna prometna strategija Koroške regije

Sustainable Urban Mobility Plan for Koroška region

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Evropski zeleni dogovor – izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih – KONFERENCA

European Green Deal Challenges and Solutions for Mobility and Logistics in Cities

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza kakovosti storitve in konkurenčnosti JPP ter predlogi možnih izboljšav

Analysis of PPT service quality and competitiveness and proposals of possible improvements

Dokumenti Raziskava Trajnostna mobilnost - dokument ·

Shema izboljšanega javnega potniškega prometa v izbranih koridorjih

Scheme of improved public passenger transport in selected corridors

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza sistemske ureditve vključevanja okoljskih vsebin v logistične procese (primeri: Avstrija, Nizozemska in Združeno kraljestvo)

Analysis of the systemic regulation of the integration of environmental content into logistics processes (examples: Austria, the Netherlands and the United Kingdom)

Dokumenti Raziskava Trajnostna mobilnost - dokument ·

Oskrba s hrano z nizkimi izpusti toplogrednih plinov na kmetiji Zlate misli

Low-carbon food supply on The Farm Zlate misli

Dokumenti Video ·

Umirjanje prometa v občini Bohinj

Sustainable mobility in the municipality of Bohinj

Dokumenti Video ·

Sistem izboljšav učinkovitosti v podjetju Xella porobeton

Performance improvement system at Xella porobeton company

Dokumenti Video ·