Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več o projektu

Cilji projekta

Naš ključni cilj je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, torej spodbujati in krepiti rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebno krizo. Vzpostavljamo povezanost med trajnostno mobilnostjo, odgovornim ravnanjem z odpadno hrano, energetsko učinkovitostjo, zelenim javnim naročanjem in trajnostno rabo zemljišč v prizadevanjih, da s spremembami navad in utečenih praks zmanjšamo količino toplogrednih plinov oziroma občutno zmanjšamo ogljični odtis Slovenije.

Cilji projekta v povezavi z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije (NEPN):

#1

Podpreti bolj učinkovito izvajanje investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Vlada Republike Slovenije je sprejela določene strateške dokumente za doseganje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Naš cilj je doseči bolj kakovostne in cenovno bolj učinkovite načine izvajanja teh ukrepov.

#2

Zmanjšati vrzeli pri izvajanju investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi rabe fosilnih goriv:

  • za ogrevanje v stavbah, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je raba energije v stavbah;,
  • za pogon v cestnem prometu, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo oziroma še vedno naraščajo.

Tako bomo omogočili hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšati emisije TGP do leta 2030. Pri tem je ključno prispevati k doseganju tudi drugih podnebnih in okoljskih oziroma sektorskih ciljev; med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o področjih in aktivnostih projekta

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

LIFE Platform Meeting on “Green Mobility

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Podnebju in okolju prijaznejša hrana: rastlinske alternative mesu

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Skupnostna sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik – delavnica

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Prenova stavb kulturne dediščine - primeri iz prakse

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Podnebna kavarna - trajnostna mobilnost v praksi

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki Podnebna kavarna dogodki

V ponedeljek, 19. septembra, se je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE zgodila prva od prireditev, poimenovanih Podnebna kavarna.

Podnebna kavarna je niz potujočih predavanj, razprav ali delavnic, ki sloni na strokovni podkovanosti 15 partnerjev, ki soustvarjajo projekt LIFE IP CARE4CLIMATE. Povabite jo v svoj kraj.

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika, v katerem lahko podate svoje mnenje o relativni pomembnosti posameznega Makro cilja TG v tem trenutku v slovenskem prostoru.

V Postojni je med 18. in 22. julijem 2022 potekala mednarodna poletna šola, ki jo je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral Gozdarski inštitut Slovenije. Udeleženci z vseh koncev sveta so skušali najti odgovor na vprašanje, kako krepiti odpornost gozdov, da bi v luči podnebnih sprememb trajno zagotavljali ponor toplogrednih plinov.

Izšla je julijska izdaja novičnika zelenega javnega naročanja.

V junijski številki revije Gradbenik si lahko preberete izsledke delavnic na temo kazalnikov trajnostne gradnje s poudarkom na testiranju alfa verzije in uporabi kazalnikov v praksi.

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Vabljeni na delavnico za testno uporabo slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi EU okvira Level(s), ki naslavlja kazalnik 4.1 – Kakovost notranjega zraka.

Vabljeni na predstavitev Sončne šole Hrastnik, ki nastaja pod okriljem Energetske zadruge Zeleni hrast.

Knjižnica vsebuje vire informacij o blaženju podnebnih sprememb, ki so nastali v okviru projektnih aktivnosti.

Prebrskajte po knjižnici