Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več o projektu

Cilji projekta

Naš ključni cilj je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, torej spodbujati in krepiti rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebno krizo. Vzpostavljamo povezanost med trajnostno mobilnostjo, odgovornim ravnanjem z odpadno hrano, energetsko učinkovitostjo, zelenim javnim naročanjem in trajnostno rabo zemljišč v prizadevanjih, da s spremembami navad in utečenih praks zmanjšamo količino toplogrednih plinov oziroma občutno zmanjšamo ogljični odtis Slovenije.

Cilji projekta v povezavi z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije (NEPN):

#1

Podpreti bolj učinkovito izvajanje investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Vlada Republike Slovenije je sprejela določene strateške dokumente za doseganje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Naš cilj je doseči bolj kakovostne in cenovno bolj učinkovite načine izvajanja teh ukrepov.

#2

Zmanjšati vrzeli pri izvajanju investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi rabe fosilnih goriv:

  • za ogrevanje v stavbah, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je raba energije v stavbah;,
  • za pogon v cestnem prometu, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo oziroma še vedno naraščajo.

Tako bomo omogočili hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšati emisije TGP do leta 2030. Pri tem je ključno prispevati k doseganju tudi drugih podnebnih in okoljskih oziroma sektorskih ciljev; med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o področjih in aktivnostih projekta

LIFE Platform Meeting on “Green Mobility

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Mednarodna poletna šola - Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Delavnica - Kakovost notranjega zraka (kazalnik 4.1)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Kolesarski zajtrk v Kočevju

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Predstavitev projekta »Sončna šola Hrastnik«

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Kazalniki Makro cilja 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov v praksi – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Izšla je julijska izdaja novičnika zelenega javnega naročanja.

V junijski številki revije Gradbenik si lahko preberete izsledke delavnic na temo kazalnikov trajnostne gradnje s poudarkom na testiranju alfa verzije in uporabi kazalnikov v praksi.

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Vabljeni na delavnico za testno uporabo slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi EU okvira Level(s), ki naslavlja kazalnik 4.1 – Kakovost notranjega zraka.

Vabljeni na predstavitev Sončne šole Hrastnik, ki nastaja pod okriljem Energetske zadruge Zeleni hrast.

V Kočevju bo 17. junija 2022 potekal kolesarski zajtrk, na katerem želijo vzpodbuditi izbiro kolesa za pot v šolo, službo ali po opravkih.

Na konferenci je 21 strokovnjakov iz devetih držav navzoče seznanilo s številnimi primeri dobrih praks. Udeleženci konference so imeli tudi možnost izmenjave znanj in izkušenj, ki so dobra podlaga za doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

Izšla je junijska izdaja novičnika zelenega javnega naročanja.

Izvedena je bila prva analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji. Predstavljena je bila metodologija za izvedbo analize in načrt za monitoring kazalnikov učinkov ZeJN za prihodnja leta ter predlog za oceno učinkov za ostale predmete iz uredbe.

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Knjižnica vsebuje vire informacij o blaženju podnebnih sprememb, ki so nastali v okviru projektnih aktivnosti.

Prebrskajte po knjižnici