Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več o projektu

Cilji projekta

Naš ključni cilj je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, torej spodbujati in krepiti rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebno krizo. Vzpostavljamo povezanost med trajnostno mobilnostjo, odgovornim ravnanjem z odpadno hrano, energetsko učinkovitostjo, zelenim javnim naročanjem in trajnostno rabo zemljišč v prizadevanjih, da s spremembami navad in utečenih praks zmanjšamo količino toplogrednih plinov oziroma občutno zmanjšamo ogljični odtis Slovenije.

Cilji projekta v povezavi z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije (NEPN):

#1

Podpreti bolj učinkovito izvajanje investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Vlada Republike Slovenije je sprejela določene strateške dokumente za doseganje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Naš cilj je doseči bolj kakovostne in cenovno bolj učinkovite načine izvajanja teh ukrepov.

#2

Zmanjšati vrzeli pri izvajanju investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi rabe fosilnih goriv:

  • za ogrevanje v stavbah, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je raba energije v stavbah;,
  • za pogon v cestnem prometu, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo oziroma še vedno naraščajo.

Tako bomo omogočili hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšati emisije TGP do leta 2030. Pri tem je ključno prispevati k doseganju tudi drugih podnebnih in okoljskih oziroma sektorskih ciljev; med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o področjih in aktivnostih projekta

LIFE Platform Meeting on “Green Mobility

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Obnova gozdov - ukrepi za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov (delavnica)

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo?

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Prva nacionalna okrogla miza o financiranju energetske učinkovitosti

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Raziskujmo opraševalce skupaj II (terenski del) - predavanje

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Podnebne spremembe in naši odzivi nanje - predavanje

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Umanotera v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna vabi na spletni seminar z naslovom »Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo?«.

V najobsežnejši raziskavi o količinah odpadne hrane v Sloveniji boste lahko pomagali pri oblikovanju ukrepov za zmanjšanje njenih količin in obenem v vašem gospodinjstvu preverili, koliko hrane zavržete ter katera hrana vam največkrat ostaja.

V maju in juniju sta na voljo dve delavnici o krožnem gospodarstvu.

Izšla je majska izdaja novičnika zelenega javnega naročanja.

Na dogodku so bile predstavljene spremembe pri naročanju elektronske pisarniške opreme.

Avgusta 2020 je bila pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan in Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete na vzorcu 3000 slovenskih gospodinjstev v okviru projekta LIFE IP Care4Climate izvedena spletna raziskava o energetsko učinkovitem obnašanju gospodinjstev in podane usmeritve za oblikovanje ukrepov.

Izšla je aprilska izdaja novičnika zelenega javnega naročanja.

Na voljo so gradiva z izobraževanja zelenega javnega naročanja vozil za cestni prevoz in storitev prevoza.

Občina Kranj se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus.

Na Gospodarskem razstavišču med 6. in 10. aprilom poteka jubilejni 60. sejem graditeljstva. Predstavilo se bo 250 podjetij iz 23 držav. V ospredju letošnjega sejma so rešitve, ki so okolju prijazne in energetsko varčne ter tako skupaj ustvarjajo udoben in varen dom.

Knjižnica vsebuje vire informacij o blaženju podnebnih sprememb, ki so nastali v okviru projektnih aktivnosti.

Prebrskajte po knjižnici