Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več o projektu

Cilji projekta

Naš ključni cilj je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, torej spodbujati in krepiti rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebno krizo. Vzpostavljamo povezanost med trajnostno mobilnostjo, odgovornim ravnanjem z odpadno hrano, energetsko učinkovitostjo, zelenim javnim naročanjem in trajnostno rabo zemljišč v prizadevanjih, da s spremembami navad in utečenih praks zmanjšamo količino toplogrednih plinov oziroma občutno zmanjšamo ogljični odtis Slovenije.

Cilji projekta v povezavi z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije (NEPN):

#1

Podpreti bolj učinkovito izvajanje investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Vlada Republike Slovenije je sprejela določene strateške dokumente za doseganje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Naš cilj je doseči bolj kakovostne in cenovno bolj učinkovite načine izvajanja teh ukrepov.

#2

Zmanjšati vrzeli pri izvajanju investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi rabe fosilnih goriv:

  • za ogrevanje v stavbah, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je raba energije v stavbah;,
  • za pogon v cestnem prometu, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo oziroma še vedno naraščajo.

Tako bomo omogočili hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšati emisije TGP do leta 2030. Pri tem je ključno prispevati k doseganju tudi drugih podnebnih in okoljskih oziroma sektorskih ciljev; med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o področjih in aktivnostih projekta

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Energetska revščina zahteva celovit pristop

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Konferenca o energetski revščini

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

TIMEPAC - delavnica o inovativnih metodah in pristopih za oceno stanja energetske učinkovitosti in energetsko certificiranje stavb

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Strokovni posvet o izzivih in strateških usmeritvah sektorja ogrevanja in hlajenja v Sloveniji

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Okoljevarstveni filmski festival GAIA

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Posvet o Podnebnem zakonu v Sloveniji

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar »Najprej energetska učinkovitost«

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Sončno elektrarno v vsako skupnost

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Skupnostno vrtnarjenje lahko pomembno prispeva k družbeni povezanosti in dobremu počutju v lokalnem okolju. Poleg spodbujanja samooskrbe in pridelave hrane z res nizkim ogljičnim odtisom ter trajnostnega urejanja prostora imajo skupnostni vrtovi pozitivne učinke tako na ravni posameznikov kot na ravni ožje in širše skupnosti. Izpostavljamo nekaj dobrih praks.

Na voljo je priročnik z najpogostejšimi vprašanji s področja zelenega javnega naročanja.

Izšel je prvi novičnik zelenega javnega naročanja, ki bo izhajal vsak mesec.

V petek, 31. 12. 2021, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil štiri nove javne pozive. Na Eko skladu so tako ponovno na voljo nepovratna sredstva za skoraj ničenergijske stavbe.

Številne uspešno izvedene aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE za naslavljanje podnebnih sprememb so v letu 2021 k spremembam vsakdanjih navad na različnih področjih nagovarjale široke množice.

Na mednarodnem raziskovalnem študentskem taboru Mikrofon podnebju, ki je potekal od 22. do 24. oktobra 2021, so bili mladim udeležencem predani znanje in kompetence za komunikacijo podnebnih sprememb. Študenti so se v treh dneh seznanili z različnimi vidiki podnebnih sprememb, pridobljeno znanje pa jim bo pomagalo pri ustvarjanju podnebno pravične prihodnosti.

Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna združujeta moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. V ospredju bo projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki bo vzpostavljen na skupnostnem začasnem prostoru Krater.

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s podjetjem Zavita d.o.o. izvedel prvo delavnico s tematskega področja Pametno prostorsko načrtovanje z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

V petek, 10. 12. 2021 med 9. in 11. uro, je potekal spletni strokovni posvet z razpravo o izzivih in strateških usmeritvah sektorja ogrevanja in hlajenja v Sloveniji.

Na konferenci Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih so domači in tuji strokovnjaki so predstavili izkušnje in teoretična znanja na področju upravljanja (predvsem urbane) mobilnosti s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Knjižnica vsebuje vire informacij o blaženju podnebnih sprememb, ki so nastali v okviru projektnih aktivnosti.

Prebrskajte po knjižnici