Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več o projektu

Cilji projekta

Naš ključni cilj je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, torej spodbujati in krepiti rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebno krizo. Vzpostavljamo povezanost med trajnostno mobilnostjo, odgovornim ravnanjem z odpadno hrano, energetsko učinkovitostjo, zelenim javnim naročanjem in trajnostno rabo zemljišč v prizadevanjih, da s spremembami navad in utečenih praks zmanjšamo količino toplogrednih plinov oziroma občutno zmanjšamo ogljični odtis Slovenije.

Cilji projekta v povezavi z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije (NEPN):

#1

Podpreti bolj učinkovito izvajanje investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Vlada Republike Slovenije je sprejela določene strateške dokumente za doseganje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Naš cilj je doseči bolj kakovostne in cenovno bolj učinkovite načine izvajanja teh ukrepov.

#2

Zmanjšati vrzeli pri izvajanju investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi rabe fosilnih goriv:

  • za ogrevanje v stavbah, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je raba energije v stavbah;,
  • za pogon v cestnem prometu, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo oziroma še vedno naraščajo.

Tako bomo omogočili hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšati emisije TGP do leta 2030. Pri tem je ključno prispevati k doseganju tudi drugih podnebnih in okoljskih oziroma sektorskih ciljev; med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o področjih in aktivnostih projekta

Konferenca o energetski revščini

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Posvet o Podnebnem zakonu v Sloveniji

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar »Najprej energetska učinkovitost«

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Sončno elektrarno v vsako skupnost

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

USPOSABLJANJE strokovnjakov za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi EU okvira Level(s)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Posvet o pomenu podnebnega upravljanja, izkušnjah, vrzelih in rešitvah

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar o financiranju projektov na področju proizvodnje, dobave in predelave biomase

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

“Potencial za koriščenje sončne energije v Sloveniji je zelo velik in skrajni čas je, da ga tudi izkoristimo. Prehod na sončno energijo je pot k blagostanju, zanesljivi oskrbi z energijo, zaščiti podnebja in čistemu zraku,” je bilo glavno sporočilo konference Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki sta jo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirala Umanotera in društvo Focus.

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Gozdarski inštitut Slovenije je v torek, 3.11.2021, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral spletno delavnico »Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2«.

Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva v smeri zmanjšanja osebnega motornega prometa, manjše porabe energije in večje uporabe okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti.

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti.

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se odvija 51. sejem Narava-zdravje.

Projekt Dnevniki odpadne hrane v izvedbi Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije bo najobsežnejša raziskava o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih v Sloveniji. Trajal bo od 1. oktobra do 30. novembra 2021.

Pred vas postavljamo izziv, kako zmanjšati količino odpadne hrane v gospodinjstvu, zato vse mlade med 16. in 24. let vabimo, da se nam pridružijo na hekatonu, ki se bo 16. in 17. oktobra odvijal na Ljubljanskem gradu.

Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Njena pridelava povzroči izpuste toplogrednih plinov in ima mnogotere vplive na stanje okolja – zato je pomembno, kako in s kakšno hrano se oskrbujemo. V Sloveniji imamo možnosti, da to storimo na okolju in podnebju prijaznejši način, pri tem pa poskrbimo za svoje zdravje in podpremo lokalne pridelovalce.

S 7. avgustom stopi v veljavo spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju.

Knjižnica vsebuje vire informacij o blaženju podnebnih sprememb, ki so nastali v okviru projektnih aktivnosti.

Prebrskajte po knjižnici