Spodbujanje rabe lesa kot materiala in energenta – delavnica

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bomo v sredo, 15. marca 2023, na Gozdarskem inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, izvedli delavnico z naslovom SPODBUJANJE RABE LESA KOT MATERIALA IN ENERGENTA.

Gre za prvo delavnico serije delavnic s tematskega področja "Promocija rabe lesa in konkurenčnost gozdnolesne verige".

Namen delavnice je spodbuditi svetovalce k promociji učinkovitega pridobivanja, predelave in rabe lesa kot materiala in energenta.

Les je pomembne material in energent na katerem sloni razvoj biogospodarstva in razvoj obnovljivih virov energije. Za promocijo rabe lesa kot materiala in energenta so potrebni ustrezni podporni ukrepi, ki na eni strani podpirajo predelavo kakovostnega okroglega lesa v lesne izdelke z višjo dodano vrednostjo, na drugi strani pa podpirajo učinkovito in okolju prijaznejše rabo manj kakovostnega lesa ter lesnih ostankov v energetiki. Investicije v lesnopredelovalne obrate so nujno potrebne za povečanje domače predelave lesa in izboljšanje konkurenčnosti gozdno lesne verige. Promocija sodobnih in učinkovitih sistemov na lesno biomaso ter promocija kakovostnih lesnih goriv pa je ključna za boljšo kakovost zraka.

Ker je pritisk na gozdove vedno večji in ker se kažejo vedno večje potrebe po lesu kot materialu in energentu potrebujemo različna merila za zagotavljanje trajnosti pridobivanja lesa. V veljavi oziroma v pripravi so različni dokumenti, ki posegajo na področje rabe lesa v energetske namene. Tako je glavni namen delavnice, ki jo organiziramo na Gozdarskem inštitutu Slovenije osvetlili problematiko pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase iz različnih zornih kotov. Poseben poudarek pa bo trajnostnih kriterijih za lesno biomaso.

Program in registracija na delavnico sta dostopna na prijavi.

Vljudno vabljeni!

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml