Usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb

Slovenija je v zadnjih letih sprejela odločnejše zaveze za prehod na trajnostno gradnjo stavb, za razogljičenje stavbnega fonda in gospodarno ravnanje z viri in energijo v stavbah. Razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050 je eden izmed pomembnih podnebno energetskih ciljev na ravni Evropske Unije in tudi Slovenije. 
Prenova stavb mora biti celovita po obsegu in učinkih ob sočasnem ohranjanju značilnosti stavbne dediščine. Do splošne uveljavitve meril za skoraj nič-energijske stavbe pa nas loči le še pol leta. V tem obdobju nam ostaja le malo časa za prenos tehnično-tehnološko inovativnih in hkrati gospodarnih rešitev gradnje in prenove visoko energijsko učinkovitih stavb v konkretne projekte.

Država sledi zgoraj navedenim načelom, zato so tudi v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor (MOP) predvidena tridnevna brezplačna usposabljanja za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda kot gradniku postopnega prehoda v brezogljično družbo. Niz tematskih usposabljanj je namenjen tudi upravnikom večstanovanjskih stavb in njihovim strokovnjakom.

Upravniki so v strateških in drugih nacionalnih dokumentih opredeljeni kot ključni deležniki in spodbujevalci celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb. Njihova dobra usposobljenost, kompetence in dodatna znanja ter veščine so tudi temelj za globlje zaupanje lastnikov oz. uporabnikov večstanovanjskih stavb do ponudnikov tovrstnih storitev.

Posebna pozornost je v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE namenjena večji prepoznavnosti usposobljenosti strokovnjakov in vplivu tega dejavnika na trgu. Pri usposabljanju zato upoštevamo tudi:

  • možnosti integracije pridobljenega znanja, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe nepovratnih finančnih spodbud in ugodnejših kreditov za obravnavana področja, 
  • postopke in pogoje za prepoznavanje in priznavanje pridobljenega znanja, veščin in kompetenc oseb usposobljenih v neformalnem izobraževanju in morebitno vključevanje dokazil o usposobljenosti kadrov v postopku priznavanja kvalifikacij.

Tema tokratnega usposabljanja je višja kakovost celovite in hkrati tudi trajnostne prenove večstanovanjskih stavb s poudarkom na večji energetski učinkovitosti (URE) in rabi obnovljivih virov energije (OVE). Poglavitni cilji so: 

  • usposobitev upravnikov za celovito energijsko prenovo večstanovanjskih stavb,
  • večja družbena prepoznavnost ključnih znanj in veščin, povezanih z energijsko prenovo,
  • boljša preglednost nad usposobljenostjo oseb na trgu dela (sistem za evidentiranje znanja, veščin in kompetenc pridobljenih v neformalnem učenju),
  • vzpostavitev konkurenčne prednosti na trgu dela za zaposlene, ki uspešno opravijo neformalno izobraževanje in to izkažejo z dokazilom.

Gradiva bodo dostopna preko spletne učilnice, kjer bodo imeli udeleženci dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, do virtualnega druženja in do vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Program dogodka:

1. del - sreda, 10. junij

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:15 Registracija udeležencev
9:15 – 9:30 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:30 – 9:35 Pozdravni nagovor Predstavnik MOP
9:35 – 9:45 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:45 – 10:30 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE Mag. Erik Potočar, MzI
10:30 - 11:00 Terminologija prenove Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 – 12:00 Celovita prenova stavb – pogled naprej Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12:00 – 12:45 Ocena statične in protipotresne varnosti pri prenovi večstanovanjskih stavb Mag. Anton Štampfl, GI ZRMK
12:45 – 13:30 Odmor za kosilo
13:30 – 14:15 Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine Marija Režek Kambič, ZVKDS, OE LJ
14:15 – 14:45 Učinki in vplivi ukrepov energijske prenove Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK 
14:45 – 15:00 Projekt energetske prenove – PEP Neva Jejčič, GI ZRMK
15:00 - 15:45 Interaktivna delavnica Neva Jejčič, Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK 
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. del - četrtek, 11. junij

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:05 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:05 – 10:45 Požarna varnosti pri prenovi večstanovanjskih stavb Milan Hajdukovič, SZVP
10:45 – 11:00 Odmor 
11:00 – 12:00 Sistemi v večstanovanjskih stavbah in obnovljiva energija P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
12:00 – 13:15 Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje v večstanovanjskih stavbah Bojan Mehle, BM
13:15 – 14:00 Odmor za kosilo
14.00 – 14.45 Primeri dobre in slabe prakse prezračevanja stavb Mag. Bojko Jerman, E-Netsi
14:45 – 15:45 Interaktivna delavnica   Bojan Mehle, BM P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

3. del - ponedeljek, 15. junij

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:05 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:05 – 10:05 Investicijski načrt vzdrževanja za večstanovanjske stavbe Dr. Nataša Šuman, UM - FGPA
10:05 – 10:45 Zagotavljanje kakovosti pri prenovi Neva Jejčič, GI ZRMK
10:45 – 11:00 Odmor
  11:00 - 11:45   Optimizacija ukrepov prenove večstanovanjskih stavb  Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Luka Zupančič, Marko Jaćimović, GI ZRMK
 Upoštevanje vseživljenjskih stroškov (LCC) na primeru večstanovanjske stavbe – H2020 HAPPEN
11:45 – 13:15   Upravnik kot spodbujevalec celovite energijske prenove Izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik, UL - FDV
13:15 – 14:00 Odmor za kosilo
14.00 – 14.30 Metrika elementov kakovosti storitev upravnikov Mag. Matej Koren, IER
14.30 - 15.30 Interaktivna delavnica Mag. Matej Koren, IER Neva Jejčič, GI ZRMK
15.30 – 15.45 Zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

 

Vabljeni deležniki:

Upravniki večstanovanjskih stavb.


Prijave:

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite štiri rubrike in s klikom na polje POŠLJI zaključite s prijavo) ali preko e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do petka, 5. junija 2020.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku usposabljanja preko e-pošte.

Potek dogodka:

Usposabljanje bo potekalo v  sredo, 10. junija 2020, četrtek, 11. junija 2020 in

v ponedeljek, 15. junija 2020, od 9.00 do 15.45 v dvorani A v 1. nadstropju na GZS na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani.

V primeru, da načrtovanega usposabljanja zaradi zaostritve ukrepov ob »epidemiji COVID-19« ne bo možno izvesti v navedenem terminu, vam bomo ponudili nadomestni datum.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

image/svg+xml