Vabilo na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Vabilo na delavnico 

Določitev indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v luči vzpostavitve sistema za spremljanje emisij toplogrednih plinov in odvzemov v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 

20. november 2019, 8:30 - 15:00 

Lokacija: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (Dvorana-predavalnica) 

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji. Delavnica bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. 

Ozadje 

S sprejetjem uredbe LULUCF leta 2018 (Uredba (EU) 2018/841) je EU vključila emisije toplogrednih plinov in odvzeme (ponore) ogljikovega dioksida zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) med svoje podnebno energetske cilje do leta 2030. Uredba je za države članice zavezujoča in zahteva, da v obdobju 2021-2030 emisije ne presegajo odvzemov, kar velja za vse kategorije zemljišč, ki so vključene v obračunavanje. Ta zaveza oz. t. i. pravilo o nepresežku emisij v sektorju LULUCF se bo ocenjevalo za obdobji 2021-2025 in 2026-2030. Za Slovenijo je pomembno, da do leta 2021 zagotovi robusten sistem spremljanja emisij in odvzemov v tem sektorju, s katerim bo omogočila kredibilno obračunavanje in poročanje ter hkrati preverjala napredek pri doseganju podnebnih ciljev. 

Letne ocene emisij in odvzemov za sektor LULUCF se pripravijo na osnovi podatkov o površinah zemljišč in emisijskih faktorjih ter v skladu z metodami, ki jih določajo smernice dobre prakse (IPCC). Uredba LULUCF določa, da bodo morale države članice pri obračunavanju emisij in odvzemov, ki nastanejo v sektorju LULUCF v obdobju 2021-2030 za predstavitev površin zemljišč uporabljati pristop 3, kar pomeni geokodirane podatke o spremembi rabe zemljišč v skladu s smernicami IPCC iz leta 2006 za nacionalne evidence toplogrednih plinov. Poleg tega bodo morale za pomembnejše obračunske kategorije uporabljati vsaj metodologijo drugega reda (Tier 2), kar pomeni, da bodo morale razpolagati s kakovostnimi podatki za določitev naciolnih emisijskih faktorjev, ki so specifični za posamezno državo. 

Slovenijo čakajo mnogi izzivi v sektorju LULUCF v obdobju 2021-2030. Ne gre le za izpolnjevanje podnebnih ciljev kot takih, ampak predvsem za vprašanje, na kakšen način, za kakšno ceno in s katerimi ukrepi oz. politiko bo cilje dosegala. Trajnostna raba zemljišč mora ob izpolnjevanju okoljskih ciljev upoštevati tudi ekonomske in socialne, kot so npr. ohranjanje rodovitnosti tal, produktivnosti zemljišč, biotske raznovrstnosti, prehranska varnost, konkurečnost pridelovalcev itd. Smo v obdobju, ko Slovenija pripravlja pomembne strateške dokumente, kot so npr. Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), Strateški načrt (nove) skupne kmetijske politike, Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij, ki bodo začrtali smer razvoja tega sektorja do leta 2030. 

Evropska okoljska agencija je v svojem nedavnem poročilu o rabi zemljišč in tal v Evropi zapisala: »Ne moremo živeti brez zdravih zemljišč in tal. Na zemljiščih pridelamo večino naše hrane in na njih gradimo svoje domove. Za vse vrste - živali in rastline, ki živijo na kopnem ali v vodi - so zemljišča življenjskega pomena. Tla - ena ključnih sestavin zemljišča - so zelo zapleten in pogosto podcenjen element, ki je prepreden z življenjem. Na žalost današnja raba zemljišč in tal v Evropi in po svetu ni trajnostna. To ima pomemben vpliv na življenje na kopnem.« 

Cilj delavnice 

Ena od aktivnosti, ki jih v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vodi Gozdarski inštitut Slovenije, je vzpostavitev sistema za spremljanje emisij TGP in odvzemov v sektorju LULUCF. V luči vzpostavitve tega sistema so cilji delavnice naslednji: 

  • predstavitev sedanjih sistemov spremljanja emisij in odvzemov v sektorju LULUCF (SI, AT, HR), 
  • pregled predlaganih indikatorjev trajnostne rabe zemljišč, ki se nanašajo na sektor LULUCF, 
  • predlog indikatorjev trajnostne rabe zemljišč, vključno z zagotavljanjem potrebnih podatkov, 
  • izbor ključnih indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v sektorju za potrebe usmerjanja oz. oblikovanja ukrepov in politik ter mednarodnega poročanja. 

Z delavnico se želimo osredotočiti na okoljske vidike trajnostne rabe zemljišč, zato vabimo vse, ki imate izkušnje ali interes za oblikovanje indikatorjev, izmenjavo informacij, mnenj, izkušenj in potreb na tem področju. 

Registracija 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do 18.11.2019. Za registracijo na delavnico uporabite to povezavo prijava na delavnico

Kontaktni osebi za dodatne informacije: 

Boštjan Mali, bostjan.mali@gozdis.si, 01/200 78 29 

Gal Kušar, gal.kusar@gozdis.si, 01/200 78 30 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb