VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

NACIONALNI OKOLJSKI CERTIFIKAT ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU - LIFE IP CARE4CLIMATE

Skupno izobraževanje in delavnica -  LIFE IP CARE4CLIMATE  - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki poteka v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor, je kot eden izmed ukrepov za postopen prehod v brezogljično družbo predvidena nadgradnja nacionalne certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG.

Okoljski certifikati so v razvitem svetu uveljavljeni kot mehanizem zagotavljanja kakovosti, predvsem pa je to sinonim za višjo kakovost, zanesljivost, trajnost, okoljsko prijaznost ter varnost za potrošnike in investitorje. Zaradi tega v tujini pri javnih in drugih razpisih ni edino merilo najnižja cena, ampak je eno izmed meril tudi pridobljen okoljski certifikat.

Nacionalna okoljska certifikacijska shema ZKG trenutno naslavlja višjo kakovost proizvodov, storitev, naprav in sistemov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pa je predvidena nadgradnja le-te z novo kategorijo – stavbo. 

Člani CER in partnerji KOC so prepoznani kot ključni deležniki za zagotavljanje višje kakovosti v stavbnem sektorju in kot pomemben akter pri postopnem prehodu v brezogljično družbo. Zaradi tega je nujna njihova seznanitev z uveljavljenimi inštrumenti zagotavljanja kakovosti in vključitev v razvojne aktivnosti pri nadgradnji nacionalne certifikacijske sheme ZKG. 

Namen dogodka je seznanitev s / z:

  • pomenom okoljskih certifikacijskih shem v svetu in pri nas,
  • nadgradnjo nacionalne certifikacijske sheme ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in
  • možnostmi pridobitve in prepoznavanja certifikata ZKG ter vključevanje le-tega v razpise in finančne mehanizme.

Program dogodka:

  • Pozdravni nagovor,  Ana Struna Bregar, CER / KOC
  • Kratek oris uveljavljenih okoljskih certifikacijskih shem, npr. RAL, Modri Angel, Eco Label,  mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
  • Predstavitev nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG,  Neva Jejčič, GI ZRMK 
  • Razvojne aktivnosti in predvidene vsebine nadgradnje nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, Akcija C4.1,  Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
  • Možnosti integracije certifikata ZKG v javne in druge razpise ter programe nepovratnih finančnih spodbud,  Investitorji in skladi
  • Vloga ključnih (vabljenih) deležnikov pri zagotavljanju višje kakovosti v procesu gradnje stavb v celotni življenjski dobi, CER in KOC
  • Interaktivna delavnica - pridobivanje predlogov za nove vsebine v okviru sheme ZKG, GI ZRMK

Vabljeni deležniki:

Člani CER in partnerji KOC, vpeti v proces gradnje in prenove stavb.


Prijave:

Prijave na dogodek sprejemamo do zasedbe prostih mest preko spletne prijave TUKAJ ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 11. februarja 2020, do 12. ure.
 

Potek dogodka:

Dogodek bo potekal v sredo, 12. februarja 2020, v prostorih Gradbenega inštituta ZRMK v sejni sobi DRI v 1. nadstropju na Dimičevi ulici 12 v Ljubljani.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.