Izjava o zasebnosti

1 . Splošno

D’Agency, d.o.o., Vilharjeva 36, 1000  Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je odgovorno za varstvo osebnih podatkov, ki jih vodi v svojih evidencah v okviru svojih pooblastil. D’Agency, d.o.o., je v odnosu do teh osebnih podatkov upravljavec.

Upravljavec je dolžan obdelovati in varovati osebne podatke skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov ali uredba) in ostalimi veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov, ki veljajo za državo, v katerem podjetje posluje. V Republiki Sloveniji se uporablja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Upravljavec bo osebne podatke uporabil izključno za namene, za katere so bili dani v okviru svojih zakonskih pooblastil.

2. Nameni obdelave, vrste podatkov in čas hrambe

2.1 Prijava na e-novice

Za prijavo na e-novice upravljavec obdeluje sledeče podatke: e-naslov, ime in priimek. Našteti podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, ki jo je možno kadarkoli preklicati.

Upravljavec hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Z vpisom vašega elektronskega naslova se prijavljate na e-novice, s katerimi vas bo upravljavec obveščal o pobudah in akcijah, z vami delili zanimiva dejstva ter primere dobre prakse ter obveščal aktualnih nagradnih igrah.

Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namene, za katere je uporabnik podal privolitev, z uporabniškim imenom in geslom zavarovan dostop do njih pa imajo zgolj pooblaščene osebe upravljavca osebnih podatkov, ki so zavezane k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z veljavno evropsko zakonodajo.

Podatkov o uporabnikih upravljavec ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam brez vaše predhodne privolitve.

2.2 Sodelovanje v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradnih igrah upravljavec obdeluje sledeče podatke: e-naslov, ime in priimek, poštni naslov, kontaktni telefon in po potrebi davčno številko (v primeru, da je nagrada višja od 42 €). Obdelava teh podatkov poteka na podlagi privolitve, ki jo je mogoče kadarkoli preklicati.

Z vpisom vašega elektronskega naslova se prijavljate za sodelovanje v nagradni igri, s katerimi vas bo upravljavec in pogodbeni obdelovalci podatkov obveščali o poteku nagradne igre, zaključku, morebitnemu  izžrebu in prejetju nagrade.

Po vpisu elektronskega naslova za sodelovanje v nagradni igri boste na navedeni naslov prejeli potrditveno sporočilo – s potrditvijo le-tega in aktivacijo soglasja boste do trajanja nagradne igre prijavljeni na obveščanje v zvezi nagradno igro. Vaši oddani podatki se bodo hranili do konca namena oziroma trajanja nagradne igre.

Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen oziroma za namene, za katere je uporabnik podal privolitev, z uporabniškim imenom in geslom zavarovan dostop do njih pa imajo zgolj pooblaščene osebe upravljavca osebnih podatkov, ki so zavezane k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z veljavno evropsko zakonodajo.

Podatkov o uporabnikih upravljavec ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam brez vaše predhodne privolitve.

3. Privolitev in preklic

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, do preklica.

Tovrstno obdelavo lahko posameznik kadarkoli prekliče s posredovanjem sporočila na info@care4climate.si.

4. Ostali podatki, ki jih obdeluje upravljavec

Upravljavec ob vašem obisku naši spletni strani avtomatično pridobiva naslednje podatke:

- število ogledov strani (eng. Page views),

- število unikatnih obiskovalcev na strani (eng. Users),

- odstotek obiskovalcev, ki se na stran vračajo (eng. Returning users),

- trajanje ogledov spletnih strani (eng. Average engagement time),

- število ogledov strani posameznega obiskovalca (eng. Views per user),

- število prenosov dokumentov (eng. Downloads),

- datum in čas vsakega obiska spletne strani,

- tip naprave,

- operacijski sistem,

- verzija operacijskega sistema,

- proizvajalec vaše naprave,

- model vaše naprave

- naslov(e) vseh obiskanih spletnih strani.

V kolikor boste na naših spletnih mestih vpisali ter potrdili vnos svojih osebnih podatkov, kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte ipd. bomo na osnovi unikatnega odtisa vaše naprave uparili vse vaše pretekle dogodke (navedene na zgornjem seznamu) in jih povezali z vašimi osebnimi podatki. Od trenutka, ko potrdite vnos vaših osebnih podatkov, bodo tudi vsi prej zbrani anonimni podatki, navedeni v zgornjem seznamu, šteli za osebne podatke.

Zbrane podatke, ki tvorijo unikatni odtis naprave, uporabljamo za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in splošne kakovosti storitev. Navedeno pomeni, da lahko vsebino in prikaz spletne strani ustrezno prilagodimo vam oziroma napravam, s katerimi dostopate do naših storitev in tako kar najbolje izkoristimo zmogljivosti različnih naprav ter storitve prilagodimo uporabnikovim zahtevam in potrebam.

Vaše podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom.

5. Pravice posameznika

Posameznik ima pravico uveljavljati naslednje pravice:

 • od upravljavca zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim in za kateri namen;
 • od upravljavca pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon ali pogodba, do izteka razlogov za hrambo na tej podlagi;
 • zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov, če:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov do rešitve zahtevka,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu,
  • jih upravljavec ne potrebuje več za svoje namene, posameznik pa jih potrebuje za svoje pravne zahtevke,
  • posameznik vloži ugovor v zvezi z obdelavo, do njegove rešitve;
 • do posredovanja svojih osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico zahtevati od podjetja, da te podatke posreduje neposredno drugemu upravljavcu;
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba, do izteka razlogov za hrambo na tej podlagi, zaščita življenjskih interesov posameznika ali zakon;
 • do pritožbe pri nadzornem organu.

6. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice, razen pravice do pritožbe, uveljavlja brezplačno pri upravljavcu. Upravljavec lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljavec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora upravljavec obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko upravljavec s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

7. Varovanje osebnih podatkov in odgovornost

Upravljavec je dolžan zagotavljati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov in je odgovoren za varnost osebnih podatkov.

Pri poslovanju z osebnimi podatki upravljavec upošteva načelo vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov s tem, da zbira in obdeluje samo tiste osebne podatke in v obsegu, potrebnem za dosego vsakega zakonitega namena posebej, jih hrani samo za obdobje, v katerem so potrebni za dosego namena, dostopnost do podatkov omejuje samo na osebe, ki le te potrebujejo za izvajanje nalog, ter v ravnanje s podatki vgrajuje zaščitne ukrepe za izpolnjevanje zahtev uredbe in varovanje pravic posameznika.

Upravljavec v nobenem primeru osebnih podatkov ne bo razkril nepooblaščenim osebam, niti brez dovoljenja posameznika ali izrecne zakonske dolžnosti ne bodo posredovani v tretje države izven EGP ali mednarodnim organizacijam.

Osebni podatki bodo razkriti drugim le na poziv pooblaščenega organa ali druge upravičene osebe na podlagi izkazane ustrezne zakonske podlage.

8. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavezuje obdelovalca podatkov k standardom varovanja in upoštevanju pravil enako kot upravljavca oz. podjetje.

9. Piškotki

“Piškotek” (cookie) je informacija, ki jo naše spletno mesto pošlje vašemu brskalniku, ta pa jo potem shrani v vašem sistemu. Piškotek našemu spletnemu mestu omogoča, da si “zapomni” informacije o vaših nastavitvah dokler ne zaprete trenutnega okna v brskalniku (če je piškotek začasen) ali dokler ne onemogočite ali zbrišete piškotka. Mnogi uporabniki raje uporabljajo piškotke, ki jim pomagajo pri lažji navigaciji po spletnih straneh. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika,
ki ga uporablja uporabnik. Ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki ne vsebujejo več podatkov, kot dovolite, in pošiljatelju ne morejo posredovati osebnih ali drugih informacij z vašega trdega diska.

Zakaj so piškotki potrebni?

Za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev so piškotki temeljnega pomena. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete.

Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Natančnejše informacije o tem, kako to naredite, najdete na spletni strani vašega brskalnika.

Katere piškotke uporablja spletna stran?

Spodaj primer

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
Statistika obiska Pomagajo nam razumeti, kako se naša spletna stran uporablja 6 let Google Analytics
Zemljevidi, spletni video posnetki in socialna omrežja Vsebujejo informacije za merjenje števila in obnašanja uporabnikov ter povezave na ponudnikovi strani 6 let Google Analytics
Napredno oglaševanje Omogočajo napredne oglaševalske tehnike posamezni spletni strani, zagotavljajo prikaz oglasov, kar se da ustrezajo interesom uporabnika 6 let Google Analytics
image/svg+xml