Mednarodna konferenca

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

8. junij 2022
Austria Trend hotel Ljubljana, Slovenija

Prehod v podnebno nevtralno družbo je ena izmed prioritet Evropske unije in sodobne družbe. Organizacije in strokovnjaki se s svojimi delom trudijo zasledovati zastavljene cilje in izvajajo projekte, ki se razvijajo v dobre prakse, za katere je potrebno, da postanejo slišane.

Pridružite se nam in spoznajte najnovejše trende s področij trajnostne mobilnosti, zelene preobrazbe stavb, trajnostne in podnebju prijazne rabe zemljišč (LULUCF) ter trajnostne gradnje in zelenega javnega naročanja. Prisluhnite primerom domačih in tujih dobrih praks in se povežite z vodilnimi strokovnjaki na teh področjih. Izkoristite priložnost za sodelovanje v razpravah, ki bodo spodbudile razmišljanje in nas približale zastavljenim ciljem podnebne nevtralnosti.

Udeležba na konferenci, ki poteka v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor ter agencije D'Agency, je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija. Več o projektu LIFE IP CARE4CLIMATE lahko preberete na www.care4climate.si.

Predavatelji

Konferenca bo združila slovenske in mednarodne strokovnjake, ki bodo z vami delili izkušnje in znanja z različnih področij.

Prof. Dr. Hermann Knoflacher
Prof. dr. Leandro Madrazo Agudin

Univerza Ramon Llull

Dr. João Bravo Dias

EDP NEW

Dr. Josefina Lindblom

Evropska komisija

Christian Strasser

CINEA - Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje

Nataša Gerič Pal

Evitel d.o.o.

Primož Zorec, uni.dipl.gosp.ing.grad.

CoGreen d.o.o.

Mag. Mojca Štritof-Brus

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Sanja Burnazovič

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Luka Mladenovič

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Mag. Miha Tomšič

Gradbeni inštitut ZRMK

Aidan Cerar

Inštitut za politike prostora

Dr. Aljaž Plevnik

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Dr. Guido Pellis

Nacionalnim inštitutom za varstvo in raziskave okolja

Dr. Boštjan Mali

Gozdarski inštitut Slovenije

Dr. Emil Cienciala

IFER – Inštitut za raziskave gozdnih ekosistemov

Marko Studen in Jernej Šipoš

Scapelab

Dr. Marjana Šijanec Zavrl

Gradbeni inštitut ZMRK

Dr. Boris Sučić

Institut "Jozef Stefan"

Urnik predavanj

Program se bo odvijal v dveh vzporednih sklopih, kjer boste imeli priložnost izmenjati mnenja in izkušnje. Po strokovnih predavanjih vas vabimo še na voden ogled dobrih praks v Ljubljani.

08:00 REGISTRACIJA
09:00 UVOD V KONFERENCO
Uvodne besede moderatorke

Moderatorka Mag. Ladeja Godina Košir

Prisluhnimo mladim
Uvodne besede gostitelja dogodka
Imamo samo 1 planet! - projekt LIFE IP CARE4CLIMATE
Priložnosti programa LIFE*

Predavatelj Christian Strasser / Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)

Program LIFE – ublažitev podnebnih sprememb in prilagajanje: najboljše prakse – možnosti – priložnosti

Projekt LIFE IP CANEMURE*

Predavateljica Laura Saikku / Projekt LIFE IP CANEMURE, Finska

10:05 ODMOR ZA KAVO
10:25 Zelena preobrazba stavb

Moderator Mag. Miha Tomšič / Gradbeni inštitut ZRMK, Slovenija

10:30 Energetski informacijski sistemi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb

Predavatelj Prof. dr. Leandro Madrazo Agudin / Univerza Ramon Llull, Španija

Za učinkovito izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbnega fonda je potreben dostop do podatkov z več področij, ki jih ustvarjajo različni deležniki in so na voljo v različnih oblikah. Deležniki, vključeni v prenovo stavb, potrebujejo dostop do teh podatkov na način, ki jim pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev, ocenjevanju učinka ukrepov prenove in ocenjevanju njihovega izvajanja skozi čas. Namen tega predavanja je predstaviti nekatere energetske informacijske sisteme, ki jih je v zadnjih letih razvila raziskovalna skupina ARC.

11:00 Energetske skupnosti kot sredstvo zelene preobrazbe mestnih območij

Predavatelj Dr. Boris Sučić

V povezavi z doseganjem energetskih in podnebnih ciljev, opredeljenih v slovenskem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, se priznava, da lahko pametne energetske skupnosti trajnostno povezujejo lokalno prebivalstvo (občine), upravljavce omrežij (električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja), energetsko intenzivno industrijo in ponudnike energetskih storitev ter pri tem zagotavljajo okvir za izvajanje naprednih projektov. V tej predstavitvi so objektivno predstavljeni izzivi prihodnjega razvoja energetskih skupnosti kot sredstva zelene preobrazbe mestnih območij na poti k doseganju skupnih ciljev pravičnega prehoda na podnebno nevtralno družbo do leta 2050.

11:15 Cukrarna

Predavatelja Marko Studen in Jernej Šipoš / Scapelab, Slovenija

Cukrarna je spomeniško zaščiten objekt, ki je doživel poleg vsebinske tudi popolno statično in energetsko prenovo. V okviru mogočega je nastal sodobno prenovljen objekt s popolnoma novo vsebino in namenjen javnemu programu. Izvedeli boste, s kakšnimi idejami, zahtevami in omejitvami so se spoprijemali in kako jim jih je uspelo vključiti v prenovo.

11:30 Ustvarjanje energetsko pozitivnih okrožij v mestih kulturne dediščine: študija primera mesta Évora v okviru projekta POCITYF H2020

Predavatelj Dr. João Bravo Dias / EDP NEW, Portugalska

Cilj projekta POCITYF je ustvariti energetsko pozitivna okrožja (EPO) v mestih z zaščiteno kulturno dediščino. Évora (Portugalska), eden od dveh svetilnikov projekta, razvija in uvaja vrsto inovativnih rešitev, s katerimi bo Évora postala EPO, hkrati pa bo ohranila svoje zgodovinsko mestno jedro. V tej predstavitvi bomo predstavili rešitve, ki se razvijajo v Évori (in sicer fotonapetostne rešitve, integrirane v stavbe, skupnostno sončno elektrarno ali akumulatorje po izteku življenjske dobe) in kako bodo prispevale k temu, da bo Évora postala EPO.

11:45 Okrogla miza
12:00 ODMOR ZA KOSILO
12:55 TRAJNOSTNA GRADNJA IN ZELENO JAVNO NAROČANJE (ZeJN)

Moderator Miha Tomšič / Gradbeni inštitut ZRMK, Slovenija

13:00 Učinkovitost stavb v življenjskem ciklu – povezava med krožnostjo in emisijami ogljika v celotni življenjski dobi*

Predavateljica Dr. Josefina Lindblom / Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje, Belgija

Gradbeni sektor porabi velik del naših virov in proizvede veliko odpadkov. To povzroča emisije ogljika in druge pritiske na okolje. Krožnost lahko bistveno izboljša učinkovitost stavb v njihovem življenjskem ciklu. Ocenjevalni okvir EU Level(s) se uporablja kot podlaga za uvedbo tega razmišljanja v gradbeno politiko EU.

13:30 Slovenski kazalniki trajnostne gradnje

Predavateljica Dr. Marjana Šijanec Zavrl / Gradbeni inštitut ZMRK, Slovenija

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje (SLO kTG), ki nastajajo v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s). Pri razvoju kazalnikov za slovensko okolje je poudarek na poenotenju izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih želimo kar najbolj navezati na nacionalno zakonodajo s področja graditve, računske metode in programska orodja v našem prostoru ter na uveljavljene postopke načrtovanja in pozneje tudi gradnje. Potekajo različne oblike vključevanja deležnikov pri razvoju kazalnikov in podpornega okolja. Alfa verzija SLO kTG je namenjena za prvo testno uporabo od konca leta 2021 do sredine 2022 in dostopna strokovnjakom na spletni platformi (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si). Med letoma 2023 in 2024 je predvidena uporaba beta verzije SLO kTG na izbranih pilotnih projektih. Prispevek povzema prve izkušnje in odzive prihodnji uporabnikov.

13:45 Beton s konopljo

Predavatelja Primož Zorec, uni.dipl.gosp.ing.grad. / CoGreen d.o.o., Slovenija in Nataša Gerič Pal / Evitel d.o.o., Slovenija

Na prehodu v krožno gospodarjenje je uporaba naravnih, manj invazivnih načinov gradnje pomembna tržna niša pri ohranjanju kulturne dediščine in višje kakovosti bivanja ter za doseganje ciljev Slovenije za prehod v nizkoogljično družbo. Goričke iže, resort v Križevcih, so odličen primer turistične destinacije s celovitim načinom delovanja in naravno gradnjo objektov iz konopljevega betona. Prikazani bodo sestava in načini vgradnje konopljevega betona, načini njegove možne uporabe kot izolacijskega elementa ter možnosti z vidika zelenega javnega naročanja za projektiranje in gradnjo stavb.

14:00 Investicije v javna najemna stanovanja – zakonodajni, trajnostni in razvojni učinki

Predavateljici Sanja Burnazovič in Mag. Mojca Štritof-Brus / Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Slovenija

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS) kot glavni izvajalec ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni gradi soseske in večstanovanjske objekte, katerih namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih ranljivih skupin, kot so mladi, mlade družine, družine in starejši, ob velikem poudarku na zagotavljanju visoke kakovosti bivanja in načel trajnostne gradnje. Javni stanovanjski fond mora odražati kakovostno grajeno okolje za več generacij. Pri tem SSRS deluje tudi kot promotor razvoja na segmentu trajnostne gradnje na področju arhitekture, izvedbe del, vzdrževanja objektov, izobraževanja najemnikov in upravnikov, zagotavljanja večje rabe obnovljivih virov energije in ekološko sprejemljivih, obnovljivih materialov. Udeležuje se mednarodnih in nacionalnih izobraževalnih ter razvojnih in raziskovalnih projektov, sodeluje pri pripravi zakonodaje in promociji dobrih praks z zelenim javnim naročanjem in zelenimi projektnimi rešitvami ter pilotnimi projekti. Ob tem razvija in spodbuja informacijsko podprtost poslovnih procesov na področju evidenc javnih stanovanj, gradnje stanovanj, upravljanja stanovanj, oddaje stanovanj v najem ter si prizadeva za identifikacijo, prenos in preizkušanje inovativnih, skupnostnih in trajnostnih modelov in rešitev stanovanjske oskrbe.

14:15 Okrogla miza
14:45 Zaključna razprava: Pomen dobrih praks pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti

Epilog konference bomo sklenili z razpravo, v kateri bodo moderatorji posameznih sklopov izpostavili dobre primere njihovih področij in poiskali vzporednice med njimi. Prizadevali si bomo poiskati odgovor na vprašanje, kako lahko izpostavitev dobrih praks prispeva k doseganju cilja podnebne nevtralnosti in kaj se nam na tem področju obeta v bližnji prihodnosti.

15:30 PODNEBNO NEVTRALEN IZLET PO LJUBLJANI

Organizator Umanotera, Slovenija

Po konferenci ste vabljeni, da od blizu spoznate nekaj dobrih podnebnih praks v Ljubljani. Od prizorišča konference do središča mesta se boste odpravili z izposojenimi kolesi. Na poti boste izvedeli več o trajnostni mobilnosti v Ljubljani, obiskali eksperimentalno trajnostno proizvodno mesto, pokukali v knjižnico stvari ter se od dneva poslovili s kavo s pravičnim poreklom. Visoko raven energije boste na poti ohranjali s podnebju prijaznimi prigrizki. Izlet bo trajal okoli dve uri. Vodila ga bo Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v sodelovanju z lokalnimi strokovnjaki. Število udeležencev je omejeno na 25.

Interaktivni zemljevid terenskega ogleda
Prijave zaradi zapolnjenih mest niso več možne.

*predavanje bo potekalo na daljavo

10:05 Odmor za kavo
10:25 TRAJNOSTNA MOBILNOST

Moderator Luka Mladenovič / Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS), Slovenija

10:30 Podnebne nevtralnosti ni mogoče doseči brez spremembe paradigme v urbanističnem načrtovanju in prometu: osnove, implementacija in praktične izkušnje

Predavatelj Prof. Dr. Hermann Knoflacher / Avstrija

Prometna paradigma 20. stoletja z nezaželenimi grozečimi posledicami za okolje, lokalno gospodarstvo in družbeni sistem temelji na nepreverjenih predpostavkah in nedovoljenih ekstrapolacijah individualnih izkušenj na sistem in napačnih sistemskih razmejitvah.

Dobre prakse trajnostne mobilnosti, kot je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v mestih, so lahko uspešne le, če temeljijo na znanstveno in empirično potrjeni paradigmi, ki upošteva posledične učinke ukrepov. Da to deluje, dokazujejo 40-letne izkušnje z njeno uporabo.

V predavanju bodo predstavljene osnove te paradigme in rezultati iz mest.

11:15 Območje varnih prihodov v šolo

Predavatelj Aidan Cerar / Inštitut za politike prostora (IPOP), Slovenija

Včasih smo skoraj vsi v šolo hodili peš, danes pa velik delež otrok do šole pripeljejo starši. Zaradi tega je kaotično manevriranje avtomobilov in otroci, ki skačejo med avti, običajen prizor z dvorišč slovenskih šol. Če starše vprašamo, zakaj otroke pripeljejo, je pogost odgovor – ker je nevarno. Vendar pa so bistvena nevarnost prav avtomobili staršev. Na IPoP zato izvajajo kampanjo Območje varnih prihodov v šolo, v kateri omejijo dostop avtomobilov do šole. Podatki kažejo, da v tem času več otrok pride peš ali s kolesi, manj z avtomobili, hkrati pa večina staršev ta ukrep podpira.

11:30 Območja prijaznega prometa

Predavatelj Dr. Aljaž Plevnik, univ. dipl. geogr. / Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)

V okviru predavanja bo predstavljen pristop k preoblikovanju uličnega prostora, ki temelji na umirjanju prometa, izločanju tranzitnega prometa iz stanovanjskih območij in preurejanje prometnih površin v javni prostor za prebivalce. Predstavljena bodo strokovna izhodišča in nekateri primeri preureditev iz slovenskega prostora.

11:45 OKROGLA MIZA
12:00 ODMOR ZA KOSILO
12:55 RABA ZEMLJIŠČ, SPREMEMBA RABE ZEMLJIŠČ IN GOZDARSTVO (LULUCF)

Moderator Dr. Boštjan Mali / Gozdarski inštitut Slovenije, Slovenija

13:00 Politika EU LULUCF in finske perspektive za prizadevanja v sektorju LULUCF

Predavateljica Dr. Lotta Heikkonnen / Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Finska

Dr. Heikkonnen bo razpravljala o podnebni politiki EU in svežnju Fit for 55 z vidika LULUCF ter o pripombah glede predloga Komisije za revizijo Uredbe LULUCF. Predstavila bo tudi finski nacionalni podnebni cilj ogljične nevtralnosti leta 2035, kako lahko sektor rabe zemljišč prispeva k temu in kakšne ukrepe načrtujemo v sektorju rabe zemljišč.

13:30 Bo gozdarski sektor podpiral ali oteževal doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov? Primer iz Srednje Evrope.

Predavatelj Dr. Emil Cienciala / IFER – Inštitut za raziskave gozdnih ekosistemov, Češka

V tej predstavitvi bo obravnavana dvoumna vloga gozdarstva pri izpolnjevanju splošnih pričakovanj glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v prihodnjem desetletju. Na primeru razmer v gozdarstvu Republike Češke bomo ocenili obstoječe izzive blaženja podnebnih sprememb in vse večji pomen prilagajanja gozdov.

13:45 Učinek SKP na italijanske emisije toplogrednih plinov: poudarek na LULUCF

Predavatelj Dr. Guido Pellis / Nacionalni inštitut za varstvo in raziskave okolja, Italija

V zadnjih letih je Italija v nacionalni popis toplogrednih plinov uspela vključiti prispevek politik in ukrepov, načrtovanih v okviru SKP in sprejetih na nacionalni ravni. Za sektor LULUCF so najpomembnejši zlasti ukrepi, povezani s praksami upravljanja (tj. ekološko kmetovanje, konzervativno in trajnostno kmetijstvo, praha), ki se izvajajo na območjih upravljanja obdelovalnih površin in pašnikov. Navedene prakse upravljanja prispevajo k povečanju zalog ogljika v tleh, zaradi česar se poveča odstranjevanje CO2 iz tal v okviru CM in GM.

14:00 Dobra praksa

Predavatelj Niamh Gibbons

14:15 OKROGLA MIZA
15:00 PODNEBNO NEVTRALEN IZLET PO LJUBLJANI

Organizator Umanotera, Slovenija
Interaktivni zemljevid terenskega ogleda
Prijave zaradi zapolnjenih mest niso več možne.

Partnerji projekta