Pomemben osemletni projekt (LIFE IP CARE4CLIMATE) za lažji prehod Slovenije v nizkoogljično družbo

Z namenom pospešitve dolgoročnega prehoda na nizkoogljični program v Sloveniji izvajamo na ravni države projekt ozaveščanja in izobraževanja CARE4CLIMATE, ki zajema področje trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, spodbujanja zmanjševanja živilskih odpadkov, zelena javna naročila in uvajanje vsebin o podnebnih vprašanjih v visokošolskem učnem načrtu družbe.

Minister Simon Zajc poudarja, da je “informiranje in ozaveščanje javnosti ključnega pomena, saj v diskusijah o podnebnih spremembah pogosto prihaja do polarizacije o razumevanju problematike in potrebnih ukrepih. Prav medsebojno nerazumevanje pa lahko posledično pripelje do njihovega prepočasnega izvajanja. Naslednji meseci bodo ključni za sprejem krovnih dokumentov dolgoročne podnebno-energetske politike, ki bodo skovale prihodnost do leta 2050, zato je informiranje, ozaveščanje in medsebojno sodelovanje med ključnimi deležniki še toliko bolj pomembno.”

Tako v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor, kot vodilni partner, skupaj s še 14 partnerji*, vodi in usmerja osemletni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga sofinancira evropski program LIFE. 

Po besedah vodje projekta iz MOP mag. Nives Nered, ima projekt več ciljev: “Z njim podpiramo učinkovitejše izvajanje ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada RS za doseganje zakonodajnih ciljev Slovenije na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije in zmanjšujemo vrzeli pri izvajanju ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v sektorjih, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je na primer raba energije v stavbah in sektorjih, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo, kot so emisije iz cestnega prometa.”

Projekt, ki je že stekel v Sloveniji v začetku letošnjega leta, bo omogočil hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo, kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

“V projektu smo si zadali tudi povečanje kadrovskih zmogljivosti in strokovnih kompetenc ključnih deležnikov, kar bo pripomoglo k dolgoročnejši kakovostni pripravi ukrepov in njihovemu izvajanju ter s tem prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma k prehodu v nizkoogljično družbo,” še izpostavljajo na MOP, kjer bodo s projektom omogočili mobilizacijo in uporabo drugih dodatnih virov financiranja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Aktivnosti projekta

V prihodnjih osmih letih bodo tako partnerji v projektu izvedli vrsto aktivnosti. Stekla bo kampanja informiranja in ozaveščanja ciljnih javnosti (gospodinjstva, javni sektor, MSP, širša javnost) o problematiki podnebnih sprememb in o možnosti delovanja posameznika s trajnostno izbiro načina potrošnje, kakor tudi gospodarskih subjektov s trajnostnimi poslovnimi modeli poslovanja in proizvodnje ter o prednostih, ki jih trajnostni način prinaša. Projekt bo zajemal tudi promocijo javnega potniškega prometa, spodbujal k nemotoriziranim oblikam prometa ter k pripravi strateških dokumentov (smernic, navodil, strategij) za usmeritev razvoja trajnostne mobilnosti. V okviru načrtovanja bodo vzpostavili spletno platformo za prijaznejši javni potniški promet in vrsto drugih aktivnosti.

“Naš cilj je tudi vzpostavitev portala za strokovno pomoč naročnikom zelenega javnega naročanja, promovirali bomo tudi ukrepe za zmanjšanje odpadne hrane in tiste, s katerimi lahko v Sloveniji pospešujemo izvedbo energetske prenove stavb v stanovanjskem sektorju s sklopom aktivnosti promocije, usposabljanja, načrtovanja financiranja in priprave finančnih instrumentov, vključno z njihovim testiranjem z demonstracijskimi projekti in vzpostavitvijo sistema kakovosti za bolj kakovostno izvedbo projektov energetske prenove stavb in izvedbo več ukrepov oziroma projektov, da bodo skupno prispevali k zmanjšanju emisij TGP za 250 kt v obdobju 2019–2030 v stanovanjskem sektorju. Brez teh ukrepov, predlaganih v integralnem projektu, bi se nadaljevalo upadanje izvedbe navedenih ukrepov, ki je bilo zaznano v zadnjih letih,” še dodaja ga. Nered.

V okviru projekta bo stekla tudi podpora občinam in regijam na področjih trajnostne mobilnosti in energetskega načrtovanja (tako pri načrtovanju kot izvajanju). Ambicija projekta pa je tudi nadgradnja sistema spremljanja izvajanja strateških dokumentov, zlasti pri vzpostavitvi spremljanja ponorov emisij CO2, vzpostavitvi sistematičnega spremljanja učinkov, doseženih z izvajanjem informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti ter usposabljanj in vzpostavitvi spremljanja učinkov zelenega javnega naročanja. Projekt bodo partnerji izvajali vse do 31. 12. 2026.

* Partnerji projekta:

 1. Institut »Jožef Stefan«
 2. D'Agency
 3. Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 4. Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 5. Focus – Društvo za sonaraven razvoj
 6. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 7. Zavod za gradbeništvo
 8. IPOP Inštitut za politike prostora
 9. Gradbeni inštitut ZRMK
 10. Gozdarski inštitut Slovenije
 11. ZRC SAZU
 12. ZUM Urbanizem
 13. Eko Sklad
 14. Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

 

Več informacij: info@care4climate

Zadnje novice

Novice Dogodki ·

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Novice Dokumenti Prehod v NOD ·

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Delavnica ·

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

Dogodki Umanotera in Fokus ·

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

V okviru prvega poziva občinam za program podpore pri izvajanju skupnostnih projektov izbrane kar štiri