Jesenska obnova gozdov v Dolnjih Ložinah pri Kočevju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Kočevski gozdovi so bili v preteklih letih prizadeti zaradi vetroloma, žledoloma in napada podlubnikov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je konec leta 2020 potekala obnova gozdov s sadnjo na površini cca. 5 ha, ki je bila po sanaciji prepuščena naravnemu pomlajevanju. Pred ujmami je na tem območju v lesni zalogi prevladovala smreka, ki so jo v preteklosti tradicionalno pospeševali zaradi gospodarske pomembnosti.

Aktivnosti v zvezi s sadnjo v letu 2020 so vključevali pripravo sadilnih načrtov, izbor in nakup sadik ustreznih drevesnih in grmovnih vrst, provenienc in vzgoje, določitev gostote sadnje, izbor podizvajalca, pripravo tal in nego, označitev jeder s količenjem, pripravo zakopa s prevzemom sadik in sadnjo. Večji del površine (tj. 3 ha) je bil že predhodno ograjen, dodatno pa so bile  sadike pred objedanjem divjadi zaščitene s premazi.

Sistem sadnje je potekal po inovativnem pristopu obnove gozdov, ki ga je oblikoval dr. Gregor Božič s sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije. Obnova je bila izvedena v državnih gozdovih v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. in Zavodom za gozdove Slovenije KE Pogled, OE Kočevje. Cilj je osnovati stabilen gospodarski gozd, ki bo zagotavljal trajnost funkcij v spreminjajočih se podnebnih razmerah v spodnjem višinskem pasu dinarskega območja. Na predhodno zakoličeni površini je bila oblikovana mreža za sadnjo avtohtonih nosilnih drevesnih vrst, kot so hrast graden, bukev, gorski javor in jelka. Za povečanje biotske pestrosti smo posadili tudi plodonosne vrste, kot so divja češnja, hruška in jablana ter jerebika in enovratni glog.

S kombinirano obnovo želijo povečati delež ciljnih drevesnih vrst in ohraniti kakovostno zasnovo naravnega mladja. Smreka, ki se mestoma dobro naravno pomlajuje,  bo imela vlogo predkulture za zaščito naravnega in posajenega mladja ciljnih drevesnih vrst. Ohranjali bodo vitalne dele ostanka starega sestoja ter pospeševali kvalitetne osebke iz naravnega mladja. Uspešnost novega pristopa obnove bodo spremljali do izteka projekta leta 2026.

Slika: Razvoz markirnih kolov po površini (Foto: Gregor Božič)

Slika: Sadike so bile po dostavi nemudoma prepeljane v zakop znotraj ograjene površine. Sadike, ki so bile namenjene za sadnjo izven ograje so bile premazane z zaščitnim premazom proti objedanju (Foto: Ana Simčič)

Slika: Delavci pri sadnji gorskega javorja (Foto: Andreja Ferreira)

Slika: Površina po uspešno zaključeni obnovi (Foto: Andreja Ferreira)

Slika: Na sanirani površini je ostalo nekaj odraslih dreves. Rdeče obarvani količni označujejo mesta, kjer smo zasadili gorski javor, rumeni količki pa zasajeno divjo hruško. (Foto: Boštjan Mali)

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s podjetjem Zavita d.o.o. izvedel prvo delavnico s tematskega področja Pametno prostorsko načrtovanje z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč.

21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Tako se je ponudila odlična priložnost za razširjanje informacij o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa tudi v sklopu tehniških dni za osnovnošolce, ki so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

Ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vabi na posvet “Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo”, ki bo preko spleta potekal 14. maja 2021.

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral delavnico s tematskega področja »Gospodarjenje z gozdovi« z naslovom »Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb«. Sedaj so na voljo posnetki delavnice.

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo 21.marca 2021, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvideli izvedbo treh izbranih ukrepov, med katerimi je tudi izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju.

image/svg+xml