Spletni seminar o monitoringu rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč. Na spletni seminar so, namesto študijskega obiska v Avstriji, povabili strokovnjaka iz Avstrijske okoljske agencije, dr. Petra Weissa, ki je vodja skupine za poročanje v sektorju LULUCF v Avstriji. Namen seminarja je bil predstaviti obstoječ sistem spremljanja emisij in ponorov v Sloveniji, predvsem za negozdne rabe zemljišč in predstaviti cilj akcije C8.1 v okviru projekta.

Dr. Boštjan Mali je predstavil trenutni monitoring rabe zemljišč, ki temelji na točkovnem ocenjevanju, razredi pa na nacionalni klasifikaciji Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg tega je predstavil tudi vire podatkov za poročanje in obračunavanje emisij in ponorov v sektorju LULUCF, ki se zbirajo v obstoječih monitoringih zalog ogljika (npr. nacionalna gozdna inventura, vzorčenje kmetijskih tal …). Sistem je v osnovi dober za spremljanje, potrebno pa ga bo izboljšati, nadgraditi in vzpostaviti enoten sistem za vse rabe zemljišč. Cilj projekta v okviru akcije C8.1 je predlagati enoten model za spremljanje emisij in ponorov na področju LULUCF, razviti spletno aplikacijo za vizualno interpretacijo rabe zemljišč, pripraviti predlog zasnove stalnih poskusnih lokacij (ploskev) za spremljanje emisij in ponorov TPG ter učinkov posameznih ukrepov.

V nadaljevanju dogodka je dr. Marko Kovač predstavil koncept ideje za spremljanje zalog ogljika v prihodnje, ter nomenklaturo pokrovnosti/rabe zemljišč. Izpostavil je problem standardizacije karte posamezne rabe zemljišč med različnimi sektorji. Predlagal in poudaril je večnamenskost oz. uporabnost enotne nomenklature, ki jo bomo predlagali drugim sektorjem.

Dr. Weiss je podprl cilje projekta in naše predloge za oblikovanje sistema. Na podlagi evropskih praks in osebnih izkušenj nam je svetoval in poudaril, kje v našem sistemu vidi težave. Poleg tega je predlagal več napotkov in predlogov za oblikovanje sistema v Sloveniji. Odgovoril je na več konkretnih vprašanj udeležencev seminarja. Ideje, ki so se utrnile na sestanku, bodo povezane in smiselno uporabljene pri nadaljnjem oblikovanju sistema LULUCF v Sloveniji.

Strokovnjaki so izpostavili še, kako bi bilo mogoče razširiti nacionalno gozdno inventuro na negozdni prostor za zbiranje podatkov, ki so potrebni za poročanje na področju LULUCF, kako najti konsenz med sektorji, potrebe podrobnosti nomenklature, način poročanja za trajne nasade (sadovnjaki in vinogradi), mokrišča in naselja ter kakšna bi morala biti gostota mreže za vzorčenje zalog ogljika.
Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s podjetjem Zavita d.o.o. izvedel prvo delavnico s tematskega področja Pametno prostorsko načrtovanje z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč.

21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Tako se je ponudila odlična priložnost za razširjanje informacij o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa tudi v sklopu tehniških dni za osnovnošolce, ki so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

Ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vabi na posvet “Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo”, ki bo preko spleta potekal 14. maja 2021.

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral delavnico s tematskega področja »Gospodarjenje z gozdovi« z naslovom »Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb«. Sedaj so na voljo posnetki delavnice.

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo 21.marca 2021, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvideli izvedbo treh izbranih ukrepov, med katerimi je tudi izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju.

image/svg+xml