Gradivo s Strokovnega posveta o trajnostni prenovi in gradnji stavb

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka ob ustanovitvi stičišča

Strokovni posvet o trajnostni prenovi in gradnji stavb, ki sta ga v okviru projekta LIFE IP Care4Climate 28. 11. 2022 v Hiši EU v Ljubljani organizirala Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost in Inštitut za ekologijo, je bil namenjen povezovanju pogledov raznovrstnih akterjev na možnosti za izboljšanje pogojev za trajnostno gradnjo v Sloveniji. Priznani strokovnjaki so najprej osvetlili vidike in izzive trajnostne prenove.

Na posvetu je ga. Ivana Štrkalj iz Združenja mestnih občin Slovenije in Mestne občine Koper je izpostavila pomen prenove in gradnje stavb, ki podpira misijo Evropske komisije s ciljem preobrazbe mest za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030. Ob tem se občine soočajo s številnimi izzivi, ki se v prvi vrsti kratkoročno odražajo v finančnem bremenu same obnove oz. gradnje, ki pa ob ustrezni uporabi materialov in tehničnih rešitev lahko bistveno pocenijo tekoče izdatke vzdrževanja in pripomorejo k doseganju podnebne nevtralnosti. Dolgoročni izzivi so spodbujanje prebivalcev k aktivni vlogi pri oblikovanju in izvajanju ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, pri čemer pa morajo občine podajati pozitiven zgled, trajnostne in izvedljive usmeritve.

Arhitekt Tomaž Krištof iz Studia Krištof je predstavil pobude na področju celovitih prenov stavb. Opozoril je na t. i. Potemkinove prenove, ko se stavbe z zelo pomanjkljivo potresno varnostjo prenovi brez protipotresne sanacije, in prikazal modele oz. rešitve te problematike, npr. za financiranje s širitvijo bivalnih površin ob sanaciji. V pripravi je projekt na teh osnovah, ki združuje osem stolpnic s skupaj 350 stanovanji, ki naslavlja stavbe, ki so med bolj problematičnimi.

Sledilo je omizje naslovljeno »Prenove stavb: povezovanje politik in alternativne rešitve«, na katerem so svoje poglede na rešitve prepletli strokovnjaki iz ministrstev in člani vodstva novoustanovljenega Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo stavb.

Program posveta

Predstavitve:

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni Inštitut ZRMK: Koncepti in kazalniki trajnostne prenove in demonstracijski projekti

Tomaž Krištof, StudioKrištof: Tematika statičnih prenov

Rajko Leban, Goriška lokalna energetska agencija: Izkušnje iz energetskih prenov

Rok Kranjc, Denis Maraž, Inštitut za ekologijo: Rezultati analize ovir pri prenovah stavb

Ivana Štrkalj, Združenje mestnih občin Slovenije: Izzivi financiranja in vloga občin

O dogodku poročajo tudi: STA, Naš stik, SSRS, in revija Gradbenik.  

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 7.4.21

Vabilo na usposabljanje energetskim svetovalcem mreže ENSVET

Usposobitev energetskih svetovalcev mreže ENSVET v zvezi s celovito energetsko prenovo stanovanjskih stavb.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 31.3.21

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja tridnevna ciljna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 9.1.23

Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

V Hiši Evropske Unije je bilo v ponedeljek, 28. novembra 2022, ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti za izboljšanje pogojev na tem področju.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 2.3.22

Ustanovljen Strokovni svet za nadgradnjo metodologije za pripravo Lokalnih energetskih konceptov

Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 9.6.20

Usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb

Najavljamo usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 10.11.20

Usposabljanje projektantov o energijsko učinkovitem zunanjem stavbnem pohištvu in njegovi vgradnji (U3-1)

Najavljamo usposabljanje projektantov v procesu prenove stavb na temo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva in njegovo vgradnjo.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 17.3.21

Usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb (U6-2)

Najavljamo usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 14.12.20

Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb - U6-1

Najavljamo usposabljanje ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 25.4.22

Usmeritve za oblikovanje ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih na podlagi raziskave v gospodinjstvih

Avgusta 2020 je bila pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan in Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete na vzorcu 3000 slovenskih gospodinjstev v okviru projekta LIFE IP Care4Climate izvedena spletna raziskava o energetsko učinkovitem obnašanju gospodinjstev in podane usmeritve za oblikovanje ukrepov.

image/svg+xml