Povabilo k testiranju alfa različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026, www.care4climate.si), ki ga vodi ministrstvo za okolje in prostor (MOP), GI ZRMK in ZAG razvijata slovenske kazalnike trajnostne gradnje (SLO kTG), temelječe na evropski okvirni shemi Level(s). Z uvedbo kazalnikov trajnostne gradnje in pripadajočih meril bo Slovenija pridobila pregledno celovito vrednotenje vplivov gradnje in prenove stavb v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, kar bo pripomoglo k doseganju ključnih ciljev za njen prehod v nizkoogljično družbo.

Pripravljena je prva, alfa različica SLO kTG, ki je prilagojena za Slovenijo, in je od novembra 2021 do maja 2022 na voljo za testno uporabo.

Zainteresirani strokovnjaki in odločevalci se lahko v testiranje alfa različice SLO kTG vključijo na e-platformi trajnostne gradnje (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si).

Na e-platformi so na voljo:

 • strokovna gradiva za prvi korak testiranja kazalnikov, ki obsega vsebinski pregled gradiv in navodila za uporabo SLO kTG; ter
 • podrobnejša navodila za drugi korak, ki obsega praktično uporabo enega ali več kazalnikov v fazi podrobnega načrtovanja izbrane stavbe.

Kdo lahko sodeluje v testiranju kazalnikov trajnostne gradnje?

K sodelovanju pri testiranju alfa različice SLO kTG vabimo zainteresirano strokovno javnost: projektante, arhitekte, inženirje, raziskovalce in druge strokovnjake s področja trajnostne gradnje,akademski krog in študente, pa tudi odločevalce, stanovske organizacije, zakonodajalce, investitorje iz javnega in zasebnega sektorja, proizvajalce in dobavitelje gradbenih proizvodov, izvajalce in drugo zainteresirano strokovno javnost s področja graditve stavb.

Strokovnjaki primernost in uporabnost alfa različice SLO kTG najprej preverijo s »krovnim pristopom«, kar pomeni, da se na e-platformi seznanijo z vsebino kazalnikov in postopki za določanje njihove vrednosti ter podajo svoje mnenje o kazalnikih, njihovi sistemski vključitvi v postopke graditve trajnostnih stavb in morebitne predloge za prilagoditve.

Zainteresirani strokovnjaki za trajnostno gradnjo testiranje nadaljujejo s testno uporabo izbranih kazalnikov na primeru stavbe z njihovim računskim ovrednotenjem ob uporabi dostopnih programskih orodij in podatkov, ki so na voljo v fazi podrobnega načrtovanja.

Kaj zajema testna uporaba alfa različice SLO kTG?

 • Testna uporaba alfa verzije SLO kTG zajema:uvodno usposabljanje strokovnjaka o kazalnikih trajnostne gradnje (spletno usposabljanje 22. novembra 2021 ali videousposabljanje na e-platformi);
 • »krovni pristop«: pregled podlag in navodil za uporabo SLO kTG v fazi podrobnega načrtovanja stavbe;
 • »podrobni pristop«: kvantitativna določitev vrednosti izbranih kazalnikov na primeru stavbe:
  • izbor kazalnika (ali več kazalnikov), ki ga bo strokovnjak testno uporabil za stavbo;
  • izbor stavbe, na kateri bo potekala uporaba kTG, in kratka predstavitev stavbe (predvidoma projekt, ki ga strokovnjak obravnava, ali drug študijski projekt po izboru strokovnjaka);
  • določitev vrednosti izbranih kazalnikov za dano stavbo;
  • poročilo o določitvi kazalnikov v poročevalski preglednici.
 • Sporočanje mnenja o alfa različici SLO kTG (vprašalnik).

Prijava za testiranje alfa različice SLO kTG

Strokovnjak, ki ga zanima testna uporaba SLO kTG, se najprej registrira na spletni platformi www.kazalnikitrajnostnegradnje.si. Z registracijo lahko dostopa do gradiva v spletni aplikaciji in skrbnikom posameznega kazalnika postavi vprašanja in pripombe na podlagi pregleda gradiva, kakor je predvideno v okviru »krovnega pristopa« k testiranju.

Strokovnjak, ki nadaljuje testiranje kazalnikov po »podrobnem pristopu« in načrtuje testno uporabo izbranih SLO kTG na primeru stavbe, svoje sodelovanje napove. Ekipa razvijalcev SLO kTG bo tako sodelujočim strokovnjakom ponudila strokovno podporo posamično in na tematskih srečanjih.

Namen in cilji testiranja alfa različice SLO kTG

Namen testiranja alfa različice SLO kTG je pridobiti mnenje strokovne javnosti o primernosti in uporabnosti kazalnikov, ki temeljijo na evropskem okviru Level(s), za slovensko gradbeno prakso. Na podlagi povratnih informacij in izkušenj iz testiranja SLO kTG se bodo v nadaljevanju poenotila izhodišča, podatkovni viri in računski postopki za določitev vrednosti posameznih kazalnikov. Ti morajo biti kar najbolj navezani na notranjo zakonodajo s področja graditve, računske metode in programska orodja v našem prostoru ter uveljavljene postopke graditve. Zato bodo izkušnje iz testne faze vgrajene v naslednjo, beta različico SLO kTG, katere uporaba v pilotnih projektih je predvidena v obdobju 2023-2024.

Državni načrti z uporabo SLO kTG v prihodnje so veliki glede podpore trajnostni gradnji in sistemu zelenega javnega naročanja, za kar potrebujemo kakovostna merila za trajnostnost stavb na eni strani in na drugi strani usposobljene strokovnjake, ki bodo ob uporabi trajnostnih meril podpirali uvajanje krožnega gospodarstva in zelene preobrazbe v grajenem okolju.

Vabljeni k sodelovanju!

 

Ekipa SLO kTG v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE

Več informacij o testni uporabi alfa različice SLO kTG: po e-pošti: info@kazalnikitrajnostnegradnje.si.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 7.4.21

Vabilo na usposabljanje energetskim svetovalcem mreže ENSVET

Usposobitev energetskih svetovalcev mreže ENSVET v zvezi s celovito energetsko prenovo stanovanjskih stavb.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 31.3.21

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja tridnevna ciljna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 9.1.23

Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

V Hiši Evropske Unije je bilo v ponedeljek, 28. novembra 2022, ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti za izboljšanje pogojev na tem področju.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 2.3.22

Ustanovljen Strokovni svet za nadgradnjo metodologije za pripravo Lokalnih energetskih konceptov

Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 9.6.20

Usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb

Najavljamo usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 10.11.20

Usposabljanje projektantov o energijsko učinkovitem zunanjem stavbnem pohištvu in njegovi vgradnji (U3-1)

Najavljamo usposabljanje projektantov v procesu prenove stavb na temo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva in njegovo vgradnjo.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 17.3.21

Usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb (U6-2)

Najavljamo usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 14.12.20

Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb - U6-1

Najavljamo usposabljanje ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Novice Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 25.4.22

Usmeritve za oblikovanje ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih na podlagi raziskave v gospodinjstvih

Avgusta 2020 je bila pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan in Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete na vzorcu 3000 slovenskih gospodinjstev v okviru projekta LIFE IP Care4Climate izvedena spletna raziskava o energetsko učinkovitem obnašanju gospodinjstev in podane usmeritve za oblikovanje ukrepov.

image/svg+xml