Izračun ogljičnega odtisa destinacije Postojna zaradi prevozov turistov

V Umanoteri so izračunali ogljični odtis turistične destinacije Postojna za leto 2021 zaradi prevozov turistov. Upoštevali so emisije toplogrednih plinov zaradi prihodov tujih in domačih turistov v destinacijo ter prevozov turistov po destinaciji z lastnimi prevoznimi sredstvi in javnim potniškim prevozom. Daleč največji del ogljičnega odtisa predstavljajo emisije zaradi prihodov turistov v destinacijo (97 %). Pri tem so letalski prevozi vir več kot polovice emisij, čeprav je v letu 2021 samo 7 % turistov v destinacijo prišlo iz oddaljenih držav, od koder turisti prihajajo z letalom.

Skoraj 90 % turistov je v letu 2021 v destinacijo prišlo z avtom (od doma), s čimer so povzročili 42 % ogljičnega odtisa. Prihodi turistov v destinacijo z avtobusom in vlakom in prevozi po destinaciji s shuttle avtobusom so skupaj povzročili manj kot 1 % ogljičnega odtisa.

Spodbujanje uporabe javnega potniškega prevoza, ki je daleč najmanj ogljično intenziven način potovanja, je najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje ogljičnega odtisa destinacije zaradi turističnih prevozov. Učinkovitost ukrepa pa je v veliki meri odvisna od možnosti za trajnostno mobilnost v sami destinaciji. Turiste lahko prepričljivo vabimo k prihodu v destinacijo z javnim potniškim prevozom, če jim omogočimo, da se tudi po destinaciji lahko gibljejo z javnim potniškim prevozom in s kolesom oziroma pešačijo po urejenih pohodniških poteh.

Ogljični odtis destinacije je zelo odvisen tudi od tega, od kod turisti pridejo. Destinacija Postojna je imela v letu 2021 77 % tujih obiskovalcev, od tega jih je četrtina prišla iz sosednjih držav. Domačih turistov je bila slaba četrtina. Ogljični odtis povprečnega domačega turista zaradi prevozov je veliko manjši od ogljičnega odtisa povprečnega tujega turista. V destinaciji Postojna so bile v letu 2021 emisije na domačega turista zaradi prevozov kar 18 krat manjše kot emisije na tujega turista. Emisije na povprečnega turista iz sosednjih držav so bile 3-krat manjše kot emisije na povprečnega tujega turista. Povečanje deleža domačih turistov, turistov iz sosednjih držav ter držav, od koder lahko v destinacijo pridejo z avtobusom ali vlakom, prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa destinacije.

Podnebje vpliva na turizem in turizem vpliva na podnebje

Podnebje je ključen element ponudbe vsake turistične destinacije. To še posebej velja za destinacije kot je Slovenija, ki svojo ponudbo gradijo na aktivnostih na prostem, gastronomski ponudbi na osnovi lokalnih pridelkov ter naravnih vrednotah. Zato je slovenski turizem močno izpostavljen podnebnim spremembam.

Turizem ni samo občutljiv na podnebne spremembe, ampak z izpusti toplogrednih plinov k njim tudi pomembno prispeva. Izpusti CO2 zaradi turizma so leta 2005 predstavljali 5 % globalnih izpustov. Ker številni drugi sektorji že uspešno zmanjšujejo emisije, bi do leta 2035 ta delež lahko narasel na 20 %, sredi stoletja pa bi turizem lahko postal najpomembnejši vir izpustov toplogrednih plinov.

Na svetovni ravni se ocenjuje, da več kot ¾ ogljičnega odtisa turizma predstavljajo emisije zaradi prevozov turistov.

K temu največ prispevajo letalski prevozi, ki so ogljično najintenzivnejši način potovanja.

Poleg kolesarjenja in pešačenja, ki ne povzročata emisij toplogrednih plinov, je podnebju najprijaznejši način prevoza uporaba javnega potniškega prometa (vlak in avtobus). Vsak z avtom prevoženi kilometer povzroči 2-krat več izpustov kot javni potniški prevoz. Vsak z letalom prevoženi km povzroči 4-5 krat več emisij kot javni potniški prevoz.

Ogljični odtis je pokazatelj vpliva na podnebne spremembe 

Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov je seštevek emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo pri prevozih turistov med njihovim krajem bivanja in destinacijo ter pri prevozih po destinaciji. Ključni razlog za izračunavanje ogljičnega odtisa je določanje najpomembnejših virov emisij ter načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjšanje.

Izračun ogljičnega odtisa destinacije Postojna zaradi prevozov turistov temelji na podatkih Statističnega urada RS o prihodih turistov v destinacijo v letu 2021 po državah. Mobilnostne značilnosti obiskovalcev destinacije so bile pridobljene s pomočjo Ankete za turistično gospodarstvo v destinaciji, ki jo je opravil Zavod Znanje, Postojna, OE Turizem. Uporabljena metodologija za izračun ogljičnega odtisa destinacije temelji na Protokolu za toplogredne pline (angl. Greenhouse Gas Protocol).

Destinacija Postojna in sodelovanje v projektu Care4Climate

Občina Postojna je samostojna turistična destinacija, hkrati pa je del regijske destinacije Zeleni kras. Postojna spada med najbolj obiskane slovenske turistične destinacije. V letu 2021 jo je obiskalo 45.344 turistov. Od tega je bilo 77 % tujih in 23 % domačih turistov. Iz sosednjih držav je prišlo 19 % obiskovalcev.

Občina Postojna je od leta 2018 vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma. Ta destinacije spodbuja k merjenju vplivov turizma na okolje in družbo ter zmanjševanju škodljivih vplivov sektorja. Velika pozornost je pri tem namenjena vplivu na podnebne spremembe. 

Ogljični odtis destinacija Postojna zaradi prevozov turistov

Ogljični odtis destinacije Postojna zaradi prevozov turistov v letu 2021 znaša 11.517 ton ekvivalenta CO2.

Po tipih prevozov:

Največ emisij toplogrednih plinov nastane pri prevozih turistov med krajem bivanja in destinacijo. V letu 2021 so prihodi turistov v destinacijo predstavljali 97,3 % ogljičnega odtisa. Prevozi turistov po destinaciji z lastnimi prevoznimi sredstvi so predstavljali 2,7 %, prevozi shuttle avtobusov, ki so poleti 2021 vozili po destinaciji, pa samo 0,1 % ogljičnega odtisa.  

Opis: Slika, ki vsebuje besede mizaOpis je samodejno ustvarjen

Po prevoznih sredstvih:

Pregled po prevoznih sredstvih pokaže, da je pretežni del emisij nastal zaradi letalskih in avtomobilskih prevozov.

Letalski prevozi so bili v letu 2021 vir več kot polovice vseh emisij zaradi prevozov turistov, čeprav je delež turistov iz oddaljenih držav, od koder turisti značilno prihajajo z letalom, znašal samo 7 %.

Skoraj 90 % turistov pride v destinacijo z avtom, okrog 5 % pa z motorjem. S tem so v letu 2021 povzročili 44 % ogljičnega odtisa destinacije zaradi prevozov. 

Prevozi z avtobusom, vlakom ter shuttle avtobusi skupaj predstavljajo manj kot 1 % ogljičnega odtisa.

Po poreklu turistov:

Ogljični odtis na turista se močno razlikuje glede na to, od kod turisti prihajajo. Domači turisti si v letu 2021 s svojimi prevozi, povezanimi z obiskom destinacije Postojna, povzročili 18-krat manjši ogljični odtis na turista kot tuji turisti. Podpovprečen je tudi ogljični odtis na turista iz sosednjih držav.  

Ukrepi za zmanjšanje emisij

Ogljični odtis destinacije Postojna zaradi prevozov turistov v letu 2021 je pokazal, da so največji vir emisij letalski in avtomobilski prevozi med krajem bivanja turistov in destinacijo. Najpomembnejši ukrep za zmanjšanje emisij zaradi prevozov je spodbujanje prihodov turistov v destinacijo z javnim potniškim prevozom. Učinkovitost ukrepa pa je v veliki meri odvisna od možnosti za trajnostno mobilnost v sami destinaciji. Turiste lahko prepričljivo vabimo k prihodu v destinacijo z javnim potniškim prevozom, če jim omogočimo, da se tudi po destinaciji lahko gibljejo z javnim potniškim prevozom in s kolesom oziroma pešačijo po urejenih pohodniških poteh.

Destinacija lahko zmanjša ogljični odtis zaradi prevozov turistov tudi z izbiro trgov, na katerih trži svojo ponudbo. Povečanje deleža domačih turistov, turistov iz sosednjih držav ter držav, od koder lahko turisti v destinacijo pridejo z avtobusom ali vlakom, prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa destinacije.

Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov je Umanotera izračunala v okviru program podpore občinam pri izvajanju trajnostnih projektov upravljanja z viri skupnosti. Program izvajata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Vsebina programa podpore v občini Postojna je zmanjšanje ogljičnega odtisa turizma v občini.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 9.2.22

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

image/svg+xml