Jesenska obnova gozdov v Dolnjih Ložinah pri Kočevju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Kočevski gozdovi so bili v preteklih letih prizadeti zaradi vetroloma, žledoloma in napada podlubnikov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je konec leta 2020 potekala obnova gozdov s sadnjo na površini cca. 5 ha, ki je bila po sanaciji prepuščena naravnemu pomlajevanju. Pred ujmami je na tem območju v lesni zalogi prevladovala smreka, ki so jo v preteklosti tradicionalno pospeševali zaradi gospodarske pomembnosti.

Aktivnosti v zvezi s sadnjo v letu 2020 so vključevali pripravo sadilnih načrtov, izbor in nakup sadik ustreznih drevesnih in grmovnih vrst, provenienc in vzgoje, določitev gostote sadnje, izbor podizvajalca, pripravo tal in nego, označitev jeder s količenjem, pripravo zakopa s prevzemom sadik in sadnjo. Večji del površine (tj. 3 ha) je bil že predhodno ograjen, dodatno pa so bile  sadike pred objedanjem divjadi zaščitene s premazi.

Sistem sadnje je potekal po inovativnem pristopu obnove gozdov, ki ga je oblikoval dr. Gregor Božič s sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije. Obnova je bila izvedena v državnih gozdovih v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. in Zavodom za gozdove Slovenije KE Pogled, OE Kočevje. Cilj je osnovati stabilen gospodarski gozd, ki bo zagotavljal trajnost funkcij v spreminjajočih se podnebnih razmerah v spodnjem višinskem pasu dinarskega območja. Na predhodno zakoličeni površini je bila oblikovana mreža za sadnjo avtohtonih nosilnih drevesnih vrst, kot so hrast graden, bukev, gorski javor in jelka. Za povečanje biotske pestrosti smo posadili tudi plodonosne vrste, kot so divja češnja, hruška in jablana ter jerebika in enovratni glog.

S kombinirano obnovo želijo povečati delež ciljnih drevesnih vrst in ohraniti kakovostno zasnovo naravnega mladja. Smreka, ki se mestoma dobro naravno pomlajuje,  bo imela vlogo predkulture za zaščito naravnega in posajenega mladja ciljnih drevesnih vrst. Ohranjali bodo vitalne dele ostanka starega sestoja ter pospeševali kvalitetne osebke iz naravnega mladja. Uspešnost novega pristopa obnove bodo spremljali do izteka projekta leta 2026.

Slika: Razvoz markirnih kolov po površini (Foto: Gregor Božič)

Slika: Sadike so bile po dostavi nemudoma prepeljane v zakop znotraj ograjene površine. Sadike, ki so bile namenjene za sadnjo izven ograje so bile premazane z zaščitnim premazom proti objedanju (Foto: Ana Simčič)

Slika: Delavci pri sadnji gorskega javorja (Foto: Andreja Ferreira)

Slika: Površina po uspešno zaključeni obnovi (Foto: Andreja Ferreira)

Slika: Na sanirani površini je ostalo nekaj odraslih dreves. Rdeče obarvani količni označujejo mesta, kjer smo zasadili gorski javor, rumeni količki pa zasajeno divjo hruško. (Foto: Boštjan Mali)

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja