Namestitev mikrozapornic v terciarne jarke na pilotnem območju Ljubljansko barje

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvideli izvedbo treh izbranih ukrepov, med katerimi je tudi izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju. To je bilo v preteklosti intenzivno meliorirano, prvotno predvsem zaradi naseljevanja in spreminjanja zemljišč v kmetijsko rabo, kasneje zaradi zmanjševanja poplavne ogroženosti. Skozi čas se je na tem območju razvil kompleksen sistem odvodnih kanalov oz. jarkov - odvodnikov.      

Hidrografsko mrežo primarnih odvodnikov predstavljajo reke in potoki, v katere se odvajajo vode sekundarnih in terciarnih odvodnikov. Slednji pogosto razmejujejo parcele v medsebojni oddaljenosti okoli deset metrov, njihova globina pa običajno ne presega nekaj decimetrov. V poletnem obdobju jih večina  presuši.

Na izbrane terciarne jarke pilotnega območja na Ljubljanskem barju so v sodelovanju s podizvajalcem namestili devet mikrozapornic, ki bodo namenjene zadrževanju odtekanja viškov vode. Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju pogojev za revitalizacijo mokrotnih travnikov. Gre za hidrološki ukrep, s katerim želijo ugotoviti, kako bo sprememba vodnega režima vplivala na emisije toplogrednih plinov, in sicer ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4) ter biotsko raznovrstnost travnikov. Na podlagi primerljivh raziskav pričakujejo, da bo imel ukrep lokalen vpliv. Na površinah, ki so predmet tega ukrepa in bližnjih kontrolnih ploskvah so že izvedli vzorčenje tal in popis vegetacije, v kratkem pa bodo namestili še merilnike za kontinuirano spremljanje emisij, temperature in vsebnosti vlage v tleh. Poleg tega bodo s pomočjo piezometrov sočasno izvajali tudi hidrološki monitoring, s katerim bodo spremljali nivo (pod)talne vode. Pretekle  raziskave  so pokazale,  da  se  po  revitalizaciji mokrišča emisije CO2 zmanjšajo, medtem ko se emisije CH4  povečajo ter da se na ta zemljišča vrnejo rastlinske vrste, ki so prilagojene na vlažne razmere.

Se že veselimo rezultatov raziskave!

Slika 1: Nameščanje mikrozapornice v terciarni jarek z mini rovokopačem (Foto: Boštjan Mali)

Slika 2: Mikrozapornice so med sabo oddaljene okvirno 10 metrov (Foto: Boštjan Mali

Slika 3: Učinek delovanja mikrozapornice po 3 tednih od namestitve. Vodostaj v jarku za zapornico je opazno višji. (Foto: A. Ferreira)

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja