Namestitev prve naprave za merjenje emisij toplogrednih plinov na pilotnem območju Ljubljansko barje

Na procese v tleh delujejo različni dejavniki, med njimi tudi način gospodarjenja in raba zemljišč, kot je kmetijstvo. Tla so lahko vir ali ponor toplogrednih plinov. To lahko ugotovimo z neposrednimi meritvami na terenu, in sicer s posebnimi senzorji za merjenje toplogrednih plinov. Na podlagi informacij o emisijah se lahko odločimo za prilagoditev dejavnosti oz. izvedbo ukrepov za njihovo zmanjšanje.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja spremljali emisije toplogrednih plinov, in sicer ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4). Za njihovo spremljanje obstajajo različne merilne naprave, vendar je pomanjkljivost slednjih, da so merilne komponente in centralni del ločeni ter med seboj povezani s kabli in vzorčevalnimi cevmi. Zato je bila na Gozdarskem inštitutu Slovenije v Laboratoriju za elektronske naprave razvita naprava, pri kateri sta merilna komora in centralni del združena. Prednost naprave je v analizatorju, ki se pomika po nosilnih tračnicah, pri tem pa na različnih mestih kontinuirano beleži podatke o stanju emisij omenjenih toplogrednih plinov. 

Na izbrane terciarne jarke je bilo predhodno nameščenih devet mikrozapornic, ki bodo z zadrževanjem viškov vode prispevale k revitalizaciji mokrotnih travnikov. Z napravami bomo spremljali emisije CO2 in CH4 na zamočvirjenih tleh barjanskih travnikov in hkrati na bolj sušnih kontrolnih površinah, kjer ukrepov ne bo. Na slovenskih mokriščih tovrstnih raziskav še ni bilo, tuje raziskave  pa kažejo na zmanjšanje emisije CO2 oz. povečanje emisij CH4 po revitalizaciji.

Sredi decembra so v bližini jarka z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov. V januarju bodo dodali enako napravo na kontrolni površini - sušnejšem delu istega travnika ter dodaten par naprav ob drugem terciarnem jarku znotraj istega pilotnega območja. Takšne naprave bodo nameščene tudi v pilotnem območju Goričko, kjer bo na trajnem travinju proučevali vpliv različnih praks oz. načinov gospodarjenja (paša, košnja in zatiranje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst) na emisije toplogrednih plinov.

Slika 1: Nameščanje prve naprave za merjenje emisij topologrednih plinov na pilotnem območju Ljubljansko barje (Foto Andreja Ferreira)

Slika 2: Merilna naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov je sestavljena iz dveh delov, spodaj je merilna komora, nad njo pa centralni del z analizatorjem (Foto: Andreja Ferreira)

Slika 3: Prva merilna naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov je nameščena v bližini terciarnega jarka z mikrozapornicami (Foto: Andreja Ferreira)

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml