Obnovimo Zemljo

Svetovni dan Zemlje v Sloveniji poteka v duhu sprejemanja najpomembnejšega strateškega dokumenta razogljičenja Slovenije, to je Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Gre za pomemben korak k obnavljanju zemlje, kar je tema letošnjega svetovnega dne Zemlje. MOP izvaja vrsto ukrepov za ohranjanje okolja v ravnovesju z razvojem. Ta dan je namenjen vsakemu izmed nas, da ozavestimo, da lahko pomembno prispevamo k okoljsko in podnebno bolj prijaznemu planetu. Svetovni dan Zemlje nas nagovarja, da si vsak dan lahko prizadevamo za trajnostno naravnan razvoj, zdravo okolje in bivanje ter za okoljsko in podnebno bolj prijazen planet. Uničenje in hitro zmanjševanje rastlinskih in živalskih populacij po svetu sta neposredni posledici človekovih dejanj, med drugim: podnebne spremembe, krčenje gozdov, izgubo habitatov, nezakonita trgovina z zavarovanimi vrstami in divji lov, onesnaževanje in neprimerna uporaba kemičnih sredstev v kmetijstvu.

Kaj lahko stori vsak izmed nas? Spremenimo navade in poskrbimo za naš planet

Eden od pomembnejših izzivov za upočasnitev podnebnih sprememb pa je zagotovo sprememba potovalnih navad. Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in druge oblike alternativne mobilnosti. S tem pa prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, kakovosti bivanja, zdravju in socialni pravičnosti.

Raziskave kažejo, da imajo mladi vedno večji vpliv na zelene odločitve v družinskem okolju in so odgovorni za spreminjanje navad. Zato je pomembno, da jim damo vse potrebne informacije, s katerim bodo vplivali na prihodnost in obnovo planeta, kot nas v svojem sloganu poziva letošnji Svetovni dan Zemlje.

Na spletni strani samo1planet.si je zbranih vrsto primerov dobrih praks in malih dejanj, s katerimi vsakdo od nas lahko začne danes vplivati na jutri.

Spodbujajmo razmišljanje o okolju. Mladi so tukaj pomemben del, a ne pozabimo, da smo odrasli tisti, ki smo opolnomočeni ustvarjati še večje spremembe. In nosimo odgovornost do naslednjih generacij.

Ne pozabimo na vode, saj je eden izmed ključnih preventivnih ukrepov za učinkovito gospodarjenje, varovanje ter zmanjšanje posledic škodljivega delovanja voda, ohranitev obstoječih razlivnih površin. Osnovni namen ukrepa je ohranitev oziroma povečanje prostora namenjenega naravnim poplavnim procesom in ohranjanju dobrega stanja voda. Ukrep se izvaja na način administrativnega zavarovanja naravnih poplavnih območij in določitve omejitev za poseganje na zavarovano območje. Posameznik lahko prispeva na način, naj s svojimi posegi in ravnanjem ne posega v vodni in obvodni prostor (gradnja objektov, trajno in začasno odlaganje odpadkov, trajno in začasno odlaganje zelenega odreza in ostalih materialov in drugo).

DRSV je v začetku februarja 2021 pozvala lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev. V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč.

Ob rednem vzdrževanju pretočnosti rek in potokov ter odgovornem ravnanju z okoljem lahko znatno zmanjšamo poplavno ogroženost in s tem zaščitimo ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev.

Spodbujamo vas k odgovornemu ravnanju, tako na področju varčevanja energije, skrbi za okolje, ravnanju z vodami kot pri ravnanja z odpadki.

Več informacij: https://www.gov.si/novice/2021-04-21-obnovimo-zemljo/

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

image/svg+xml