Priprave na jesensko obnovo gozdov s sadnjo na Kočevskem

Slika 1: Terenske meritve za pripravo izvedbenega načrta jesenske obnove gozda (foto: Jure Žlogar).

Podnebne spremembe in pogostejše naravne ujme lahko v prihodnje prizadanejo gozdove v večji meri kot do sedaj. Zato se poraja vprašanje, ali bo tradicionalna obnova gozda s prevladujočim naravnim pomlajevanjem ali sadnjo smreke zagotavljala stabilen in zdrav gozd tudi v manj ugodnih podnebnih razmerah. Gozdarstvo mora iskati lokalnemu okolju prilagojene dobre prakse za pametno rabo in upravljanje gozdnih zemljišč, vključno z obnovo gozdov.

Na študijskem območju v Doljnjih Ložinah na Kočevskem bo Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na 5 ha preizkusil inovativen pristop obnove gozda, ki bo kombinacija obnove s sadnjo rastišču prilagojenih avtohtonih drevesnih vrst in naravne obnove. Obnova bo izvedena v državnih gozdovih v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. in Zavodom za gozdove Slovenije. Cilj je osnovati stabilen gospodarski gozd, ki bo zagotavljal trajnost funkcij v spremenjenih podnebnih razmerah. Uspešnost novega pristopa obnove bodo spremljali do izteka projekta leta 2026. 

Kot pravijo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, bodo jeseni s sadnjo listavcev (gradna, bukve in gorskega javorja) v skupinah osnovali malopovršinsko strukturiran sestoj. Pri sadnji sadik bodo upoštevali mikroreliefne rastiščne razmere. V ograjeni površini bodo poleg omenjenih listavcev, bodočih graditeljev sestoja, za povečanje biotske pestrosti posadili tudi plodonosne in plemenite listavce kot so: divja češnja, jerebika, divja hruška, lesnika, brek in velikolistna lipa. V vrtačah z globljimi tlemi in višjo vlago pa bodo pod zastorom posadili jelko.

S kombinirano obnovo (naravno in umetno) želijo namreč povečati delež ciljnih drevesnih vrst v območjih z naravnim mladjem. Skupine naravno pomlajevane smreke bodo opravljale vlogo predkulture za zaščito naravnega in posajenega mladja ciljnih drevesnih vrst. Ohranjali bodo tudi vitalne dele ostanka starega sestoja ter pospeševali kvalitetne osebke iz naravnega mladja.

Slika 2: Del novoosnovanega sestoja bo pred divjadjo zaščiten z ograjo, preostali del s premazi vršičkov (foto: Matej Rupel)

Z umetno obnovo gozda prispevajo k hitrejšemu osnovanju mladega gozda, ki bo prispeval k zmanjšanju emisij in povečanju ponorov CO2 ter blaženju podnebnih sprememb. Če se bo v prihodnje pogostost naravnih ujm stopnjevala, bo moralo gozdarstvo k obnovi gozdov pristopiti aktivneje. Pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov za prihodnje načrtovalsko obdobje pa bo treba upoštevati tudi podnebne cilje.

Z našimi projektnimi aktivnostmi sledimo načelom trajnostnega, sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki jih poudarjamo v okviru letošnjega Tedna gozdov, ki poteka te dni po celotni Sloveniji. Ob teh načelih gozdarji opominjamo tudi na spoštovanje Gozdnega bontona, spoštovanje pravic lastnikov gozdov, ter trenutno aktualna izziva: vožnja v naravnem okolju in obisk zavarovanih gozdnih območij,” še sporočajo iz Gozdarskega inštituta Slovenije.

Več o Tednu gozdov 2020

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja