Prva delavnica LULUCF- k vzpostavitvi sistema merjenja emisij rabe tal

V Sloveniji trenutno še ne obstaja sistem rednega zbiranja podatkov, ki bi se koristil za spremljanje emisij v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF). Sedanji sistem občasnega zbiranja podatkov ne pokriva vseh rab zemljišč za celotno območje Slovenije.

Za ocenjevanje emisij v tem sektorju so ključni podatki o rabi zemljišč in njihovih spremembah ter emisijskih faktorjih v skladu s kategorijami Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC). Podatki se pridobivajo iz obstoječih podatkovnih baz in monitoringov, ki imajo vrsto pomanjkljivosti. Do leta 2021, ko bo obračunavanje za države članice EU postalo obvezno, bi morala država vzpostaviti enoten sistem zbiranja tovrstnih podatkov na nacionalni ravni, da bo lahko ocenila napredek pri doseganju zavezujočih ciljev.

V Sloveniji gozdovi prevladujejo po rabi zemljišč, saj pokrivajo okoli 60 % ozemlja Slovenije, katerim sledijo travinje (20 %) in njivske površine (12 %). Leta 2017 je sektor LULUCF deloval kot ponor v višini -1.524 Gg ekvivalentov CO2, ki je bil še pred letom 2014 nekajkrat večji, predvsem na račun povečevanja lesne zaloge v gozdovih. V zadnjih letih se je ponor precej zmanjšal, kar je posledica naravnih ujm in posledično večjih sanitarnih sečenj, ki so jim sledile.

Gozdarski inštitut Slovenije, ki je partner v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, bo oblikoval predlog vzpostavitve enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje in poročanje emisij za vse rabe zemljišč na nacionalni ravni. Zato so se 20. 6. 2019 na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) srečali strokovnjaki in deležniki iz različnih institucij; Kmetijskega inštituta Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Biotehniške fakultete, Agencije Republike Slovenije za okolje, Statističnega urada Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter GIS z namenom določitve okvira, ki bo podlaga v nadaljnjem procesu oblikovanja sistema zbiranja podatkov emisij/ponorov v sektorju LULUCF.

Program delavnice je moderiral direktor GIS, dr. Primož Simončič. Določila nacionalne zakonodaje v zvezi z zbiranjem podatkov za potrebe poročanja na področju LULUCF sta predstavila dr. Simon Poljanšek in dr. Boštjan Petelinc iz MKGP. Zaveze Slovenije na podlagi evropske Uredbe 2018/841 je analiziral dr. Boštjan Mali iz GIS, ki je povzel tudi vrzeli v podatkovnih zbirkah, potrebnih za poročanje ter obračunavanje emisij in ponorov v sektorju LULUCF v okviru EU in UNFCCC. Dr. Mitja Skudnik iz GIS je predstavil monitoring zaloge ogljika v gozdovih in na drugih rabah zemljišč, dr. Marko Kovač (GIS) pa način zbiranja podatkov in razvoj prostorske informatike v prihodnje.

Udeleženci so razpravljali o trenutnem stanju, vrzelih in potencialnih izboljšavah v sistemu spremljanja emisij in ponorov ogljika na različnih rabah zemljišč. V jeseni 2019 se bodo srečali na drugi delavnici s predlogi in jasnejšimi načrti za vzpostavitev nacionalnega sistema zbiranja podatkov v sektorju LULUCF.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja