Spletni seminar o monitoringu rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč. Na spletni seminar so, namesto študijskega obiska v Avstriji, povabili strokovnjaka iz Avstrijske okoljske agencije, dr. Petra Weissa, ki je vodja skupine za poročanje v sektorju LULUCF v Avstriji. Namen seminarja je bil predstaviti obstoječ sistem spremljanja emisij in ponorov v Sloveniji, predvsem za negozdne rabe zemljišč in predstaviti cilj akcije C8.1 v okviru projekta.

Dr. Boštjan Mali je predstavil trenutni monitoring rabe zemljišč, ki temelji na točkovnem ocenjevanju, razredi pa na nacionalni klasifikaciji Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg tega je predstavil tudi vire podatkov za poročanje in obračunavanje emisij in ponorov v sektorju LULUCF, ki se zbirajo v obstoječih monitoringih zalog ogljika (npr. nacionalna gozdna inventura, vzorčenje kmetijskih tal …). Sistem je v osnovi dober za spremljanje, potrebno pa ga bo izboljšati, nadgraditi in vzpostaviti enoten sistem za vse rabe zemljišč. Cilj projekta v okviru akcije C8.1 je predlagati enoten model za spremljanje emisij in ponorov na področju LULUCF, razviti spletno aplikacijo za vizualno interpretacijo rabe zemljišč, pripraviti predlog zasnove stalnih poskusnih lokacij (ploskev) za spremljanje emisij in ponorov TPG ter učinkov posameznih ukrepov.

V nadaljevanju dogodka je dr. Marko Kovač predstavil koncept ideje za spremljanje zalog ogljika v prihodnje, ter nomenklaturo pokrovnosti/rabe zemljišč. Izpostavil je problem standardizacije karte posamezne rabe zemljišč med različnimi sektorji. Predlagal in poudaril je večnamenskost oz. uporabnost enotne nomenklature, ki jo bomo predlagali drugim sektorjem.

Dr. Weiss je podprl cilje projekta in naše predloge za oblikovanje sistema. Na podlagi evropskih praks in osebnih izkušenj nam je svetoval in poudaril, kje v našem sistemu vidi težave. Poleg tega je predlagal več napotkov in predlogov za oblikovanje sistema v Sloveniji. Odgovoril je na več konkretnih vprašanj udeležencev seminarja. Ideje, ki so se utrnile na sestanku, bodo povezane in smiselno uporabljene pri nadaljnjem oblikovanju sistema LULUCF v Sloveniji.

Strokovnjaki so izpostavili še, kako bi bilo mogoče razširiti nacionalno gozdno inventuro na negozdni prostor za zbiranje podatkov, ki so potrebni za poročanje na področju LULUCF, kako najti konsenz med sektorji, potrebe podrobnosti nomenklature, način poročanja za trajne nasade (sadovnjaki in vinogradi), mokrišča in naselja ter kakšna bi morala biti gostota mreže za vzorčenje zalog ogljika.
Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.