Vabilo na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji

Vabilo na delavnico 

Določitev indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v luči vzpostavitve sistema za spremljanje emisij toplogrednih plinov in odvzemov v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 

20. november 2019, 8:30 - 15:00 

Lokacija: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (Dvorana-predavalnica) 

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji. Delavnica bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. 

Ozadje 

S sprejetjem uredbe LULUCF leta 2018 (Uredba (EU) 2018/841) je EU vključila emisije toplogrednih plinov in odvzeme (ponore) ogljikovega dioksida zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) med svoje podnebno energetske cilje do leta 2030. Uredba je za države članice zavezujoča in zahteva, da v obdobju 2021-2030 emisije ne presegajo odvzemov, kar velja za vse kategorije zemljišč, ki so vključene v obračunavanje. Ta zaveza oz. t. i. pravilo o nepresežku emisij v sektorju LULUCF se bo ocenjevalo za obdobji 2021-2025 in 2026-2030. Za Slovenijo je pomembno, da do leta 2021 zagotovi robusten sistem spremljanja emisij in odvzemov v tem sektorju, s katerim bo omogočila kredibilno obračunavanje in poročanje ter hkrati preverjala napredek pri doseganju podnebnih ciljev. 

Letne ocene emisij in odvzemov za sektor LULUCF se pripravijo na osnovi podatkov o površinah zemljišč in emisijskih faktorjih ter v skladu z metodami, ki jih določajo smernice dobre prakse (IPCC). Uredba LULUCF določa, da bodo morale države članice pri obračunavanju emisij in odvzemov, ki nastanejo v sektorju LULUCF v obdobju 2021-2030 za predstavitev površin zemljišč uporabljati pristop 3, kar pomeni geokodirane podatke o spremembi rabe zemljišč v skladu s smernicami IPCC iz leta 2006 za nacionalne evidence toplogrednih plinov. Poleg tega bodo morale za pomembnejše obračunske kategorije uporabljati vsaj metodologijo drugega reda (Tier 2), kar pomeni, da bodo morale razpolagati s kakovostnimi podatki za določitev naciolnih emisijskih faktorjev, ki so specifični za posamezno državo. 

Slovenijo čakajo mnogi izzivi v sektorju LULUCF v obdobju 2021-2030. Ne gre le za izpolnjevanje podnebnih ciljev kot takih, ampak predvsem za vprašanje, na kakšen način, za kakšno ceno in s katerimi ukrepi oz. politiko bo cilje dosegala. Trajnostna raba zemljišč mora ob izpolnjevanju okoljskih ciljev upoštevati tudi ekonomske in socialne, kot so npr. ohranjanje rodovitnosti tal, produktivnosti zemljišč, biotske raznovrstnosti, prehranska varnost, konkurečnost pridelovalcev itd. Smo v obdobju, ko Slovenija pripravlja pomembne strateške dokumente, kot so npr. Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), Strateški načrt (nove) skupne kmetijske politike, Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij, ki bodo začrtali smer razvoja tega sektorja do leta 2030. 

Evropska okoljska agencija je v svojem nedavnem poročilu o rabi zemljišč in tal v Evropi zapisala: »Ne moremo živeti brez zdravih zemljišč in tal. Na zemljiščih pridelamo večino naše hrane in na njih gradimo svoje domove. Za vse vrste - živali in rastline, ki živijo na kopnem ali v vodi - so zemljišča življenjskega pomena. Tla - ena ključnih sestavin zemljišča - so zelo zapleten in pogosto podcenjen element, ki je prepreden z življenjem. Na žalost današnja raba zemljišč in tal v Evropi in po svetu ni trajnostna. To ima pomemben vpliv na življenje na kopnem.« 

Cilj delavnice 

Ena od aktivnosti, ki jih v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vodi Gozdarski inštitut Slovenije, je vzpostavitev sistema za spremljanje emisij TGP in odvzemov v sektorju LULUCF. V luči vzpostavitve tega sistema so cilji delavnice naslednji: 

  • predstavitev sedanjih sistemov spremljanja emisij in odvzemov v sektorju LULUCF (SI, AT, HR), 
  • pregled predlaganih indikatorjev trajnostne rabe zemljišč, ki se nanašajo na sektor LULUCF, 
  • predlog indikatorjev trajnostne rabe zemljišč, vključno z zagotavljanjem potrebnih podatkov, 
  • izbor ključnih indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v sektorju za potrebe usmerjanja oz. oblikovanja ukrepov in politik ter mednarodnega poročanja. 

Z delavnico se želimo osredotočiti na okoljske vidike trajnostne rabe zemljišč, zato vabimo vse, ki imate izkušnje ali interes za oblikovanje indikatorjev, izmenjavo informacij, mnenj, izkušenj in potreb na tem področju. 

Registracija 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do 18.11.2019. Za registracijo na delavnico uporabite to povezavo prijava na delavnico

Kontaktni osebi za dodatne informacije: 

Boštjan Mali, bostjan.mali@gozdis.si, 01/200 78 29 

Gal Kušar, gal.kusar@gozdis.si, 01/200 78 30 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste