O projektu

Celostni integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je osemletni celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija učinkoviteje dosegla cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 oziroma hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

Celostni projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je pod vodstvom Ministrstva za okolje, podnebje in energijo povezanih 15 partnerjev iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja.

S svojimi aktivnostmi prispevajo k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje emisij TGP, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije za doseganje notranje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP.

Podrobneje o partnerjih

Področja in aktivnosti projekta

Projekt, ki se je v Sloveniji začel izvajati leta 2019, obravnava številne pomembne teme, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanje, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb. Vsebinsko je razdeljen na šest področij, od mehkih ukrepov do ukrepov na področjih, ki niso vključena v shemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov.

Več

Dosežki projekta

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026

Cilji projekta

Vzpostavljen na povezavi med trajnostno mobilnostjo, energetsko učinkovitostjo, trajnostno rabo zemljišč in praksami za prehod v nizkoogljično družbo projekt stremi h krepitvi rešitve ene od najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebna kriza.

Več o ciljih projekta

Kartica projekta

Akronim projekta: LIFE IP CARE4CLIMATE
Številka projekta: LIFE17 IPC/SI/000007
Naslov projekta (ANG): Boosting greenhouse gas emissions reduction by 2020 with a view to 2030 – promoting sustainable transport, energy efficiency, renewable energies and sustainable, climate protecting land use in the transition to low carbon society.
Naslov projekta (SLO): Spodbujanje zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjene rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo.
Trajanje projekta: 1. 1. 2019–31. 12. 2026
Vrednost projekta: 27.272.129 EUR
Prispevek Evropske komisije: 7 milijonov EUR

Program LIFE

Integrirani projekt je sofinanciran s finančnim instrumentom EU za področje varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov, imenovanim program LIFE.

Osnovni namen programa je spodbujanje uspešnega izvajanja že sprejetih dokumentov, in to pod vodstvom tistih, ki lahko najbolj prispevajo k temu (vladne ustanove, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove ipd.).

Podrobne informacije o programu LIFE, aktualnih razpisih in tematikah najdete na spletnih straneh Evropske komisije (programme LIFE) in na spletni strani LIFE SLOVENIJA.

Slovenija poleg LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja še en integralni projekt s področja narave, in sicer LIFE Integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.

image/svg+xml