O projektu

Celostni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je osemletni celostni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 oziroma hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

Celostni projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor povezanih 15 partnerjev iz javnega, nevladnega, kot tudi zasebnega sektorja.

S svojimi aktivnostmi bodo prispevali k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov zmanjšanja emisij TGP, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije za doseganje nacionalnih zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP.

Podrobneje o partnerjih

Področja & aktivnosti projekta

Projekt, ki je stekel v Sloveniji z letom 2019 se dotika številnih pomembnih tem, ki se na prvi pogled zdijo včasih zelo vsakdanje, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb. Vsebinsko je razdeljen na 8 področij, od mehkih ukrepov pa tja do ukrepov v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov.

Več

Cilji projekta

Osnovan na povezavi med trajnostno mobilnostjo, energetsko učinkovitostjo, trajnostni rabi zemljišč in praksami za prehod v nizkoogljično družbo, projekt stremi h krepitvi rešitve za enega izmed najbolj perečih problemov sodobnih družb, tj. podnebne krize.

Več o ciljih projekta

Kartica projekta

Akronim projekta: LIFE IP CARE4CLIMATE
Številka projekta: LIFE17 IPC/SI/000007
Naslov projekta (ANG): Boosting greenhouse gas emissions reduction by 2020 with a view to 2030 – promoting sustainable transport, energy efficiency, renewable energies and sustainable, climate protecting land use in the transition to low carbon society.
Naslov projekta (SLO): Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, ucinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rano tal z namenom prehoda v nizkoogljicno družbo.
Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2026
Vrednost projekta: 27.272.129 €
Prispevek Evr. komisije: 7 miljonov €

LIFE program

Integrirani projekt je sofinanciran s strani EU finančnega instrumenta za področje varstva okolja in podnebnih sprememb, imenovan LIFE program.

Osnovni namen programa je spodbujanje uspešne realizacije že sprejetih dokumentov, in to pod vodstvom tistih, ki lahko najbolj prispevajo k temu (vladne inštitucije, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove ipd.).

Podrobne informacije o programu LIFE, aktualnih razpisih in tematikah, najdete na spletnih straneh Evropske komisije (programme LIFE) in na strani LIFE SLOVENIJA.

Slovenija poleg LIFE IP CARE4CLIMATE trenutno izvaja še en integralni projekt s področja narave, in sicer LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.