O projektu

Cilji projekta

Vzpostavljen na povezavi med trajnostno mobilnostjo, energetsko učinkovitostjo, trajnostno rabo zemljišč in praksami za prehod v nizkoogljično družbo projekt stremi h krepitvi rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebna kriza.

Splošni cilji projekta:

 • podpreti izvajanje Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 2020 (OP TGP 2020) in Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008−2016 (AN URE), ki sta ključna načrta za doseganje ciljev po Odločbi 406/2008/ES;
 • zmanjšati vrzeli pri izvajanju OP TGP 2020, kar bo omogočilo hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030;
 • povečati kadrovske zmogljivosti in kompetence, ki bodo omogočile kakovostno pripravo ukrepov in njihovo izvajanje ter s tem zmanjšanje emisij TGP do leta 2030;
 • usposabljanje kadrov za hitrejši prehod v nizkoogljično družbo (NOD);
 • zagotoviti zmanjšanje emisij na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo idr.;
 • omogočiti aktivacijo in uporabo drugih, komplementarnih virov financiranja ukrepov;
 • povečati stroškovno učinkovitost pri izvajanju ukrepov, doseči večje dodatne koristi in hitrejše izvajanje ukrepov.

Operativni cilji:

 • priprava finančnih in nefinančnih instrumentov za premostitev ključnih vrzeli pri izvajanju OP TGP na področjih prometa, stavb, lokalne oskrbe z energijo in industrije;
 • okrepiti kadrovske zmogljivosti na pristojnih ministrstvih za nadgradnjo ključnih instrumentov OP TGP;
 • izvedba demonstracijskih projektov in testiranje ključnih instrumentov OP TGP, pripravljenih v okviru projekta;
 • informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti glede podnebnih sprememb;
 • nadgradnja sistema spremljanja izvajanja OP TGP zlasti na teh področjih: vzpostavitev spremljanja ponorov emisij CO2, vzpostavitev sistematičnega spremljanja učinkov, doseženih z izvajanjem informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti ter dejavnosti usposabljanja, vzpostavitev spremljanja učinkov zelenega javnega naročanja;
 • poglobljene analize stanja po področjih;
 • nadgradnja organizacijskih ukrepov za izvajanje OP TGP, vključno z izboljšanjem procesov sodelovanja deležnikov pri pripravi instrumentov;
 • podpora občinam in regijam na področju trajnostne mobilnosti.

Cilji, vezani na komplementarne aktivnosti:

 • uporaba instrumentov, razvitih v okviru OP TGP, ki omogočajo aktivacijo sredstev iz komplementarnih virov financiranja OP TGP.
image/svg+xml