O projektu

Partnerji projekta

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki je povezal 15 partnerjev iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja. Z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov bomo spodbudili izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Partnerji projekta

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pristojno za delovno področje javnega potniškega
prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, oskrbe z naftnimi derivati ter
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje,
upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi
organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov.

Spletna stran: www.gov.si

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

UM FGPA je v okviru sklopa trajnostne mobilnosti odgovorna za izvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov na območju Maribora.

Spletna stran: www.fgpa.um.si

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je odgovoren za nadgradnjo sistema za celostno prometno načrtovanje in celostne prometne strategije (CPS).

Spletna stran: www.uirs.si

Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije je odgovoren za aktivnosti, povezane s področji raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF), za vzpostavitev metodologije za spremljanje (monitoring) zalog ogljika na državni ravni za vse vrste rabe zemljišč, izvedbo pilotnih projektov, krepitev strokovnih in upravljavskih zmogljivosti ter za ozaveščanje.

Spletna stran: www.gozdis.si

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Eko sklad je odgovoren za oblikovanje novih finančnih mehanizmov za energetsko sanacijo stavb gospodarskih družb.

Spletna stran: www.ekosklad.si

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o.

Na področju trajnostne mobilnosti skrbi za aktivnosti, povezane z zeleno mestno logistiko.

Spletna stran: www.zum-mb.si

ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti bo v okviru sklopa trajnostne mobilnosti pripravil smernice za integracijo javnega potniškega prometa.

Spletna stran: http://www.zrc-sazu.si

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Društvo Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja skupnih virov, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo in pri usposabljanju na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Spletna stran: www.focus.si

D' Agency

Digitalna Agencija skrbi za komunikacijske aktivnosti na ravni projekta in sodeluje pri ozaveščanju splošne javnosti o podnebnih spremembah in prehodu v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.dagency.si

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja
voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb
urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic
naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in
urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije
urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja
in graditve objektov ter rudarstva.

Spletna stran: www.gov.si

Umanotera

Umanotera je odgovorna za usklajevanje in izvedbo aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja skupnih virov, za promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.umanotera.org

Inštitut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost

IJS CEU je odgovoren za aktivnosti, povezane z energetsko učinkovitostjo stavb in prehodom v nizkoogljično družbo, s poudarkom na krepitvi zmogljivosti deležnikov.

Spletna stran: www.ijs.si

Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.

ZRMK je odgovoren za aktivnosti, povezane z razvojem kazalnikov in krepitvijo zmogljivosti deležnikov za trajnostno gradnjo, ter za pripravo primera zelenega javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.gi-zrmk.si

IPoP – Inštitut za politike prostora

V okviru sklopa trajnostne mobilnosti vodi aktivnosti aktivne mobilnosti s ciljem povečati to obliko mobilnosti, predvsem za kratke razdalje.

Spletna stran: www.ipop.si

ZAG – Zavod za gradbeništvo

ZAG je odgovoren za aktivnosti, povezane z razvojem kazalnikov za trajnostno gradnjo in s pripravo primera zelenega javnega naročila na področju trajnostne gradnje stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.zag.si
image/svg+xml