O projektu

Partnerji projekta

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki je povezal 15 partnerjev iz javnega, nevladnega, kot tudi zasebnega sektorja. S pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, bodo spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Partnerji projekta

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

Univerza v Mariboru, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

UM FGPA v okviru sklopa trajnostne mobilnosti je odgovoren za izvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov na območju Maribora.

Spletna stran: www.fgpa.um.si

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je odgovoren za nadgradnjo sistema za celostno prometno načrtovanje in celostne prometne strategije (CPS).

Spletna stran: www.uirs.si

Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije je odgovoren za aktivnosti vezane na sektor trajnostne rabe zemljišč (LULUCF), krepitev zmogljivosti do ozaveščanja o pomembnosti shranjenega ogljika v tleh in vzpostavitev metodologije za spremljanje (monitoring) rabe zemljišč in izvedbo pilotnih projektov.

Spletna stran: www.gozdis.si

Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ekosklad je odgovoren za oblikovanje novih finančnih mehanizmov za energetsko sanacjo stavb gospodarskih družb.

Spletna stran: www.ekosklad.si

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

Na področju trajnostne mobilnosti skrbi za aktivnosti povezane z zeleno mestno logistiko.

Spletna stran: www.zum-mb.si

ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v okviru sklopa trajnostne mobilnosti bo pripravil smernice za integracijo javnega potniškega prometa.

Spletna stran: http://www.zrc-sazu.si

Društvo Focus

Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizko-ogljično družbo in usposabljanja na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Spletna stran: www.focus.si

D' Agency

Digitalna Agencija skrbi za komunikacijske aktivnosti na ravni projekta in sodeluje pri ozaveščanje splošne javnosti o podnebnih spremembah ter prehoda v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.dagency.si

Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorno za aktivnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo in aktivnostih, povezane s trajnostno rabo energije v stavbah.

Spletna stran: www.mzi.gov.si

Umanotera

Umanotera je odgovorna za koordinacijo in izvedbo aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.umanotera.org

Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost

IJS je odgovoren za aktivnosti, povezane z energetsko učinkovitostjo stavb in prehodom v nizkoogljično družbo s poudarkom na krepitvi zmogljivosti deležnikov.

Spletna stran: www.ijs.si

Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o.

ZRMK je odgovoren za aktivnosti povezane z razvojem kazalnikov in krepitvi zmogljivosti deležnikov za trajnostno gradnjo ter priprava primera javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.gi-zrmk.si

IPoP - Inštitut za politike prostora

V okviru sklopa trajnostne mobilnosti vodi aktivnosti aktivne mobilnosti s ciljem povečanja te oblike mobilnosti, predvsem za kratke razdalje.

Spletna stran: www.ipop.si

ZAG - Zavod za gradbeništvo

ZAG je odgovoren za aktivnosti povezane z razvojem kazalnikov za trajnostno gradnjo in priprava primera javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.zag.si