O projektu

Področja in aktivnosti projekta

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE bodo partnerji z aktivnostmi zmanjševali vrzeli pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje emisij TGP na področjih, kjer je največji potencial za zmanjšanje emisij (npr. raba energije v stavbah), in področjih, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo (npr. cestni promet).

Hkrati bo projekt pomembno prispeval k uresničevanju tako imenovanih dopolnilnih aktivnosti. S pripravo instrumentov, razvitih v okviru projekta, se bo tako omogočila tudi aktivacija sredstev komplementarnih virov financiranja za uresničevanje ukrepov.

Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Za lažji prehod v nizkoogljično družbo bodo pripravljena številna usposabljanja. Izvajale se bodo poletne šole za študente, delavnice za uslužbence javnega sektorja, usposabljanja za učinkovito energetsko upravljanje, usposabljanja za energetsko prenovo javnih in industrijskih stavb, usposabljanja za oblikovalce in vzdrževalce ter drugo.

Za krepitev aktivnosti lokalnih skupnosti na temo trajnostne mobilnosti, lokalnega krožnega gospodarstva, skupnostnega upravljanja življenjskih virov, preskrbe s hrano in energetike so predvidena usposabljanja za občinske koordinatorje.

Na podlagi analiz programov višjega in visokega šolstva ter neformalnih in prostočasnih programov bomo oblikovali priporočila, kako vprašanje prehoda v NOD vnesti v višje- in visokošolske programe.

Predvidena je tudi izvedba štirih poletnih šol in štirih raziskovalnih taborov s področja prehoda v nizkoogljično družbo in blaženja podnebnih sprememb.

Več podrobnosti

Trajnostna mobilnost

Na področju promocije trajnostne mobilnosti bo izvedena raziskava vrednot, odnosa in motivov z vidika mobilnosti. Iskal se bo odgovor na vprašanje: »Zakaj ljudje potujejo, kot potujejo?« To bo podlaga za izvedbo šestih kampanj, ob tem bodo analizirane tudi različne ravni politik, ki se nanašajo na aktivno mobilnost. Oblikovana bodo priporočila za spodbujanje aktivne mobilnosti, tako na ravni politik kot kampanj. Ustanovljena bo zagovorniška organizacija pešcev.

Glavni namen prvega sklopa aktivnosti je sprememba potovalnih navad – zmanjšanje vsakodnevne uporabe avtomobila ter povečanje deleža kolesarjev in pešcev. Izvedena bo raziskava motivov in vrednot za potrebe kampanje o hoji in kolesarjenju za mladostnike in mlade družine. Vzpostavili se bosta zagovorniška organizacija za pešce in slovenska platforma za trajnostno mobilnost. Hkrati bodo potekale podporne aktivnosti za občine v okviru kampanje evropskega tedna mobilnosti.

Nadgradnja smernic za CPS – celostne prometne strategije nas bo popeljala korak bližje trajnostni mobilnosti. Ustanovili bomo tudi nacionalno delovno skupino za trajnostno mobilnost in podrobno analizirali dostopnost javnega potniškega prometa (JPP) in voznoredni iskalnik za JPP z namenom izboljšati uporabniško izkušnjo.

Več podrobnosti

Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

Slovenija mora izpolniti številne cilje, ki zahtevajo spremembe v porabi energije na vseh področjih. Zato bomo v sklopu učinkovite energetske prenove stavb opravili analizo kakovosti energetskih obnov javnih stavb, oblikovale se bodo tudi smernice izobraževanja za energetsko obnovo.

Med pomembnejšimi aktivnostmi je vzpostavitev sistema BIM (angl. Building Information Modelling ali informacijsko modeliranje zgradb). BIM je informacijska platformo za različne procese načrtovanja. Nanaša se tako na pripravo projektov kot tudi na vodenje in nadzor ter omogoča odzivnost sistema upravljanja sredstev. BIM omogoča celostno in sistematično strateško načrtovanje, obvladovanje energetske in snovne učinkovitosti ter obvladovanje tveganj.

Na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektor za strateški prostorski razvoj, bomo izboljšali portal e-graditev in tako omogočili zamenjavo projektne dokumentacije z modeli BIM, kar bo precej izboljšalo sistemsko nadzorovanje, zmanjšalo možnosti napak, proces pridobivanja dovoljenj oziroma izdaje dokumentov pa bi bil občutno hitrejši. Na tem področju pričakujemo tudi nadgradnjo lokalnih energetskih konceptov, ki bodo obravnavani na številnih delavnicah za različne strokovnjake s področja trajnostne gradnje.

Sklop aktivnosti se osredotoča predvsem v razvoj učinkovitih finančnih instrumentov in aktivacijo drugih finančnih virov za energetsko prenovo stanovanjskih stavb ter v spodbujanje energetske učinkovitosti malih in srednjih podjetij. Stanovanjsko področje je po DSEPS (Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb) področje z največ možnostmi za prihranek energije med prenovami stavb, hkrati pa je to tudi področje z največjo naložbeno vrzeljo. Izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP ni več dovolj učinkovito.

Da bi dosegli nadaljnje zmanjševanje rabe energije in s tem povezanih emisij TGP v gospodinjstvih, so aktivnosti znotraj tega sklopa vezane predvsem na pripravo finančnega načrta, spodbujanje ukrepov v gospodinjstvih, na določitev virov financiranja, opredelitev, razvoj in uvedbo učinkovitih finančnih mehanizmov in ukrepov za odstranjevanje ključnih ovir energetske in celostne prenove stavb, na zagotovitev spodbud za pripravo projektov in prijav na razpise na stanovanjskem področju ter na izvedbo demonstracijskih projektov.

Več podrobnosti

Zeleno javno naročanje

Krepitev zmogljivosti za zeleno javno naročanje je med pomembnejšimi področji, saj zajema 3.000 zavezancev za javno naročanje. Predvidenih je 24 delavnic za zeleno javno naročanje, pripravila se bo tudi vzorčna razpisna dokumentacija za stavbe, pohištvo, vozila in elektronsko opremo.

Za dodatna vprašanja bo na voljo stalna strokovna pomoč v obliki službe za pomoč uporabnikom (angl. helpdesk).

Več podrobnosti

Odpadna hrana

Zmanjšanje količine toplogrednih plinov ni pomembno vprašanje le v zvezi s transportnim področjem in področjem energetike. Izvedeni bosta dve primerjalni sortirni analizi bioloških odpadkov s poudarkom na določanju količine odpadne hrane. Na podlagi teh analiz in analiz iz drugih uradnih zbirk podatkov bomo naredili ozaveščevalne kampanje o zmanjšanju količin odpadne hrane za različne deležnike (gospodinjstva, javne ustanove, pripravljavci in prodajalci hrane, gostinci, komunale).

Poleg ozaveščevalnih akcij bomo izvedli številne delavnice in srečanja o zmanjševanju odpadne hrane za zaposlene na občinah, v komunalah in gospodarstvu.

Več podrobnosti

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Pri projektu nismo pozabili na rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF). Na tem področju bomo izvedli pogozdovanje na površini 5 ha v Kočevju, revitalizacijo oziroma izboljšanje rabe mokrišč na površini 4 ha na Ljubljanskem barju in izboljšanje travinja na površini 5 ha na Goričkem. Pripravil se bo tudi državni načrt za merjenje vsebnosti ogljika na področju LULUCF na pilotnih območjih (Kočevje, Barje, Goričko).

Več podrobnosti
image/svg+xml