O projektu

Področja & aktivnosti projekta

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE bodo partnerji z aktivnostmi zmanjševali vrzeli pri izvajanju ukrepov zmanjšanja emisij TGP v sektorjih, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij (npr. raba energije v stavbah) in sektorjih, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo (npr. iz cestnega prometa).

Hkrati pa bo projekt pomembno prispeval k uresničevanju t.i. komplementarnih aktivnosti. S pripravo instrumentov, razvitih znotraj projekta, se bo tako omogočila tudi mobilizacija sredstev komplementarnih virov financiranja za uresničevanje ukrepov.

Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Za lažji prehod v nižjoogljično družbo se bodo vrstila številna usposabljanja. Izvajale se bodo poletne šole za študente, delavnice za uslužbence javnega sektorja, usposabljanja za učinkovit energetski menedžment, usposabljanja za energetsko prenovo javnih in industrijskih stavb, usposabljanja za oblikovalce in vzdrževalce in drugo.

Z namenom krepitve aktivnosti lokalnim skupnostim na temo trajnostne mobilnosti, lokalnega krožnega gospodarstva, skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, preskrbe s hrano in energetike so predvidena usposabljanja za občinske koordinatorje.

V šolstvu pa bomo na podlagi analiz obstoječih programov višjega in visokega šolstva ter neformalnih in prostočasnih programov za tematike prehoda v NOD oblikovali priporočila za višje in visoko šolstvo.

Predvidena je tudi izvedba štirih poletnih šol in štirih raziskovalnih taborov s področja prehoda v nizkoogljično družbo in blaženja podnebnih sprememb.

Več podrobnosti

Trajnostna mobilnost

Na področju promocije trajnostne mobilnosti bo izvedena raziskava vrednot, odnosa in motivov v kontekstu mobilnosti. Iskal se bo odgovor na vprašanje: “Zakaj ljudje potujejo kot potujejo?” To bo podlaga za izvedbo šestih kampanj, ob tem bodo analizirane tudi različne ravni politik, ki se nanašajo na aktivno mobilnost. Oblikovana bodo priporočila za spodbujanje aktivne mobilnosti, tako na ravni politik kot tudi kampanj. Ustanovljena pa bo tudi zagovorniška organizacija pešcev.

Glavni namen prvega sklopa aktivnosti je sprememba potovalnih navad – zmanjšanje vsakodnevne uporabe avtomobila in povečanje deleža kolesarjev in pešcev. Izvedena bo raziskava motivov in vrednot za potrebe kampanje o hoji in kolesarjenju za mladostnike ter mlade družine. Vzpostavila se bo tudi zagovorniška organizacija za pešce ter slovenska platforma za trajnostno mobilnost. Hkrati pa bodo potekale podporne aktivnosti občinam v okviru kampanje Evropskega tedna mobilnosti.

Nadgradnja smernic CPS - Celostne prometne strategije nas bo popeljala korak bližje trajnostni mobilnosti. Ustanovili pa bomo tudi Nacionalno delovno skupino za trajnostno mobilnost in podrobno analizirali dostopnost do javnega potniškega prometa (JPP) in voznoredni iskalnik za JPP z namenom izboljšati uporabniško izkušnjo.

Več podrobnosti

Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

Slovenija mora izpolniti številne cilje, ki zahtevajo spremembe v porabi energije v vseh sektorjih. Zato bomo v klopu učinkovite energetske prenove stavb opravili analizo kakovosti energetskih obnov javnih stavb, oblikovale pa se bodo tudi smernice izobraževanje za energetsko obnovo.

Ena izmed pomembnejših aktivnosti je vzpostavitev BIM sistema (Building Information Modelling ali informacijsko modeliranje zgradb). BIM predstavlja informacijsko platformo za različne procese načrtovanja. Nanaša se tako na pripravo projektov, kot tudi vodenje in nadzor ter omogoča odzivnost sistema upravljanja s sredstvi. BIM omogoča celosten in sistematičen pristop k strateškemu načrtovanju, obvladovanje energetske in snovne učinkovitosti ter obvladovanje tveganj.

Na Ministrstvu za okolje in prostor, natančneje Sektorju za strateški prostorski razvoj pa bo izboljšan portal e-graditev omogočil zamenjavo projektne dokumentacije z BIM modeli, kar pa bi znatno izboljšalo sistemsko kontrolo, zmanjšalo možnosti napak, proces pridobivanja dovoljenj oziroma izdaje dokumentov pa bi bil občutno hitrejši. Na tem področju pričakujemo tudi nadgradnjo lokalnih energetskih konceptov, kateri bodo integrirani na številnih delavnicah za različne strokovnjake s področja trajnostne gradnje.

Sklop aktivnosti se osredotoča predvsem v razvoj učinkovitih finančnih instrumentov in mobilizacijo drugih finančnih virov za energetsko prenovo stanovanjskih stavb in v spodbujanje energetske učinkovitosti malih in srednjih podjetij. Stanovanjski sektor po DSEPS (Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb) predstavlja sektor, z največjim potencialom prihranka energije med prenovami stavb, hkrati pa je to tudi sektor z največjo naložbeno vrzeljo. Izvajanje ukrepov zniževanja emisij TGP ni več dovolj učinkovito.

Z namenom, da bi dosegli nadaljnje zmanjševanje rabe energije in s tem povezanih emisij TGP v gospodinjstvih, so aktivnosti znotraj tega sklopa vezane predvsem na pripravo finančnega načrta, spodbujanja ukrepov v gospodinjstvih, določitev virov financiranja, identifikacijo, razvoj in implementacijo učinkovitih finančnih mehanizmov in ukrepov za odstranjevanje ključnih ovir energetske in celostne prenove stavb, zagotovitev spodbud za pripravo projektov in prijav na razpise v stanovanjskem sektorju ter izvedbo demonstracijskih projektov.

Več podrobnosti

Zeleno javno naročanje

Krepitev zmogljivosti za zeleno javno naročanje je eden izmed pomembnejših področij, saj zajema 3.000 zavezancev za javno naročanje. Predvidenih 24 delavnic za zeleno javno naročanje, pripravila se bo tudi vzorčna razpisna dokumentacija za zeleno javno naročanje za stavbe, pohištvo, vozila in elektronsko opremo.

Na dodatna vprašanja pa bo na razpolago stalna strokovna pomoč v obliki help desk-a.

Več podrobnosti

Odpadna hrana

Zmanjšanje količine toplogrednih plinov pa ne zadeva zgolj transportni sektor in energetike. S preprečevanjem in zmanjševanjem količin odpadne hrane se bosta izvedli dve primerjalni sortirni analizi bioloških odpadkov s poudarkom na določanju količine odpadne hrane. Na podlagi omenjenih analiz in analiz iz drugih uradnih baz podatkov bomo izvedli ozaveščevalne kampanje o zmanjšanju količin odpadne hrane za različne deležnike (gospodinjstva, javne ustanove, pripravljavci in prodajalci hrane, gostinci, komunale).

Poleg ozaveščevalnih akcij bomo izvedli številne delavnice in dogodke o zmanjševanju odpadne hrane za zaposlene na občinah, komunalah in gospodarstvu.

Več podrobnosti

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Pri tem pa nismo pozabili na rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF), kjer bomo izvedli pogozdovanje na površini 5ha v Kočevju, ponovno navlaževanje mokrišč na površini 4ha na ljubljanskem barju in izboljšanje travinja na površini 5ha na Goričkem. Pripravil pa se bo tudi nacionalni načrt za merjenje vsebnosti ogljika v LULUCF sektorju na pilotnih območjih (Kočevje, Barje, Goričko).

Več podrobnosti