O projektu

Odpadna hrana

Na svetu se letno zavrže kar tretjina vse pridelane hrane. Poleg družbenega in ekonomskega vidika, je pomemben tudi okoljski vidik ravnanja z odpadno hrano. Zmanjševanje količine odložene odpadne hrane (na odlagališčih) neposredno prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Po podatkih EU naj bi odpadna hrana v Evropi povzročila 7 % vseh emisij TPG.

Glavna cilja aktivnosti na področju zmanjšanja emisij TGP s preprečevanjem in zmanjševanjem odpadne hrane sta pridobitev podatkov o količinah odpadne hrane v Sloveniji, na podlagi katerih bodo izvedene različne ozaveščevalne kampanje, ter zmanjšanje količin odpadne hrane v Sloveniji za 30 % do konca projekta.

Rezultati:

 • sortirni analizi bioloških odpadkov s poudarkom na količinah odpadne hrane;
 • 4 pilotni projekti merjenja količin odpadne hrane z metodo dnevnika (gospodinjstva, javne ustanove, gostinska dejavnost);
 • 6 letnih poročil o analizi količin odpadne hrane (gostinska dejavnost, javne ustanove);
 • 5 letnih ozaveščevalnih kampanj za različne deležnike (gospodinjstva, javne ustanove, gostinska dejavnost), priprava materialov, vsebin in orodij; nacionalno šolsko tekmovanje o preprečevanju in zmanjševanju odpadne hrane;
 • delavnice in razvoj orodij za izobraževanje občin in izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov o metodologiji določanja količin odpadne hrane v bioloških komunalnih odpadkih.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C7.1.

Po podatkih SURS smo v Sloveniji leta 2014 zavrgli 123 tisoč ton (oz. 55 kg/prebivalca) odpadkov, ki bi lahko vsebovali odpadno hrano. Polovica odpadne hrane nastane v gospodinjstvih, druga polovica v proizvodnji in predelavi hrane. Do sedaj podrobnejša metodologija določanja količin odpadne hrane še ni bila izdelana. V sklopu projekta bo izdelana metodologija za izvedbo sortirne analize bioloških komunalnih odpadkov s poudarkom na količinah odpadne hrane. Izvedeni bosta dve primerjalni sortirni analizi (leta 2020 in 2025), s katerima bo za 19 občin oz. 500.000 prebivalcev Slovenije ocenjena količina odpadne hrane.

MOP
C7.2.

Ozaveščevalne kampanje bodo potekale skozi celoten potek projekta. Kampanje bodo izvedene za:

 • gospodinjstva,
 • javne ustanove (bolnišnice, vrtci, šole, domovi za ostarele),
 • gostinsko dejavnost (restavracije, hoteli, priprava in dostava hrane),
 • izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov,
 • občine.

Cilj vseh ozaveščevalnih kampanj je zavedanje koliko (še užitne) hrane kot posamezniki zavržemo in katere navade so tiste, ki privedejo do tega, da s hrano ravnamo nepremišljeno. Za vsako skupino deležnikov bodo spisani napotki in navodila kako zmanjšati količino odpadne hrane. Kampanje bodo izvedene digitalno in v obliki tiskovin s povezovanjem z drugimi sektorji (kmetijstvo, izobraževanje, privatni sektor).

MOP
C7.3.

Izvedene bodo delavnice za občine in izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov o:

 • metodologiji in izvajanju sortirnih analiz bioloških odpadkov,
 • orodjih in navodilih kako zmanjšati količine in preprečiti nastanek odpadne hrane v gospodinjstvih, javnih ustanovah in gostinski dejavnosti.

Namen delavnic je izobraževanje občin in izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov o pomenu ozaveščanja. Občine in javne službe bodo tako opremljene z orodji s katerimi bodo lahko ozaveščale na lokalnem nivoju ter s tem multiplicirale učinke projekta.

MOP

Seminar o dobrih praksah s področja trajnostnega javnega naročanja, energetske učinkovitosti in odpadne hrane.

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Odpadna hrana je tretji (!) največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov, saj se na svetu letno zavrže kar tretjina vse pridelane hrane.

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si