O projektu

Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Razvoj novih znanj in kompetenc je zelo pomemben dejavnik v procesu trajnostne preobrazbe in prehoda v nizkoogljično družbo, kar dokazujejo mednarodna poročila, analize, strategije in dokumenti. Tako 6. člen UNFCCC, 10. člen Kjotskega protokola in 12. člen Pariškega sporazuma soglasno spodbujajo izobraževanje, usposabljanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o podnebnih spremembah.

Analize so tudi pokazale, da je za uspešno izvajanje oziroma implementacijo politik in ukrepov za doseganje ciljev Slovenije pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in ostalih ciljev na področju blaženja podnebnih sprememb ter pri izvajanju podnebju prijaznih projektov pomembna ovira prav odsotnost ustrezne izobrazbe in motivacije ključnih deležnikov na ravni izvajanja.

Torej, čeprav večina deležnikov razume nujnost ukrepov na področju blaženja podnebnih sprememb in jih tudi podpira, večkrat primanjkuje motivacije za dejansko ukrepanje in tudi izvedbene zmogljivosti, kar vključuje predvsem pomanjkanje interdisciplinarnega znanja in kompetenc na področjih, ki so ključna iz izvedbo ukrepov in projektov.

Zato je potrebno razviti celostne in prilagojene programe usposabljanja in izobraževanja ter tudi ustrezne mehanizme spremljanja napredka na ključnih področjih.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C1.3.

Cilj podakcije je povečati ozaveščenost ključnih ciljnih skupin in splošne javnosti o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter o nacionalnih podnebnih politikah in ukrepih blaženja podnebnih sprememb ter s tem mobilizirati javno podporo za podnebne politike. V ta namen bodo pripravljeni dokumenti z informacijami o fizikalnem in politično-zakonodajnem ozadju blaženja podnebnih sprememb, zbirke dobrih praks podprte z video vsebinami in terenskimi ogledi, multimedijske predstavitve, predavanja in razstave za splošno javnost.

Umanotera,
Focus
C2.1.

Aktivnost naslavlja problem neizvajanja načrtovanih politik in ukrepov, ki je posledica pomanjkanja znanja ali celo volje za uporabo novih tehnologij. Rezultat aktivnosti bo razvit optimalen načrt usposabljanja in vzpostavljena nacionalna kvalifikacijska platforma.

IJS,
ZRMK, MZI, MOP
C2.2.

Aktivnost naslavlja zaznano potrebo po usposabljanju specifičnih ciljnih skupin za boljše izvajanje ukrepov OP TGP. Rezultat aktivnosti bo izvedenih 13 načrtov usposabljanj in sicer o zelenem javnem naročanju, energetskem pogodbeništvu, o energetski prenovi stavb, energetskem managementu v javnih stavbah in industriji, o pripravi lokalnih energetskih konceptov ter o nekaterih rešitvah oz. tehnologijah na področju energetske učinkovitosti stavb. Z aktivnostjo se bo izboljšalo izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.

IJS,
ZRMK
C2.3.

Cilj aktivnosti je opolnomočiti lokalne skupnosti, predvsem občine, za prispevanje k ciljem zmanjšanja emisij skozi izvajanje skupnostnih projektov na področju energije, mobilnosti, lokalnega krožnega gospodarstva ter preskrbe s hrano.

Umanotera,
Focus
C2.4.

Glavni namen ožje akcije Krepitev zmogljivosti za koncepte nizkoogljične družbe v višje- in visokošolskem sektorju je nasloviti vrzeli v znanju za prehod v nizkoogljično družbo in v ustvarjanju znanja na to temo v sklopu različnih višje- in visokošolskih študijskih disciplin in programov. V ta namen bodo aktivnosti vključevale:

  • analizo obstoječih slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov glede vključenosti vsebin, ki so relevantne za razumevanje podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo;
  • evalvacijo izbranih nacionalnih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov s perspektive analize potreb gospodarstva (trenutne in pričakovane bodoče potrebe);
  • primerjavo izbranih visokošolskih programov s programi pomembnejših evropskih univerz in raziskovalnih središč ter pan-evropskih programov, kot je na primer EIT Climate KIC;
  • na podlagi teh analiz oblikovanje priporočil višje- in visokošolskim organizacijam za vključevanje tem podnebnih sprememb in nizkoogljične družbe v njihove programe in module;
  • evalvacijo neformalnih programov in tečajev ter priložnostnega učenja odraslih in mladine na temo podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo;
  • posodobitev poklicnih standardov in kvalifikacij, ki so osnova za oblikovanje programov strokovnih šol v Sloveniji, glede na vsebine, povezane s podnebnimi spremembami in nizkoogljično družbo, ter oblikovanje smernic za kompetenco za trajnostni razvoj v zvezi s temi temami;
  • izvedbo več mednarodnih raziskovalnih taborov in poletnih šol o novih konceptih prehoda nizkoogljično družbo za univerzitetne študente, profesorje in druge deležnike;
  • podporo aktivnostim vseevropske pobude Climate KIC v Sloveniji.
MOP,
Focus, Umanotera, IJS Center za energetsko učinkovitost - CEU
C2.5.

Aktivnost naslavlja pomanjkanje znanja in zmogljivosti javnih uslužbencev za izvajanje ukrepov blaženja podnebnih sprememb. Večja opolnomočenost, ozaveščenost in informiranost javnih uslužbencev na državni in lokalni ravni na področjih podnebnih politik, energetske učinkovitosti, OVE, trajnostni mobilnosti, zelene pisarne idr. lahko prispeva k učinkovitejši tranziciji v nizkoogljično družbo. Njihova vključenost kot deležnikov pa lahko pospeši izvajanje ukrepov za zmanjšanje TGP, ki so opredeljeni v OP TGP. Cilj aktivnosti je skozi delavnice in smernic za javne uslužbence povečati njihovo zmogljivost za izvajanje ukrepov zmanjševanja emisij.

Umanotera,
Focus
E1

Označevalne table, spletna stran in poročilo Layman

D’ Agency
E2

Komunikacijska strategija in celostna grafična podoba projekta

D’ Agency
E3

Mreženje z drugimi LIFE in ne-LIFE projekti

D’ Agency
E4

Delo z mediji, PR aktivnosti, diseminacija projektnih rezultatov

D’ Agency
E6.1.

Z izvedbo kampanj na družbenih omrežjih o prostovoljnih dejanjih za blaženje podnebnih sprememb želi podkacija ozavestiti mlade odrasle (16-24 let) in mlade družine (do 40. leta).

D’ Agency
E6.2.

V okviru podakcije Hackathoni za blaženje podnebnih sprememb bodo izvedeni brainstorming dogodki s ciljem pridobiti inovativne rešitve za blaženje podnebnih sprememb v vsakdanjem življenju. Dogodki, namenjeni odločevalcem, raziskovalcem, študentom, predstavnik lokalnih skupnosti in predstavnikom iz sveta podjetništva bodo služili tudi za razširjanje dosežkov projekta.

D’ Agency
E6.3.

Kot komplementarna aktivnost podkacijam C 4 »Zagotavljanje kakovosti in izboljšanje učinkovitosti med obnovo stavb« in C 6 »Razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za obnovo stavb v stanovanjskem sektorju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih«, bo aktivnost vključevanja ciljnih skupin na področju energetske učinkovitosti izvajala spletne kampanje s ciljem spodbujanja vedenjskih sprememb učinkovite rabe energije med posamezniki in organizacijami.

D’ Agency
E7.1.

Obveščanje odločevalcev in sodelovanje na ravni EU

MOP
E7.2.

Prenos dosežkov projekta preko študentov politične ekologije in drugih študentov za njihove projekte in razširjenje rezultatov

IJS
E7.3.

Mednarodna konferenca o dosežkih zmanjševanja TGP in poti naprej

D’ Agency

Skupnostna sončna elektrarna v Križevcih

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Predavanje o podnebnih spremembah

Dokumenti ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v NOD

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobre prakse: Lesna zadruga Loški Potok

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobre prakse zniževanja izpustov toplogrednih plinov

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

SEMINAR - Dobre prakse s Finske

Seminar o dobrih praksah s področja trajnostnega javnega naročanja, energetske učinkovitosti in odpadne hrane.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Spoznajte dobre prakse blaženja podnebnih sprememb

V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki so se razvile v zadnjih letih in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Javni uslužbenci s svojim delovanjem pomembni pri reševanju podnebne krize

Javni uslužbenci s svojim delom krojijo pomembne politike in izvajajo številne aktivnosti, povezane s področjem blaženja podnebnih sprememb.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Dobre prakse (video): Lesna zadruga Loški Potok

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je nastal video o dobri praksi zadružnega modela daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Loškem Potoku.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo

V Umanoteri so pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Skupnostna sončna elektrarna v Križevcih

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je nastal video o skupnostni sončni elektrarni v Križevcih.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Predlagan prvi evropski podnebni zakon

Evropska komisija je predlagala prvi evropski podnebni zakon s ciljem, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

V dokumentu so predstavljene ključne institucije in politični procesi na področju podnebnih sprememb, podnebno-energetska politika Evropske unije ter podnebno-energetska politika Slovenije.

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

Društvo Focus

Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizko-ogljično družbo in usposabljanja na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Spletna stran: www.focus.si

Umanotera

Umanotera je odgovorna za koordinacijo in izvedbo aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.umanotera.org

D' Agency

Digitalna Agencija skrbi za komunikacijske aktivnosti na ravni projekta in sodeluje pri ozaveščanje splošne javnosti o podnebnih spremembah ter prehoda v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.dagency.si