O projektu

Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Razvoj novih znanj in kompetenc je zelo pomemben dejavnik v procesu trajnostne preobrazbe in prehoda v nizkoogljično družbo, kar potrjujejo mednarodna poročila, analize, strategije in dokumenti. Tako 6. člen UNFCCC, 10. člen Kjotskega protokola in 12. člen pariškega sporazuma soglasno spodbujajo izobraževanje, usposabljanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o podnebnih spremembah. Čeprav večina deležnikov razume nujnost ukrepov na področju blaženja podnebnih sprememb in jih tudi podpira, večkrat primanjkuje motivacije za dejansko ukrepanje in tudi izvedbenih zmogljivosti, kar vključuje predvsem pomanjkanje interdisciplinarnega znanja in kompetenc na področjih, ki so ključna za izvedbo ukrepov in projektov. Zato je treba razviti celostne in prilagojene programe usposabljanja in izobraževanja ter tudi ustrezne mehanizme spremljanja napredka na ključnih področjih. Skladno s tem ne smemo pozabiti na pomen sistemskega okolja, ki mora spremembe posameznikovega življenjskega sloga sploh omogočati in nato olajšati prehod v bolj trajnosten način življenja.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C1.3

Cilj podakcije je povečati ozaveščenost ključnih ciljnih skupin in splošne javnosti o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter o nacionalnih podnebnih politikah in ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter tako spodbuditi javno podporo podnebnim politikam. V ta namen bodo pripravljeni dokumenti z informacijami o fizikalnem in politično-zakonodajnem ozadju blaženja podnebnih sprememb, zbirke dobrih praks, podprte z video vsebinami in terenskimi ogledi, multimedijske predstavitve, predavanja in razstave za splošno javnost.

Umanotera,
Focus
C2.1

Aktivnost obravnava težavo neizvajanja načrtovanih politik in ukrepov, ki je posledica pomanjkanja znanja ali celo volje za uporabo novih tehnologij. Rezultat aktivnosti bosta razvit optimalen načrt usposabljanja in vzpostavljena nacionalna kvalifikacijska platforma.

IJS CEU,
ZRMK, MZI, MOP
C2.2

Aktivnost obravnava zaznano potrebo po usposabljanju specifičnih ciljnih skupin za boljše izvajanje ukrepov OP TGP.
Rezultat aktivnosti bo izvedenih 13 načrtov usposabljanj, in sicer o zelenem javnem naročanju, energetskem pogodbeništvu, energetski prenovi stavb, energetskem upravljanju v javnih stavbah in industriji, o pripravi lokalnih energetskih konceptov ter o nekaterih rešitvah oziroma tehnologijah na področju energetske učinkovitosti stavb.
Z aktivnostjo se bo izboljšalo izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije.

IJS CEU,
ZRMK
C2.3

Cilj aktivnosti je ustrezno usposobiti lokalne skupnosti, predvsem občine, za prispevanje k doseganju ciljev zmanjšanja emisij skozi izvajanje skupnostnih projektov na področju energije, mobilnosti, lokalnega krožnega gospodarstva in preskrbe s hrano.

Umanotera,
Focus
C2.4

Glavni cilji so:

  • vključitev novega znanja, povezanega z varstvom okolja, trajnostnim razvojem, emisijami TGP in prehodom v NOD, v slovenske višje- in visokošolske organizacije;
  • spodbujati in dvigniti stopnjo vključevanja različnih disciplin za krepitev

V ta namen bodo aktivnosti vključevale:

  • analizo slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov glede vključenosti vsebin, ki so pomembne za razumevanje podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo;
  • evalvacijo izbranih slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov z vidika analize potreb gospodarstva (trenutne in pričakovane potrebe);
  • primerjavo izbranih visokošolskih programov s programi pomembnejših evropskih univerz in raziskovalnih središč ter panevropskih programov, kot je EIT Climate KIC;
  • na podlagi teh analiz oblikovanje priporočil višje- in visokošolskim organizacijam za vključevanje tem podnebnih sprememb in nizkoogljične družbe v njihove programe in module;
  • evalvacijo neformalnih programov in tečajev ter priložnostnega učenja odraslih in mladine na temo podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo;
  • posodobitev poklicnih standardov in kvalifikacij, ki so podlaga za oblikovanje programov strokovnih šol v Sloveniji, glede na vsebine, povezane s podnebnimi spremembami in nizkoogljično družbo, ter oblikovanje smernic za doseganje kompetenc za trajnostni razvoj v zvezi s temi temami;
  • izvedbo več mednarodnih raziskovalnih taborov in poletnih šol o novih načinih prehoda v nizkoogljično družbo za univerzitetne študente, profesorje in druge deležnike;
  • podporo aktivnostim vseevropske pobude Climate KIC v Sloveniji.
MOP,
Focus, Umanotera, IJS CEU
C2.5

Aktivnost obravnava pomanjkanje znanja in zmogljivosti javnih uslužbencev za izvajanje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Ustrezna usposobljenost, ozaveščenost in obveščenost javnih uslužbencev na državni in lokalni ravni na področjih podnebnih politik, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, zelene pisarne idr. lahko prispevajo k učinkovitejšemu prehodu v nizkoogljično družbo. Njihova vključenost kot deležniki pa lahko pospeši izvajanje ukrepov za zmanjšanje TGP, ki so opredeljeni v OP TGP. Cilj aktivnosti je z delavnicami in smernicami za javne uslužbence povečati usposobljenost za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij.

Focus,
Umanotera
E1

Označevalne table, spletna stran in poročilo za širšo javnost (poročilo Layman)

D’ Agency
E2

Komunikacijska strategija in celostna grafična podoba projekta

D’ Agency
E3

Mreženje z drugimi projekti LIFE in neLIFE

D’ Agency
E4

Delo z mediji, PR-aktivnosti, razširjanje projektnih rezultatov

D’ Agency
E6.1

Namen je ozaveščanje mladih posameznikov (v starosti od 16 do 24 let) in mladih družin (starih do 40 let) o prostovoljnih akcijah blažitve podnebnih sprememb. Sprememba navad mladih lahko postane trajna in tako se doseže želena sprememba njihovega vedenja. V ta namen zasnovana digitalna kampanja bo vsebovala serijo kratkih animacij z uporabo privlačnih fotografij, ki pritegnejo pozornost ciljne skupine. Ključna sporočila kampanje bodo temeljila na deplastifikaciji življenja, trajnostni mobilnosti in vidiku gospodarske koristi prostovoljnih ukrepov v okviru projektnih področij.

D’ Agency
E6.2

"Hackathon" je oblika miselnega dogodka na določeno temo s ciljem najti inovativne rešitve za znane težave. V okviru projekta bo serija hackathonov (3) organizirana tako, da se bo sprožilo viharjenje možganov na temo blaženja podnebnih sprememb. Cilj prvega hackathona je seznaniti udeležence in širšo javnost s tematiko, vključiti mlade v prostovoljne akcije ter prepoznati možne načine nagovarjanja javnosti o tem vprašanju s konkretnimi rešitvami.

D’ Agency
E6.3

Kot komplementarna aktivnost v okviru aktivnosti C4 »zagotavljanje kakovosti in izboljšanje učinkovitosti med obnovo stavb« in C6 »razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za obnovo stavb v stanovanjskem področju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih« ima cilj spremeniti navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij. To bomo poskušali doseči z digitalno spletno kampanjo, namenjeno gospodinjstvom in posameznikom, po ustreznih kanalih. Kampanja bo neposredno dopolnila ukrepe na področju trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah in podjetjih ter povečala prepoznavnost dejavnosti in rezultatov.

D’ Agency
E7.1

Obveščanje odločevalcev in sodelovanje na ravni EU

MOP
E7.2

Vsako leto bodo projektni rezultati predstavljeni študentom magistrskega in doktorskega študija. Pričakuje se, da bodo predstavljeni rezultati nudili študentom dodatno spodbudo za nadaljnje raziskave. To bi lahko povečalo vpliv projekta.

IJS CEU
E7.3

Cilj srečanja je podati stanje izvajanja ciljne strategije z nega vidika. Sekundarni cilj je podati mednarodni pogled na razvijajoče se politike in preizkušene metode zmanjševanja emisij TGP. Načrtuje se udeležba mednarodno priznanih strokovnjakih na temo blaženja podnebnih sprememb in z osredotočenjem na zmanjševanje emisij TGP.

D’ Agency, drugi partnerji

Zemlja in morje – zadruga ekoloških proizvajalcev Istre

The Earth and the Sea - Cooperative of organic producers in Istria

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Zadruga Konopko – zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje

Konopko Cooperative, Cooperative for the sustainable development of producing and processing hemp

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Preberite več o dogodku

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Umirjanje prometa v občini Bohinj

Sustainable mobility in the municipality of Bohinj

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Stoli iz recikliranih materialov podjetja Donar

Chairs made of recycled materials by the Donar company

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Skupnostna sončna elektrarna v Križevcih

Community owned solar power plant in Križevci

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Sistem izboljšav učinkovitosti v podjetju Xella porobeton

Performance improvement system at Xella porobeton company

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Razstava: Na vroči strani Alp

On the Hot Side of the Alps

Dokumenti Brošura Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Predavanje o podnebnih spremembah

Lecture on climate change

Dokumenti ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Posvet o modelih in metodah za projekcije emisij toplogrednih plinov do leta 2050

 

Več o dogodku najdete tukaj.

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost

“Potencial za koriščenje sončne energije v Sloveniji je zelo velik in skrajni čas je, da ga tudi izkoristimo. Prehod na sončno energijo je pot k blagostanju, zanesljivi oskrbi z energijo, zaščiti podnebja in čistemu zraku,” je bilo glavno sporočilo konference Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki sta jo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirala Umanotera in društvo Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Razstava Na vroči strani Alp tudi na sejmu Narava - zdravje

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se odvija 51. sejem Narava-zdravje.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Oskrba s hrano z nizkimi izpusti toplogrednih plinov na kmetiji Zlate misli

Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Njena pridelava povzroči izpuste toplogrednih plinov in ima mnogotere vplive na stanje okolja – zato je pomembno, kako in s kakšno hrano se oskrbujemo. V Sloveniji imamo možnosti, da to storimo na okolju in podnebju prijaznejši način, pri tem pa poskrbimo za svoje zdravje in podpremo lokalne pridelovalce.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Objavljen je razpis za LIFE program 2021

Evropska komisija je objavila prvi razpis programa LIFE za novo programsko obdobje 2021-2027. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Okoljski ministri na srečanju v Sloveniji o svežnju Pripravljeni na 55

V Sloveniji so se neformalno srečali ministri za okolje in podnebne spremembe. Prvič so izmenjali mnenja o pomembnem zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55, katerega cilj je 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Pripravljeni na 55!

Evropska komisija je 14. julija prvič javno predstavila podnebno-energetski zakonodajni paket Pripravljeni na 55. Slovensko predsedstvo pozdravlja predstavljeni paket, kar je tudi ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja na področju okolja in podnebnih sprememb.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Nov korak k podnebni nevtralnosti Slovenije

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Slovenija si s strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Expo 2020 Dubaj

Med oktobrom 2021 in aprilom 2022 se bo odvijal Expo 2020 Dubaj, ki bo svetovno stičišče naprednih ljudi z vsega sveta, povezanih v osupljivo in nikoli videno svetovno platformo.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Evropski parlament potrdil dogovor o podnebni nevtralnosti do leta 2050

Evropski parlament je danes potrdil podnebni zakon, s katerim je politična zaveza za sprejem evropskega zelenega dogovora glede podnebne nevtralnosti do leta 2050 postala pravno zavezujoča obveznost. Nova evropska podnebna pravila med drugim zvišujejo tudi cilj EU glede zmanjšanja izpustov do leta 2030 s 40 na vsaj 55 odstotkov.

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizko-ogljično družbo in usposabljanja na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Spletna stran: www.focus.si

Umanotera

Umanotera je odgovorna za koordinacijo in izvedbo aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.umanotera.org

D' Agency

Digitalna Agencija skrbi za komunikacijske aktivnosti na ravni projekta in sodeluje pri ozaveščanje splošne javnosti o podnebnih spremembah ter prehoda v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.dagency.si