O projektu

Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Razvoj novih znanj in kompetenc je zelo pomemben dejavnik v procesu trajnostne preobrazbe in prehoda v nizkoogljično družbo, kar potrjujejo mednarodna poročila, analize, strategije in dokumenti. Tako 6. člen UNFCCC, 10. člen Kjotskega protokola in 12. člen pariškega sporazuma soglasno spodbujajo izobraževanje, usposabljanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o podnebnih spremembah. Čeprav večina deležnikov razume nujnost ukrepov na področju blaženja podnebnih sprememb in jih tudi podpira, večkrat primanjkuje motivacije za dejansko ukrepanje in tudi izvedbenih zmogljivosti, kar vključuje predvsem pomanjkanje interdisciplinarnega znanja in kompetenc na področjih, ki so ključna za izvedbo ukrepov in projektov. Zato je treba razviti celostne in prilagojene programe usposabljanja in izobraževanja ter tudi ustrezne mehanizme spremljanja napredka na ključnih področjih. Skladno s tem ne smemo pozabiti na pomen sistemskega okolja, ki mora spremembe posameznikovega življenjskega sloga sploh omogočati in nato olajšati prehod v bolj trajnosten način življenja.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C1.3

Cilj podakcije je povečati ozaveščenost ključnih ciljnih skupin in splošne javnosti o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter o nacionalnih podnebnih politikah in ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter tako spodbuditi javno podporo podnebnim politikam. V ta namen bodo pripravljeni dokumenti z informacijami o fizikalnem in politično-zakonodajnem ozadju blaženja podnebnih sprememb, zbirke dobrih praks, podprte z video vsebinami in terenskimi ogledi, multimedijske predstavitve, predavanja in razstave za splošno javnost.

Umanotera,
Focus
C2.1

Aktivnost obravnava težavo neizvajanja načrtovanih politik in ukrepov, ki je posledica pomanjkanja znanja ali celo volje za uporabo novih tehnologij. Rezultat aktivnosti bosta razvit optimalen načrt usposabljanja in vzpostavljena nacionalna kvalifikacijska platforma.

IJS CEU,
ZRMK, MZI, MOP
C2.2

Aktivnost obravnava zaznano potrebo po usposabljanju specifičnih ciljnih skupin za boljše izvajanje ukrepov OP TGP.
Rezultat aktivnosti bo izvedenih 13 načrtov usposabljanj, in sicer o zelenem javnem naročanju, energetskem pogodbeništvu, energetski prenovi stavb, energetskem upravljanju v javnih stavbah in industriji, o pripravi lokalnih energetskih konceptov ter o nekaterih rešitvah oziroma tehnologijah na področju energetske učinkovitosti stavb.
Z aktivnostjo se bo izboljšalo izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije.

IJS CEU,
ZRMK
C2.3

Cilj aktivnosti je ustrezno usposobiti lokalne skupnosti, predvsem občine, za prispevanje k doseganju ciljev zmanjšanja emisij skozi izvajanje skupnostnih projektov na področju energije, mobilnosti, lokalnega krožnega gospodarstva in preskrbe s hrano.

Umanotera,
Focus
C2.4

Glavni cilji so:

  • vključitev novega znanja, povezanega z varstvom okolja, trajnostnim razvojem, emisijami TGP in prehodom v NOD, v slovenske višje- in visokošolske organizacije;
  • spodbujati in dvigniti stopnjo vključevanja različnih disciplin za krepitev

V ta namen bodo aktivnosti vključevale:

  • analizo slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov glede vključenosti vsebin, ki so pomembne za razumevanje podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo;
  • evalvacijo izbranih slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov z vidika analize potreb gospodarstva (trenutne in pričakovane potrebe);
  • primerjavo izbranih visokošolskih programov s programi pomembnejših evropskih univerz in raziskovalnih središč ter panevropskih programov, kot je EIT Climate KIC;
  • na podlagi teh analiz oblikovanje priporočil višje- in visokošolskim organizacijam za vključevanje tem podnebnih sprememb in nizkoogljične družbe v njihove programe in module;
  • evalvacijo neformalnih programov in tečajev ter priložnostnega učenja odraslih in mladine na temo podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo;
  • posodobitev poklicnih standardov in kvalifikacij, ki so podlaga za oblikovanje programov strokovnih šol v Sloveniji, glede na vsebine, povezane s podnebnimi spremembami in nizkoogljično družbo, ter oblikovanje smernic za doseganje kompetenc za trajnostni razvoj v zvezi s temi temami;
  • izvedbo več mednarodnih raziskovalnih taborov in poletnih šol o novih načinih prehoda v nizkoogljično družbo za univerzitetne študente, profesorje in druge deležnike;
  • podporo aktivnostim vseevropske pobude Climate KIC v Sloveniji.
MOP,
Focus, Umanotera, IJS CEU
C2.5

Aktivnost obravnava pomanjkanje znanja in zmogljivosti javnih uslužbencev za izvajanje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Ustrezna usposobljenost, ozaveščenost in obveščenost javnih uslužbencev na državni in lokalni ravni na področjih podnebnih politik, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, zelene pisarne idr. lahko prispevajo k učinkovitejšemu prehodu v nizkoogljično družbo. Njihova vključenost kot deležniki pa lahko pospeši izvajanje ukrepov za zmanjšanje TGP, ki so opredeljeni v OP TGP. Cilj aktivnosti je z delavnicami in smernicami za javne uslužbence povečati usposobljenost za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij.

Focus,
Umanotera
E1

Označevalne table, spletna stran in poročilo za širšo javnost (poročilo Layman)

D’ Agency
E2

Komunikacijska strategija in celostna grafična podoba projekta

D’ Agency
E3

Mreženje z drugimi projekti LIFE in neLIFE

D’ Agency
E4

Delo z mediji, PR-aktivnosti, razširjanje projektnih rezultatov

D’ Agency
E6.1

Namen je ozaveščanje mladih posameznikov (v starosti od 16 do 24 let) in mladih družin (starih do 40 let) o prostovoljnih akcijah blažitve podnebnih sprememb. Sprememba navad mladih lahko postane trajna in tako se doseže želena sprememba njihovega vedenja. V ta namen zasnovana digitalna kampanja bo vsebovala serijo kratkih animacij z uporabo privlačnih fotografij, ki pritegnejo pozornost ciljne skupine. Ključna sporočila kampanje bodo temeljila na deplastifikaciji življenja, trajnostni mobilnosti in vidiku gospodarske koristi prostovoljnih ukrepov v okviru projektnih področij.

D’ Agency
E6.2

"Hackathon" je oblika miselnega dogodka na določeno temo s ciljem najti inovativne rešitve za znane težave. V okviru projekta bo serija hackathonov (3) organizirana tako, da se bo sprožilo viharjenje možganov na temo blaženja podnebnih sprememb. Cilj prvega hackathona je seznaniti udeležence in širšo javnost s tematiko, vključiti mlade v prostovoljne akcije ter prepoznati možne načine nagovarjanja javnosti o tem vprašanju s konkretnimi rešitvami.

D’ Agency
E6.3

Kot komplementarna aktivnost v okviru aktivnosti C4 »zagotavljanje kakovosti in izboljšanje učinkovitosti med obnovo stavb« in C6 »razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za obnovo stavb v stanovanjskem področju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih« ima cilj spremeniti navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij. To bomo poskušali doseči z digitalno spletno kampanjo, namenjeno gospodinjstvom in posameznikom, po ustreznih kanalih. Kampanja bo neposredno dopolnila ukrepe na področju trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah in podjetjih ter povečala prepoznavnost dejavnosti in rezultatov.

D’ Agency
E7.1

Obveščanje odločevalcev in sodelovanje na ravni EU

MOP
E7.2

Vsako leto bodo projektni rezultati predstavljeni študentom magistrskega in doktorskega študija. Pričakuje se, da bodo predstavljeni rezultati nudili študentom dodatno spodbudo za nadaljnje raziskave. To bi lahko povečalo vpliv projekta.

IJS CEU
E7.3

Cilj srečanja je podati stanje izvajanja ciljne strategije z nega vidika. Sekundarni cilj je podati mednarodni pogled na razvijajoče se politike in preizkušene metode zmanjševanja emisij TGP. Načrtuje se udeležba mednarodno priznanih strokovnjakih na temo blaženja podnebnih sprememb in z osredotočenjem na zmanjševanje emisij TGP.

D’ Agency, drugi partnerji

Zemlja in morje – zadruga ekoloških proizvajalcev Istre

The Earth and the Sea - Cooperative of organic producers in Istria

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Zadruga Konopko – zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje

Konopko Cooperative, Cooperative for the sustainable development of producing and processing hemp

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Preberite več o dogodku

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Umirjanje prometa v občini Bohinj

Sustainable mobility in the municipality of Bohinj

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Stoli iz recikliranih materialov podjetja Donar

Chairs made of recycled materials by the Donar company

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Skupnostna sončna elektrarna v Križevcih

Community owned solar power plant in Križevci

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Sistem izboljšav učinkovitosti v podjetju Xella porobeton

Performance improvement system at Xella porobeton company

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Razstava: Na vroči strani Alp

On the Hot Side of the Alps

Dokumenti Brošura Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Predavanje o podnebnih spremembah

Lecture on climate change

Dokumenti ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Poročilo o načrtu usposabljanja za prehod v nizkoogljično družbo in o vzpostavitvi nacionalne kvalifikacijske platforme

Report on creation of a training plan for the transition to a low carbon society and the establishment of national competencies platform

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Prva delavnica v Občini Postojna uspešno izvedena

Ob Svetovnem dnevu čebel, 20. maja 2021, je Umanotera v sodelovanju z Zavodom Znanje OE Turizem in Občino Postojna organizirala delavnico z naslovom ”Kaj bodo podnebne spremembe prinesle turistični destinaciji Postojna?”

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavitev Partnerstva za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo

V petek, 14.5.2021, je Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral spletni posvet Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo. Cilj dogodka je bil osvetliti področje »Rabe zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstva – LULUCF« (sektor) in možnosti za blaženje podnebnih sprememb in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v sektorju ter povečati informiranost in ozaveščenost splošne in strokovne javnosti o vlogi področja LULUCF pri doseganju podnebnih ciljev EU (2030 …. 2050…).

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Podnebni opomin, ki ga ne smemo preslišati: Na vroči strani Alp

»Nazorni prikaz posledic podnebnih sprememb v Sloveniji je opomin vsem nam,« so se strinjali govorci ob današnji otvoritvi Umanoterine razstave Na vroči strani Alp v Državnem svetu in ob tem poudarili, da nujnosti naslavljanja podnebne krize ne smemo spregledati niti kot družba niti kot posamezniki.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Otvoritev razstave Na vroči strani Alp v Državnem svetu RS

Umanotera in Državni svet Republike Slovenije vas vabita na otvoritev razstave “Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb”

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Kje po Škofji Loki bo vozil minibus?

Konec maja bosta po središču mesta Škofja Loka lahko začeli voziti dve električni vozili oziroma minibusa za prevoz šestih potnic in potnikov.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Virtualna strokovna ekskurzija "Skupnostne sončne elektrarne"

Sončne elektrarne imajo v Sloveniji velik potencial. Zato vas partner projekta Umanotera vabi na virtualno strokovno ekskurzijo in spletni dogodek Skupnostne sončne elektrarne

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Pomlad prihaja, se nadaljuje sodelovanje z Mestno občino Ptuj na področju skupnostnega vrtičkarstva

Skupnostni urbani vrtovi so prostor za pridelovanje vrtnin za potrebe občanov in rekreacijo v stiku z naravo, pa tudi za druženje ter soodločanje o urejanju prostora in drugih skupnih zadevah.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

22. APRIL, SVETOVNI DAN ZEMLJE 2021: Prisluhnimo mladim: Obnovimo (našo) Zemljo, ker imamo #samo1planet

Sporočilo za javnost ob Svetovnem dnevu Zemlje 2021

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

[Vabilo] Trajnostna oskrba in potrošnja hrane v javni upravi

Vabimo na delavnico na temo trajnostne oskrbe in potrošnja hrani v javni upravi.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Spoznajte zmagovalce energetskega kreativnega izziva!

Začetek letošnje pomladi je zaznamoval kreativni izziv Planet varujem, ko z energijo varčujem. Številni mladi so na svojevrsten in ustvarjalen način izrazili, kako so kot družina energetsko učinkoviti.

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizko-ogljično družbo in usposabljanja na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Spletna stran: www.focus.si

Umanotera

Umanotera je odgovorna za koordinacijo in izvedbo aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.umanotera.org

D' Agency

Digitalna Agencija skrbi za komunikacijske aktivnosti na ravni projekta in sodeluje pri ozaveščanje splošne javnosti o podnebnih spremembah ter prehoda v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.dagency.si