O projektu

Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Razvoj novih znanj in kompetenc je zelo pomemben dejavnik v procesu trajnostne preobrazbe in prehoda v nizkoogljično družbo, kar potrjujejo mednarodna poročila, analize, strategije in dokumenti. Tako 6. člen UNFCCC, 10. člen Kjotskega protokola in 12. člen pariškega sporazuma soglasno spodbujajo izobraževanje, usposabljanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o podnebnih spremembah. Čeprav večina deležnikov razume nujnost ukrepov na področju blaženja podnebnih sprememb in jih tudi podpira, večkrat primanjkuje motivacije za dejansko ukrepanje in tudi izvedbenih zmogljivosti, kar vključuje predvsem pomanjkanje interdisciplinarnega znanja in kompetenc na področjih, ki so ključna za izvedbo ukrepov in projektov. Zato je treba razviti celostne in prilagojene programe usposabljanja in izobraževanja ter tudi ustrezne mehanizme spremljanja napredka na ključnih področjih. Skladno s tem ne smemo pozabiti na pomen sistemskega okolja, ki mora spremembe posameznikovega življenjskega sloga sploh omogočati in nato olajšati prehod v bolj trajnosten način življenja.

 

 

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C1.3

Cilj podakcije je povečati ozaveščenost ključnih ciljnih skupin in splošne javnosti o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter o nacionalnih podnebnih politikah in ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter tako spodbuditi javno podporo podnebnim politikam. V ta namen bodo pripravljeni dokumenti z informacijami o fizikalnem in politično-zakonodajnem ozadju blaženja podnebnih sprememb, zbirke dobrih praks, podprte z video vsebinami in terenskimi ogledi, multimedijske predstavitve, predavanja in razstave za splošno javnost.

Umanotera,
Focus
C2.1

Aktivnost obravnava težavo neizvajanja načrtovanih politik in ukrepov, ki je posledica pomanjkanja znanja ali celo volje za uporabo novih tehnologij. Rezultat aktivnosti bosta razvit optimalen načrt usposabljanja in vzpostavljena nacionalna kvalifikacijska platforma.

IJS CEU,
ZRMK, MZI, MOP
C2.2

Aktivnost obravnava zaznano potrebo po usposabljanju specifičnih ciljnih skupin za boljše izvajanje ukrepov OP TGP.
Rezultat aktivnosti bo izvedenih 13 načrtov usposabljanj, in sicer o zelenem javnem naročanju, energetskem pogodbeništvu, energetski prenovi stavb, energetskem upravljanju v javnih stavbah in industriji, o pripravi lokalnih energetskih konceptov ter o nekaterih rešitvah oziroma tehnologijah na področju energetske učinkovitosti stavb.
Z aktivnostjo se bo izboljšalo izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije.

IJS CEU,
ZRMK
C2.3

Cilj aktivnosti je ustrezno usposobiti lokalne skupnosti, predvsem občine, za prispevanje k doseganju ciljev zmanjšanja emisij skozi izvajanje skupnostnih projektov na področju energije, mobilnosti, lokalnega krožnega gospodarstva in preskrbe s hrano.

Umanotera,
Focus
C2.4

Glavni cilji so:

  • vključitev novega znanja, povezanega z varstvom okolja, trajnostnim razvojem, emisijami TGP in prehodom v NOD, v slovenske višje- in visokošolske organizacije;
  • spodbujati in dvigniti stopnjo vključevanja različnih disciplin za krepitev

V ta namen bodo aktivnosti vključevale:

  • analizo slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov glede vključenosti vsebin, ki so pomembne za razumevanje podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo;
  • evalvacijo izbranih slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov z vidika analize potreb gospodarstva (trenutne in pričakovane potrebe);
  • primerjavo izbranih visokošolskih programov s programi pomembnejših evropskih univerz in raziskovalnih središč ter panevropskih programov, kot je EIT Climate KIC;
  • na podlagi teh analiz oblikovanje priporočil višje- in visokošolskim organizacijam za vključevanje tem podnebnih sprememb in nizkoogljične družbe v njihove programe in module;
  • evalvacijo neformalnih programov in tečajev ter priložnostnega učenja odraslih in mladine na temo podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo;
  • posodobitev poklicnih standardov in kvalifikacij, ki so podlaga za oblikovanje programov strokovnih šol v Sloveniji, glede na vsebine, povezane s podnebnimi spremembami in nizkoogljično družbo, ter oblikovanje smernic za doseganje kompetenc za trajnostni razvoj v zvezi s temi temami;
  • izvedbo več mednarodnih raziskovalnih taborov in poletnih šol o novih načinih prehoda v nizkoogljično družbo za univerzitetne študente, profesorje in druge deležnike;
  • podporo aktivnostim vseevropske pobude Climate KIC v Sloveniji.
MOP,
Focus, Umanotera, IJS CEU
C2.5

Aktivnost obravnava pomanjkanje znanja in zmogljivosti javnih uslužbencev za izvajanje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Ustrezna usposobljenost, ozaveščenost in obveščenost javnih uslužbencev na državni in lokalni ravni na področjih podnebnih politik, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, zelene pisarne idr. lahko prispevajo k učinkovitejšemu prehodu v nizkoogljično družbo. Njihova vključenost kot deležniki pa lahko pospeši izvajanje ukrepov za zmanjšanje TGP, ki so opredeljeni v OP TGP. Cilj aktivnosti je z delavnicami in smernicami za javne uslužbence povečati usposobljenost za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij.

Focus,
Umanotera
E1

Označevalne table, spletna stran in poročilo za širšo javnost (poročilo Layman)

D’ Agency
E2

Komunikacijska strategija in celostna grafična podoba projekta

D’ Agency
E3

Mreženje z drugimi projekti LIFE in neLIFE

D’ Agency
E4

Delo z mediji, PR-aktivnosti, razširjanje projektnih rezultatov

D’ Agency
E6.1

Namen je ozaveščanje mladih posameznikov (v starosti od 16 do 24 let) in mladih družin (starih do 40 let) o prostovoljnih akcijah blažitve podnebnih sprememb. Sprememba navad mladih lahko postane trajna in tako se doseže želena sprememba njihovega vedenja. V ta namen zasnovana digitalna kampanja bo vsebovala serijo kratkih animacij z uporabo privlačnih fotografij, ki pritegnejo pozornost ciljne skupine. Ključna sporočila kampanje bodo temeljila na deplastifikaciji življenja, trajnostni mobilnosti in vidiku gospodarske koristi prostovoljnih ukrepov v okviru projektnih področij.

D’ Agency
E6.2

"Hackathon" je oblika miselnega dogodka na določeno temo s ciljem najti inovativne rešitve za znane težave. V okviru projekta bo serija hackathonov (3) organizirana tako, da se bo sprožilo viharjenje možganov na temo blaženja podnebnih sprememb. Cilj prvega hackathona je seznaniti udeležence in širšo javnost s tematiko, vključiti mlade v prostovoljne akcije ter prepoznati možne načine nagovarjanja javnosti o tem vprašanju s konkretnimi rešitvami.

D’ Agency
E6.3

Kot komplementarna aktivnost v okviru aktivnosti C4 »zagotavljanje kakovosti in izboljšanje učinkovitosti med obnovo stavb« in C6 »razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za obnovo stavb v stanovanjskem področju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih« ima cilj spremeniti navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij. To bomo poskušali doseči z digitalno spletno kampanjo, namenjeno gospodinjstvom in posameznikom, po ustreznih kanalih. Kampanja bo neposredno dopolnila ukrepe na področju trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah in podjetjih ter povečala prepoznavnost dejavnosti in rezultatov.

D’ Agency
E7.1

Obveščanje odločevalcev in sodelovanje na ravni EU

MOP
E7.2

Vsako leto bodo projektni rezultati predstavljeni študentom magistrskega in doktorskega študija. Pričakuje se, da bodo predstavljeni rezultati nudili študentom dodatno spodbudo za nadaljnje raziskave. To bi lahko povečalo vpliv projekta.

IJS CEU
E7.3

Cilj srečanja je podati stanje izvajanja ciljne strategije z nega vidika. Sekundarni cilj je podati mednarodni pogled na razvijajoče se politike in preizkušene metode zmanjševanja emisij TGP. Načrtuje se udeležba mednarodno priznanih strokovnjakih na temo blaženja podnebnih sprememb in z osredotočenjem na zmanjševanje emisij TGP.

D’ Agency, drugi partnerji

Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo

The physical background of climate change and its implications for Slovenia

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Political and legislative background of climate change mitigation

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v NOD

Civil servants as the driver of the transition to low carbon society

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 3.5.23

Javni razpis za projekte manjših vrednosti

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 3.5.23

Svet po našem okusu je "ZERO WASTE"

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 6.4.23

Iščemo dobre prakse blaženja podnebnih sprememb

Umanotera in Focus sta odprla poziv za evidentiranje slovenskih dobrih praks zniževanja izpustov toplogrednih plinov. K sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks vabijo podjetja, občine in druge organizacije.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 14.3.23

V Planici je gostoval posvet o trajnostnih dogodkih

Na strokovnem posvetu o trajnostnih dogodkih v Planici 1. marca 2023 se je več kot 140 organizatorjev dogodkov – predstavnikov občin ter turističnih in športnih organizacij strinjalo: »Čas je, da tudi pri organizaciji dogodkov od zelenih besed preidemo k zelenim dejanjem.« 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 13.3.23

Participativno za sonaravno vizijo mariborskega Stražuna

Mestna občina Maribor se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja virov skupnosti, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Umanotera in Focus. Focus ji bo pomagal oblikovati vizijo razvoja Stražuna, da bo ta ohranil funkcije gozda in ga bodo občanke in občani lahko kar najbolje uporabljali.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 16.1.23

Spodbujanje trajnostnih praks pri organizaciji dogodkov

Trajnostni dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo aktivno vlogo pri reševanju podnebne krize in hkrati izkoristijo svoj potencial za spodbujanje trajnostnih praks posameznikov in organizacij.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Podnebna kavarna novice Hack4Climate 15.12.22

Podnebna kavarna v Domžalah: Varčevanje z energijo v gospodinjstvih

Za zaključek letošnjega leta je v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE podnebna kavarna gostovala v knjižnici Domžale, vsebinsko pa jo je nadgradilo zanimivo predavanje o načinih varčevanja z energijo v gospodinjstvih.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 30.11.22

Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis?

Športni, kulinarični, kulturni in drugi dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo odgovornost pri spoprijemanju s podnebno krizo. Hkrati pa izkoristijo ozaveščevalni potencial dogodkov za spodbujanje trajnostnih sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij.

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizko-ogljično družbo in usposabljanja na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Spletna stran: www.focus.si

Umanotera

Umanotera je odgovorna za koordinacijo in izvedbo aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb in sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.umanotera.org

D' Agency

Digitalna Agencija skrbi za komunikacijske aktivnosti na ravni projekta in sodeluje pri ozaveščanje splošne javnosti o podnebnih spremembah ter prehoda v nizkoogljično družbo (NOD).

Spletna stran: www.dagency.si
image/svg+xml