O projektu

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Akcija »Na poti k strategiji podnebju prijazne rabe zemljišč« vključuje aktivnosti, ki se nanašajo na hitrejše in boljše izvajanje ukrepov na področju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF), opredeljenih v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 2020).

Prednostna naloga tega področja je vzpostavitev enotnega sistema za spremljanje emisij in ponorov na področju LULUCF. To pomeni, da je treba inventuro v gozdovih nadgraditi tako, da bo monitoring zalog ogljika na državni ravni zajemal tudi druge načine rabe zemljišč, kot so njivske površine, travinje, mokrišča, naselja in druga zemljišča, za katere so podatki pomanjkljivi ali niso na voljo.

Ocenjuje se, da bodo aktivnosti te akcije prispevale k zmanjšanju emisij v obsegu približno 100 ton CO2 letno v času trajanja projekta ter k večji aktivaciji državnih virov in sredstev EU v višini približno 20 milijonov EUR.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C8.1

Cilj aktivnosti C8.1 je vzpostaviti robusten sistem spremljanja evidenc na državni ravni (ukrepa NG-1 in NG-2), ki bo dajal zanesljive podatke in hkrati zagotavljal verodostojno obračunavanje emisij in ponorov na mednarodni in evropski ravni (ukrep OG-1). V sklopu aktivnosti C8.1 bo oziroma bodo: oblikovana zasnova monitoringa zalog ogljika na državni ravni za vse načine rabe zemljišč, predlagani kazalniki trajnostne rabe zemljišč, razvita aplikacija za vizualno razlago rabe zemljišč, ovrednoteni modeli za simulacijo razvoja zalog ogljika za različna skladišča (s poudarkom na nadzemni biomasi in tleh), pripravljena zasnova trajnih raziskovalnih objektov za vse načine rabe zemljišč ter vzpostavljena centralizirana zbirka podatkov za področje LULUCF. Pri oblikovanju sistema bodo vključeni ključni deležniki, ki bodo lahko sodelovali na tematskih delavnicah, kjer bodo imeli možnost podati svoje predloge za izboljšave. Opis sistema, vključno z oceno potrebnih kapacitet in stroškov ter odgovornih ustanov, bo vključen v načrt po končanem projektu in se bo uporabljal po zaključku projekta.

GIS
C8.2

Za doseganje ravnovesja med emisijami in ponori (tj. pravilo o nepresežku emisij) ter skladnosti na področju LULUCF v obdobju 2021–2030, kot jo določa nova zakonodaja EU za to področje, Uredba (EU) 2018/841, bosta pomembna nadaljnje vključevanje ukrepov v sektorsko politiko (ukrep NG-3) in učinkovito izvajanje ukrepov tako na gozdnih kot kmetijskih zemljiščih.

V projektu bo pripravljen strateški načrt za ključne ukrepe, trije bodo prikazani na terenu:

  • obnova poškodovanih gozdov na Kočevskem (5 ha),
  • revitalizacija oziroma izboljšanje rabe mokrišč na Ljubljanskem barju (4 ha) in
  • ohranjanje trajnega travinja na Goričkem (5 ha).

Strateški načrt bo vključeval določitev ciljev, ključnih deležnikov, vlog in odgovornosti, oceno preteklega in sedanjega stanja, analizo prihodnjih možnosti, predlog novih ukrepov in/ali nadgradnjo obstoječih, načrt za izvedbo ukrepov ter predlog spremljanja učinkov in vrednotenja napredka, vključno z revizijo.

Cilj te aktivnosti je izboljšati izvajanje ukrepov in predlagati nove ukrepe na področju LULUCF, kar bo pomembno tudi z vidika priprave strateškega načrta SKP za obdobje 2021–2027.

GIS
C8.3

Da bi zagotovili dolgoročno in trajno doseganje učinkov ukrepov, je treba krepiti zmogljivosti za njihovo izvajanje (ukrep NORG-2). Krepitev strokovnih in upravljavskih zmogljivosti bo v projektu izvedena v okviru aktivnosti C8.3. Zdi se, da trenutne strokovne in upravljavske zmogljivosti ne zadostujejo za optimalno reševanje izzivov, ki čakajo Slovenijo na področju blaženja podnebnih sprememb v prihodnje.

Cilj aktivnosti je izboljšati raven znanja in upravljavske zmogljivosti na področju LULUCF ter povečati dostopnost in uporabo podatkov v zvezi s tem področjem. V sklopu te aktivnosti bo narejena ocena trenutnih strokovnih in upravljavskih zmogljivosti na področju LULUCF, izvedeno usposabljanje vodij izobraževanj, ki bodo razširjali znanja in usposabljali strokovnjake in odločevalce v naslednjih letih z izvajanjem programa delavnic, ter organizirani bosta večdnevni poletni šoli za domače študente in tiste iz drugih držav EU.

V času projekta bo izvedenih približno 200 anket, usposobljenih sedem trenerjev in izvedenih 26 delavnic ter dve poletni šoli, predvideva se, da bo tako opravljen prenos znanja na približno 1000 udeležencev oziroma 50 študentov.

GIS
C8.4

V sklopu aktivnosti C8.4 bo izvedena kampanja na državni ravni za ozaveščanje o podnebju prijazni rabi zemljišč, ki vključuje promocijo po različnih komunikacijskih kanalih, izdelavo kratkega izobraževalnega videa, strokovna predavanja o trajnostni rabi zemljišč na večjih prireditvah, kot so teden gozdov, Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra ter sejem Narava-zdravje.

Skupaj bo organiziranih 15 naravoslovnih dni za osnovnošolce in dijake ter tekmovanje v pripravi stripa na temo blaženja podnebnih sprememb. V okviru te aktivnosti bosta ustanovljena posebna medresorska delovna skupina in partnerstvo za blaženje podnebnih sprememb na področju LULUCF.

Za večji prenos in ponovljivost projektnih rezultatov akcije C8 bo pripravljen akcijski načrt. V ta namen bo ob koncu projekta organizirana tudi mednarodna konferenca, na kateri bodo predstavljeni glavni rezultati in ugotovitve projektnih aktivnosti.

GIS

Program delavnic za trenerje

Program of workshops for trainers

Dokumenti Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Predhodno vrednotenje obstoječih modelov za simuliranje zalog ogljika

 Ex-ante evaluation of existing models to simulate carbon stocks

Dokumenti Raziskava Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Poročilo monitoringa s preglednico kazalnikov

Monitoring Report, Including Life Performance Indicators Table

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument Trajnostna mobilnost - dokument Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument Zeleno javno naročanje - dokument Odpadna hrana - dokument Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Metodologija za spremljanje stanja in sprememb pokrovnosti/rabe tal ter ocena ogljika po komponentah

Methodology for monitoring the status and changes of land cover/use and carbon assessment by componets

Dokumenti Smernice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Dizajn trajnih raziskovalnih ploskev za spremljanje zalog ogljika za vse rabe zemljišč

Design of permanent experimental sites for monitoring carbon stock for all land uses

Dokumenti Raziskava Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 28.3.23

Raba lesa v vsakdanu za osnovnošolce

21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Tako se je ponudila odlična priložnost za razširjanje informacij o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa tudi v sklopu tehniških dni za osnovnošolce, ki so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 29.11.22

O pomenu rabe lesa osveščali osnovnošolce

Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 16.8.22

Mednarodna poletna šola o krepitvi odpornosti gozdov na podnebne spremembe

V Postojni je med 18. in 22. julijem 2022 potekala mednarodna poletna šola, ki jo je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral Gozdarski inštitut Slovenije. Udeleženci z vseh koncev sveta so skušali najti odgovor na vprašanje, kako krepiti odpornost gozdov, da bi v luči podnebnih sprememb trajno zagotavljali ponor toplogrednih plinov.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 6.4.22

Mednarodna poletna šola "Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe"

Gozdarski inštitut Slovenije v sklopu projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE organizira mednarodno poletno šolo, ki je namenjena študentom gozdarstva iz Slovenije in držav članic Evropske unije.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 23.3.22

Ohranjeni, zdravi in biotsko pestri gozdovi za svetlejšo prihodnost

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral delavnico s tematskega področja »Gospodarjenje z gozdovi« z naslovom »Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb«. Sedaj so na voljo posnetki delavnice.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 17.12.21

Trajnostno načrtovanje prostora za bolj učinkovito blaženje podnebnih sprememb

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s podjetjem Zavita d.o.o. izvedel prvo delavnico s tematskega področja Pametno prostorsko načrtovanje z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 11.11.21

Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2

Gozdarski inštitut Slovenije je v torek, 3.11.2021, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral spletno delavnico »Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2«.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 19.4.21

POSVET: Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo

Ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vabi na posvet “Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo”, ki bo preko spleta potekal 14. maja 2021.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 21.3.21

Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo 21.marca 2021, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) 18.1.21

Spletni seminar o monitoringu rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč.

Partnerji aktivnosti

Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije je odgovoren za aktivnosti vezane na sektor trajnostne rabe zemljišč (LULUCF), krepitev zmogljivosti do ozaveščanja o pomembnosti shranjenega ogljika v tleh in vzpostavitev metodologije za spremljanje (monitoring) rabe zemljišč in izvedbo pilotnih projektov.

Spletna stran: www.gozdis.si
image/svg+xml