O projektu

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Na poti k strategiji podnebju prijazne rabe zemljišč vključuje aktivnosti, ki se nanašajo na hitrejše in boljše izvajanje ukrepov v sektorju Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF), ki so opredeljeni v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 2020).

Prednostna naloga tega področja je vzpostavitev enotnega sistema za spremljanje emisij in ponorov v sektorju LULUCF. To pomeni, da je treba obstoječo inventuro v gozdovih nadgraditi na način, da bo monitoring zalog ogljika na nacionalnih ravni zajemal tudi ostale rabe zemljišč, kot so njivske površine, travinje, mokrišča, naselja in druga zemljišča, za katere so trenutno podatki pomanjkljivi ali jih ni na voljo.

Ocenjuje se, da bodo aktivnosti te akcije prispevale k zmanjšanju emisij v obsegu okoli 100 ton CO2 letno v času trajanja projekta ter večji mobilizaciji nacionalnih virov in sredstev EU v višini okoli 20 milijonov EUR.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C8.1.

Cilj aktivnosti C8.1 je vzpostaviti robusten sistem spremljanja evidenc na nacionalni ravni (ukrepa NG-1 in NG-2), ki bo dajal zanesljive podatke in hkrati zagotavljal verodostojno obračunavanje emisij in ponorov na mednarodni in evropski ravni (ukrep OG-1). V sklopu aktivnosti C8.1 bo oblikovana zasnova monitoringa zalog ogljika na nacionalni ravni za vse rabe zemljišč, predlagani indikatorji trajnostne rabe zemljišč, razvita aplikacija za vizualno interpretacijo rabe zemljišč, ovrednoteni modeli za simulacijo razvoja zalog ogljika za različna skladišča, s poudarkom na nadzemni biomasi in tleh, pripravljena zasnova trajnih raziskovalnih objektov za vse rabe zemljišč ter vzpostavljena centralizirana baza podatkov za področje LULUCF. Pri oblikovanju sistema bodo vključeni ključni deležniki, ki bodo lahko sodelovali na tematskih delavnicah, kjer bodo lahko podali svoje predloge za izboljšave. Opis sistema, vključno z oceno potrebnih kapacitet in stroškov ter odgovornih institucij bo integriran v t. i. after-LIFE plan in se bo uporabljal po zaključku projekta.

GIS
C8.2.

Za doseganje ravnovesja med emisijami in ponori (tj. pravilo o nepresežku emisij) in skladnosti v sektorju LULUCF v obdobju 2021-2030, kot jo določa nova zakonodaja EU za to področje, Uredba (EU) 2018/841, bo pomembna nadaljnja integracija ukrepov v sektorsko politiko (ukrep NG-3) in učinkovito izvajanje ukrepov tako na gozdnih, kot tudi kmetijskih zemljiščih.

V projektu bo pripravljen strateški načrt za ključne ukrepe, izmed katerih bodo trije prikazani na terenu:

  • obnova poškodovanih gozdov na Kočevskem (5 ha),
  • revitalizacija oz. izboljšanje rabe mokrišč na Ljubljanskem barju (4 ha) in
  • ohranjanje trajnega travinja na Goričkem (5 ha).

Strateški načrt bo vključeval določitev ciljev, ključnih deležnikov, vlog in odgovornosti, oceno preteklega in sedanjega stanja, analizo prihodnjih možnosti, predlog novih ukrepov in/ali nadgradnjo obstoječih, načrt za izvedbo ukrepov ter predlog spremljanja učinkov in vrednotenja napredka, vključno z revizijo.

Cilj te aktivnosti je izboljšati izvajanje obstoječih ukrepov in predlagati nove ukrepe na področju LULUCF, kar bo pomembno tudi v luči priprave strateškega načrta SKP za obdobje 2021-2027.

GIS
C8.3.

Da bi zagotovili dolgoročno in trajno doseganje učinkov ukrepov, je potrebno krepiti zmogljivosti za njihovo izvajanje (ukrep NORG-2). Krepitev strokovnih in upravljavskih zmogljivosti bo v projektu izvedeno v okviru aktivnosti C8.3. Zdi se, da trenutne strokovne in upravljavske kapacitete ne zadostujejo za optimalno reševanje izzivov, ki čakajo Slovenijo na področju »blaženja podnebnih sprememb v prihodnje.

Cilj aktivnosti je izboljšati raven znanja in upravljavske zmogljivosti na področju LULUCF ter povečati dostopnost in uporabo podatkov v zvezi s tem področjem. V sklopu te aktivnosti bo narejena ocena trenutnih strokovnih in upravljavskih zmogljivosti na področju LULUCF, izvedeno usposabljanje vodij izobraževanj, ki bodo razširjali znanja in usposabljali strokovnjake in odločevalce v naslednjih letih z izvajanjem programa delavnic ter organizirani večdnevni poletni šoli za domače študente in tiste iz drugih držav EU.

V času projekta bo izvedenih okoli 200 anket, usposobljenih 7 trenerjev in izvednih 26 delavnic ter 2 poletni šoli, preko katerih se predvideva, da bo opravljen prenos znanja na okoli 1000 udeležencev oz. 50 študentov.

GIS
C8.4.

V sklopu aktivnosti C8.4 bo izvedena kampanja na nacionalni ravni za ozaveščenje o podnebju prijazni rabi zemljišč, ki vključuje promocijo preko različnih komunikacijskih kanalov, izdelavo kratkega izobraževalnega videa, strokovna predavanja o trajnostni rabi zemljišč na večjih prireditvah, kot so Teden gozdov in mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra ter sejem Narava-zdravje.

Skupaj bo organiziranih 15 naravnoslovnih dni za osovnošolce in dijake ter tekmovanje za pripravo stripa na temo blaženja podnebnih sprememb. V okviru te aktivnosti bo ustanovljena posebna Medresorska delovna skupina in ustanovljeno Partnerstvo za blaženje podnebnih sprememb na področju LULUCF.

Za večji prenos in ponovljivost projektnih rezultatov akcije C8 bo pripravljen akcijski načrt. V ta namen bo organizirana tudi mednarodna konferenca proti koncu projekta, kjer bodo predstavljeni glavni rezultati in ugotovitve projektnih aktivnosti.

GIS
Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Priprave na jesensko obnovo gozdov s sadnjo na Kočevskem

Na študijskem območju v Doljnjih Ložinah na Kočevskem bo Gozdarski inštitut Slovenije preizkusil inovativen pristop obnove gozda.

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Na delavnici GIS tudi o okoljskih indikatorjih rabe zemljišč

V sredo, 20. 11. 2019, smo organizirali delavnico “Določitev indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v luči vzpostavitve sistema za spremljanje emisij toplogrednih plinov in odvzemov v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF).

Novice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Prva delavnica LULUCF- k vzpostavitvi sistema merjenja emisij rabe tal

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

Partnerji aktivnosti

Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije je odgovoren za aktivnosti vezane na sektor trajnostne rabe zemljišč (LULUCF), krepitev zmogljivosti do ozaveščanja o pomembnosti shranjenega ogljika v tleh in vzpostavitev metodologije za spremljanje (monitoring) rabe zemljišč in izvedbo pilotnih projektov.

Spletna stran: www.gozdis.si