O projektu

Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

Področje trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah in podjetjih vključuje aktivnosti na akciji C4 »zagotavljanje kakovosti in izboljšanje učinkovitosti med obnovo stavb« in C6 »razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za obnovo stavb v stanovanjskem sektorju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih«.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C4.1

V okviru aktivnosti bodo pripravljeni:

 • analiza kakovosti energetskih prenov stavb javnega sektorja;
 • smernice za upravljanje kakovosti energetske prenove javnih zgradb;
 • priporočila za usposabljanja izvajalcev prenov;
 • platforma za trajnostne in z informacijskim modeliranjem (BIM) podprte celovite energetske prenove stavb;
 • zasnova ocenjevalne sheme in sistema za promocijo kakovosti prenov s podeljevanjem nagrad.

Pri prenovah stavb je treba zagotavljati kakovost v skladu z načeli trajnostne gradnje za vse faze življenjskega cikla stavbe, vključno z načrtovanjem in izvedbo prenove ter obratovanjem in vzdrževanjem. Doseganje visoko zastavljenih ciljev glede učinkov prenov predpostavlja sistematično in pregledno delovanje, ki vključuje tudi pripravo jasne in premišljene razvojne strategije, vzpostavitev celovitega sistema za zagotavljanje kakovosti in spremljanje napredka, pri čemer je nujno zagotoviti sodelovanje vseh ključnih deležnikov.
Cilj aktivnosti je predvsem pregled kakovosti izvedenih prenov stavb v projektih javnega sektorja, ki bo usmerjen v oceno dejanskega doseganja ciljev projekta in opredelitev možnih izboljšav postopkov in načinov delovanja, kar bo omogočilo pripravo smernic za obvladovanje kakovosti prenove javnih zgradb.

Z vzpostavitvijo vključujočega podpornega okolja v obliki smernic, priporočil in postopkov, meril za ocenjevanje ter postopka preverjanja ves čas procesa ponuditi sistematični način prenov, ki bodo trajnostne, gospodarsko optimizirane ter podprte z informacijskim modeliranjem (BIM). Nadgradnja in povečanje prepoznavnosti državnega sistema za označevanje kakovosti gradenj oziroma prenov. Kakovostnejše prenove bodo dosegale višje prihranke energije in tako prispevale k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev glede učinkov energetskih prenov stavb.

IJS CEU,
ZRMK, MZI, MOP
C4.2

V okviru te aktivnosti bo izvedena celovita študija stanja in ovir na področju optimizacije delovanja energetskih sistemov v zgradbah v Sloveniji ter izdelana bosta metodologija za Re-Co in učni načrt za usposabljanje za Re-Co (usposabljanja bodo izvedena v sklopu akcije C2), razviti bodo podporni instrumenti za Re-Co, s katerimi bi pospešili uvajanje metodološke vpeljave Re-Co v prakso, izvedeni bodo trije pilotni projekti Re-Co v javnem in storitvenem sektorju s preskušanjem metodologije za izvajanje storitve na tipičnih vrstah stavb. Rezultati bodo uporabljeni za izboljšanje metodologije in oblikovanje podpornih instrumentov Re-Co. Eden od rezultatov bo tudi podporna shema za Re-Co.

Po zaključku projekta bodo optimizacija in ponastavitve energetskih sistemov v stavbah postale širše prepoznane in uveljavilo se bo delovanje za povečanje energetske učinkovitosti in doseganje prihrankov energije. Vzpostavljen bo program usposabljanja za tovrstne aktivnosti, število usposobljenih izvajalcev bo omogočilo boljšo dostopnost teh storitev.

IJS CEU,
MZI
C4.3

V okviru aktivnosti bodo pripravljeni:

 • strategija ogrevanja in hlajenja do leta 2050,
 • akcijski načrt ogrevanja in hlajenja do leta 2030 z ukrepi za trajnostno razogljičenje področja,
 • nadgrajena metodologija za pripravo LEK-ov, ki bo predpisala vključujoče načrtovanje,
 • nova podporna orodja za oblikovanje LEK-ov, vključno z državnim toplotnim zemljevidom,
 • demonstracijski projekti priprave LEK-ov z orodji sodobnega načrtovanja za različne tipe poselitve ter
 • izvedena bodo usposabljanja s področja lokalnega energetskega načrtovanja za lokalne energetske agencije in občine.

Lokalni energetski koncept je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike, ki ima dolgoročen vpliv na prostorski in gospodarski razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Po zaključku projekta bodo LEK-i ažurna strokovna podlaga za usmerjanje in načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja lokalnih skupnosti, upoštevajoč lokalne vire in posebnosti. Izboljšana metodologija priprave LEK-ov bo z uporabo sodobnih orodij omogočila več objektivnosti pri načrtovanju ter racionalnejšo uporabo virov pri vzpostavljanju energetske infrastrukture za ogrevanje in hlajenje oziroma oblikovanje dopolnilnih individualnih rešitev. Izvedba lokalnih energetskih konceptov bo vzorčno umeščena v splošne in posamične akte lokalnih skupnosti, na podlagi usmeritev iz vzorčnih LEK-ov bodo nadgrajeni občinski prostorski načrti.

IJS CEU,
MZI, MOP, FOCUS
C4.4

V okviru aktivnosti bodo pripravljene državne smernice za trajnostno gradnjo, trajnostni kazalniki za stavbe, ki bodo omogočili nadaljnje zmanjševanje okoljskih vplivov in izpustov TGP na gradbenem področju. Organizirana bodo tudi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki za podporo razvoju kazalnikov, usposabljanja za končne uporabnike ter kampanje za ozaveščanje o trajnostni gradnji in za njeno promocijo.

Cilji aktivnosti je:

 • razvoj državnega sistema trajnostnih kazalnikov za stavbe, ki bo omogočil upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in prenove (zlasti javnih) stavb;
 • upoštevanje stališča zainteresiranih strani in pri vzpostavitvi sistema izpeljati participativni postopek s ključnimi odločevalci, strokovnjaki in končnimi uporabniki ter zagotavljanje učinkovitega okolja za razvoj sistema na pilotnih projektih;
 • vzpostavitev potrebnega strokovnega okvira za njegovo izvajanje v praksi.

Po zaključku projekta bo Slovenija z uvedbo meril trajnostne gradnje in pripadajočih kazalnikov pridobila pregleden način celovitega vrednotenja vplivov gradnje in prenove stavb v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. V proces oblikovanja sistema bodo vključene vse zainteresirane skupine, kar bo vzpostavilo sodelovalno okolje za uravnotežen razvoj kazalnikov. Z usposabljanji se bo povečal tudi obseg kompetenc strokovnjakov, s promocijskimi aktivnostmi pa prepoznavnost pomena in vrednot trajnostne gradnje tako v strokovni kot širši javnosti.

ZRMK,
ZAG, MOP, MZI
C6.1

Aktivnost priprave finančnega načrta energetske prenove stavb v javnem in zasebnem sektorju za obdobje 2020–2030 obravnava izziv zmanjšanja emisij TGP na področju stavb, za kar bosta potrebni celovita energetska prenova stavb in nadaljnja zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. Za zmanjšanje emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030 glede na leto 2005 je treba zagotoviti finančni okvir za izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe končne energije v stavbah za 60 % in doseči vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije.

Cilj aktivnosti je opredeliti možne vire financiranja energetske prenove javnih in večstanovanjskih stavb, oceniti ekonomski potencial energetske prenove javnih stavb s tržnimi finančnimi instrumenti ter pripraviti finančni načrt energetske prenove stavb za obdobje 2020–2030, vključno s celovito analizo potreb, stroškov in virov financiranja trajnostne prenove stavb.

Aktivnost bo tako izboljšala in nadgradila program energetske prenove stavb, opredelila finančni okvir za učinkovito izvajanje programa energetske prenove javnih stavb, prispevala k alokaciji potrebnih finančnih virov za načrt energetske prenove stavb za obdobje 2020–2030 in k zagonu celovite presoje finančnih vidikov trajnostne prenove stavb.

MZI,
IJS CEU, Eko sklad
C6.2

Aktivnost obravnava problematiko energetskih prenov v večstanovanjskih stavbah. Stanovanjske stavbe omogočajo največ možnosti pri doseganju prihrankov končne rabe energije, hkrati pa je investicijska vrzel največja prav na stanovanjskem področju.

Cilj aktivnosti je oblikovati dva nova finančna instrumenta, s katerima bi še dodatno spodbudili celovito energetsko prenovo stanovanjskih stavb.

Učinka aktivnosti bosta standardizacija procesa uporabe novih finančnih instrumentov in usposobljeni deležniki izvajanja novih finančnih instrumentov.

IJS CEU,
MZI, Eko sklad
C6.3

Aktivnost obravnava izvedbene vidike novih finančnih instrumentov, oblikovanih v okviru projekta, in potrebo po vzpostavitvi vzorčnega primera celovite energetske prenove večstanovanjske stavbe, financirane z oblikovanimi finančnimi instrumenti.

Cilji aktivnosti so analizirati tveganja in organizacijske vidike izvedbe projektov celovite prenove večstanovanjskih stavb z novimi finančnimi instrumenti, pripraviti splošni načrt izvedbe in spremljanja učinkov in kakovosti izvedbe prenove ter izvesti demonstracijski projekt.

Učinka aktivnosti bosta promocija uspešne izvedbe celovite prenove večstanovanjskih stavb, financiranih z inovativnimi finančnimi instrumenti, in vzpostavitev podpornega okolja za pospešeno izvedbo tovrstnih projektov.

Eko sklad,
IJS, MZI
C6.4

Aktivnost obravnava problematiko razpršenega, nesistematičnega in nezadostnega spodbujanja URE in OVE v podjetjih, ki imajo pomembno vlogo v prizadevanjih za prehod v nizkoogljično družbo. Podjetja so slabo pripravljena na zahtevne podnebne izzive, ki bodo vplivali na okvir njihovega poslovanja, zato je treba uskladiti sheme na Eko skladu, da bodo primerne za doseganje večjega števila podjetij in s tem spodbujanje več investicij v URE in OVE.

Cilj aktivnosti je z obširno anketo med podjetji pridobiti potrebne informacije za pripravo mehanizmov, ki bodo ciljno usmerjeni z izboljševanje URE in povečevanje izrabe OVE v podjetjih, pregledati spodbude tako v Sloveniji kot tujini ter pregledati obstoječe ali pripraviti nove učinkovite sheme za podjetja, vključno s priglasitvijo shem.

Učinek aktivnosti bo povečana dostopnost spodbud podjetjem za URE in OVE skozi razpise Eko sklada, ki bodo pripravljeni upoštevaje zahteve glede državnih pomoči, intenzivnosti spodbud ter doseganja čim višjih prihrankov energije oziroma zmanjšanja emisij.

IJS CEU,
MZI, Eko sklad
C6.5

Za uspešnejše usmerjanje sredstev v gospodinjstvih in izvajanje drugih ukrepov je ključno dobro poznavanje obnašanja gospodinjstev glede izvajanja ukrepov za blaženje podnebnih sprememb glede na ovire (finančne narave in druge), ki preprečujejo gospodinjstvom izvedbo ukrepov, kar bo doseženo s pripravo in izvedbo ankete v gospodinjstvih. Cilji aktivnosti so izboljšanje poznavanja obnašanja gospodinjstev glede pretekle izvedbe ukrepov za energetsko učinkovitost in investicij v obnovljive vire energije, opredelitev ovir za izvajanje ukrepov ter zbiranje informacij o možnih načinih odprave ovir.

Učinek aktivnosti bo posredni prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka na področju gospodinjstev prek uspešnejšega izvajanja ukrepov URE in OVE.

IJS CEU,
MZI, Eko sklad
C6.6

Cilj aktivnosti je zasnova posvetovalnega procesa v podporo pripravi načrta financiranja trajnostne prenove stavb za obdobje 2020–2030 in njegovemu izvajanju. Glavni cilj posvetovalnega procesa pa je podpora oblikovanju in vzpostavitvi organizacijske strukture na državni in lokalni ravni za izvajanje načrta financiranja. Ves čas izvajanja projekta bo posvetovalni proces podpiral vzpostavitev organizacijske strukture oziroma oblikovanje platforme za nove rešitve.

Rezultati aktivnosti:

 • analiza ovir pri odločanju različnih ciljnih skupin za trajnostno prenovo stavb;
 • zasnova posvetovalnega procesa v podporo načrtu financiranja trajnostne prenove stavb za obdobje 2020–2030;
 • zasnova organizacijske strukture, ki vključuje dve posvetovalni telesi, za pospešitev izvajanja aktivnosti trajnostne prenove stavb na državni in lokalni ravni;
 • izvedba 15 delavnic v podporo vzpostavitvi organizacijske strukture;
 • podpora delovanju navedenih posvetovalnih teles.

Posvetovalni proces bo podpiral vzpostavitev organizacijske strukture na državni in lokalni ravni, ki bo pospeševala izvajanje načrta trajnostne prenove stavb, in sicer: spremembo veljavnih sistemskih, finančnih, političnih, normativnih pogojev; oblikovanje preferenc; usklajevanje aktivnosti v podporo zlasti prenovi večstanovanjskih stavb in trajnostni prenovi stavb; pripravo celovitih rešitev z upoštevanjem okolja in drugih posebnosti. Aktivnost bo prispevala k večji usklajenosti načrta financiranja trajnostne prenove stavb za obdobje 2020–2030. Aktivnost bo posredno prispevala k večjemu obsegu trajnostne prenove stavb. S trajnostno gradnjo se zaradi boljše snovne učinkovitosti in vgradnje okolju prijaznejših materialov zmanjšajo v materialih vgrajene emisije TGP, obenem pa se s takšno gradnjo zmanjšajo tudi drugi negativni okoljski vplivi.

IJS CEU

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Community owned solar power in Jesenice

Dokumenti Video Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poročilo o nadgradnji razvoja novih kategorij v okviru certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu

Report on the definition of new quality ZKG label categories based on the consultation with of outstandings experts in the domain

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poglobljena analiza za oblikovanje finančnih instrumentov za naložbe v celovite energetske prenove stanovanjskih stavb

In-depth analysis for the development of financial instruments to mobilise investments in integrated energy renovations of residential buildings

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poglobljena analiza v podporo pripravi finančnega načrta za energetsko prenovo stavb v obdobju 2020–2030

In-depth analysis to support the preparation of the 2020–2030 energy renovation financial plan

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

D7-1 Razvijajoče se letno poročilo o razvoju podpornega okolja in platforme za trajnostno gradnjo

D7-1 Annual evolving report on development of SB support framework and SB platform

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

D19-1 Poročilo o diseminaciji – kazalniki trajnostne gradnje (2019-2020)

D19-1 Report on dissemination – sustainable building indicators (2019-2020)

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

D1 Poročilo o posvetovalnih delavnicah z deležniki o kazalnikih trajnostne gradnje

D1 Report on consultation with stakeholders on SB indicators

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza sistema zelene logistike v Republiki Sloveniji - lokalna raven

Analysis of the green logistics system in the Republic of Slovenia – local level

Dokumenti Raziskava Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza okoljskih oznak na trgu z gradbenimi proizvodi v Republiki Sloveniji – OITGP-RS

Analysis of the Environmental Labelling on the market of construction products in the Republic of Slovenia - OITGP-RS

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza finančnih, ekonomskih, pravnih in organizacijskih vidikov podporne sheme za URE in OVE v SMP in industriji

Analysis of financial, economic, legal and organizational aspects of the support scheme for efficient use of energy and renewable energy in SMEs and industry.

Dokumenti Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Usposobitev energetskih svetovalcev mreže ENSVET v zvezi s celovito energetsko prenovo stanovanjskih stavb.

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja tridnevna ciljna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Najavljamo usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb.

Najavljamo usposabljanje projektantov v procesu prenove stavb na temo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva in njegovo vgradnjo.

Najavljamo usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb

Najavljamo usposabljanje ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Avgusta 2020 je bila pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan in Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete na vzorcu 3000 slovenskih gospodinjstev v okviru projekta LIFE IP Care4Climate izvedena spletna raziskava o energetsko učinkovitem obnašanju gospodinjstev in podane usmeritve za oblikovanje ukrepov.

V petek, 10. 12. 2021 med 9. in 11. uro, je potekal spletni strokovni posvet z razpravo o izzivih in strateških usmeritvah sektorja ogrevanja in hlajenja v Sloveniji.

Partnerji aktivnosti

Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ekosklad je odgovoren za oblikovanje novih finančnih mehanizmov za energetsko sanacjo stavb gospodarskih družb.

Spletna stran: www.ekosklad.si

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorno za aktivnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo in aktivnostih, povezane s trajnostno rabo energije v stavbah.

Spletna stran: www.mzi.gov.si

Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost

IJS je odgovoren za aktivnosti, povezane z energetsko učinkovitostjo stavb in prehodom v nizkoogljično družbo s poudarkom na krepitvi zmogljivosti deležnikov.

Spletna stran: www.ijs.si

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizko-ogljično družbo in usposabljanja na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Spletna stran: www.focus.si

ZAG - Zavod za gradbeništvo

ZAG je odgovoren za aktivnosti povezane z razvojem kazalnikov za trajnostno gradnjo in priprava primera javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.zag.si

Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o.

ZRMK je odgovoren za aktivnosti povezane z razvojem kazalnikov in krepitvi zmogljivosti deležnikov za trajnostno gradnjo ter priprava primera javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.gi-zrmk.si