O projektu

Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

Področje učinkovite rabe energije v stavbah in podjetjih vključuje akcijo C4 »Zagotavljanje kakovosti in izboljšanje učinkovitosti med obnovo stavb« in C6 »Razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za obnovo stavb v stanovanjskem sektorju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih«.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C4.1.

V okviru aktivnosti bo pripravljena:

 • Analiza kakovosti energetskih prenov stavb javnega sektorja,
 • Smernice za upravljanje kakovosti energetske prenove javnih zgradb ter
 • priporočila za usposabljanja izvajalcev prenov,
 • Platforma za trajnostne in BIM podprte celovite energetske prenove stavb,

Zasnova ocenjevalne sheme in sistema za promocijo kakovosti prenov s podeljevanjem nagrad.
Pri prenovah stavb je potrebno zagotavljati kakovost v skladu z načeli trajnostne gradnje za vse faze življenjskega cikla stavbe, vključno z načrtovanjem in izvedbo prenove ter obratovanjem in vzdrževanjem. Kakovostnejše prenove dosegajo višje prihranke energije in tako prispevajo k hitrejšemu zastavljenih ciljev glede učinkov energetskih prenov stavb.

Cilj aktivnosti je predvsem pregled kakovosti izvedenih prenov stavb v projektih javnega sektorja, ki bo usmerjen v oceno dejanskega doseganja ciljev projekta in identifikacijo možnih izboljšav postopkov in pristopov, kar bo omogočilo pripravo Smernic za obvladovanje kakovosti obnove javnih zgradb. S povečanjem zmogljivosti in kompetenc Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb na področju uporabe finančnih instrumentov in zagotavljanja kakovosti prenov. Z vzpostavitvijo integriranega podpornega okolja v obliki smernic, priporočil, in postopkov, meril za ocenjevanje ter postopka preverjanja skozi celoten proces ponuditi sistematičen pristop k prenovam, ki bodo trajnostne, ekonomsko optimizirane ter podprte z informacijskim modeliranjem (BIM). Nadgradnja in povečanje prepoznavnosti nacionalnega sistema za označevanje kakovosti gradenj oziroma prenov.

IJS,
ZRMK, MZI, MOP
C4.2.

V okviru te aktivnosti bo izvedena celovita študija stanja in ovir na področju optimizacije delovanja energetskih sistemov v obstoječih zgradbah v Sloveniji in metodologija za Re-Co, izdelan bo učni načrt za usposabljanje za Re-Co (usposabljanja bodo izvedena v sklopu akcije C2), razviti bodo podporni instrumenti za Re-Co, s katerimi bi pospešili uvajanje metodološkega pristopa Re-Co v prakso, izvedeni bodo 3 pilotni projekti Re-Co v javnem in storitvenem sektorju s preskušanjem metodologije za izvajanja storitve na tipičnih vrstah stavb. Rezultati bodo uporabljeni za izboljšanje metodologije in oblikovanje podpornih instrumentov Re-Co. Eden izmed rezultatov bo tudi Podporna shema za Re-Co.

Po zaključku projekta bo optimizacija in ponastavitve energetskih sistemov v stavbah postala širše prepoznana in uveljavil se bo pristop za povečanje energetske učinkovitosti in doseganje prihrankov energije. Vzpostavljen bo program usposabljanja za tovrstne aktivnosti, število usposobljenih izvajalcev bo omogočilo boljši dostop do teh storitev.

IJS,
MZI
C4.3.

V okviru aktivnosti bo pripravljena:

 • Strategija ogrevanja in hlajenja do leta 2050,
 • Akcijski načrt ogrevanja in hlajenja do 2030 z ukrepi za trajnostno dekarbonizacijo sektorja,
 • nadgrajena metodologija za pripravo LEKov, ki bo predpisala integriran pristop k načrtovanju,
 • nova podporna orodja za oblikovanje LEKov, vključno z nacionalno toplotno karto,
 • demonstracijski projekti priprave LEK z orodji sodobnega načrtovanja za različne tipe poselitve, in
 • izvedena bodo tudi usposabljanja s področja lokalnega energetskega načrtovanja za lokalne energetske agencije in občine.

Lokalni energetski koncept (LEK) je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike, ki ima dolgoročen vpliv na prostorski in gospodarski razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Po zaključku projekta bodo LEKi ažurna strokovna podlaga za usmerjanje in načrtovanje in trajnostnega energetskega razvoja lokalnih skupnosti, upoštevajoč lokalne vire in specifike. Izboljšana metodologija priprave LEK bo z uporabo sodobnih orodij omogočila več objektivnosti pri načrtovanju ter racionalnejšo uporabo virov pri vzpostavljanju energetske infrastrukture za ogrevanje in hlajenje oziroma oblikovanje komplementarnih individualnih rešitev. Izvedba lokalnih energetskih konceptov bo vzorčno umeščena v splošne in posamične akte lokalnih skupnosti, na osnovi usmeritev iz vzorčnih LEKov bodo nadgrajeni občinski prostorski načrti.

IJS,
MZI, MOP, FOCUS
C4.4.

V okviru aktivnosti bodo pripravljene Nacionalne smernice za trajnostno gradnjo, trajnostni kazalniki za stavbe, ki bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju. Organizirana bodo tudi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki za podporo razvoju kazalnikov ter usposabljanja za končne uporabnike ter kampanje za ozaveščanje in promocijo trajnostne gradnje.

Cilji aktivnosti je:

 • razvoj nacionalnega sistema trajnostnih kazalnikov za stavbe, ki bo omogočil upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in prenove (zlasti javnih) stavb,
 • upoštevanje stališča zainteresiranih strani in pri vzpostavitvi sistema izpeljati participativni postopek s ključnimi odločevalci, strokovnjaki in končnimi uporabniki ter zagotavljanje učinkovitega okolja za razvoj sistema na pilotnih projektih, in
 • vzpostavitev potrebnega strokovnega okvirja za njegovo implementacijo v praksi.

Po zaključku projekta bo Slovenija z uvedbo meril trajnostne gradnje in pripadajočih kazalnikov pridobila pregleden način za celovito vrednotenje vplivov gradnje in prenove stavb v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. V proces oblikovanja sistema bodo vključene vse zainteresirane skupine, kar bo vzpostavilo sodelovalno okolje za uravnotežen razvoj kazalnikov. Z usposabljanji se bo povečal tudi obseg kompetenc strokovnjakov, s promocijskimi aktivnostmi pa prepoznavnost pomena in vrednot trajnostne gradnje tako v strokovni kot tudi v širši javnosti.

ZRMK,
ZAG, MOP, MZI
C6.1.

Aktivnost priprave finančnega načrta energetske prenove stavb v javnem in zasebnem sektorju za obdobje 2020 – 2030 naslavlja izziv zmanjšanja emisij TGP v sektorju stavb, za kar bo potrebna celovita energetska prenova stavb in nadaljnja zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. Za zmanjšanje emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030 glede na leto 2005 je potrebno zagotoviti finančni okvir za izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe končne energije v stavbah za 60 % in doseči vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije.

Cilj aktivnosti je identificirati možne vire financiranja energetske prenove javnih in večstanovanjskih stavb, oceniti ekonomski potencial energetske prenove javnih stavb s tržnimi finančnimi instrument ter pripraviti finančni načrt energetske prenove stavb za obdobje 2020-2030, vključno s celovito analizo potreb, stroškov in virov financiranja trajnostne prenove stavb.

Aktivnost bo tako izboljšala in nadgradila program energetske prenove stavb, opredelila finančni okvir za učinkovito izvajanje programa energetske prenove javnih stavb, prispevala k alokaciji potrebnih finančnih virov za načrt energetske prenove stavb za obdobje 2020 -2030 in zagonu celovite presoje finančnih vidikov trajnostne prenove stavb.

MZI,
IJS, Ekosklad
C6.2.

Aktivnost naslavlja problematiko energetskih prenov v več-stanovanjskih stavbah. Stanovanjske stavbe predstavljajo največji potencial pri doseganju prihrankov končne rabe energije, hkrati pa je ravno stanovanjski sektor tisti, kjer je investicijska vrzel največja.

Cilj aktivnosti je oblikovati dva nova finančna inštrumenta s katerima bi še dodatno spodbudili celovite energetske prenove stanovanjskih stavb.

Učinek aktivnosti je standardizacija procesa uporabe novih finančnih inštrumentov in usposobljeni deležniki izvajanja novih inštrumentov.

IJS,
MZI, Ekosklad
C6.3.

Aktivnost naslavlja izvedbene vidike novih finančnih instrumentov oblikovanih v okviru projekta ter potrebo po vzpostavitvi vzorčnega primera celovite energetske prenove večstanovanjske stavbe financirane z oblikovanimi finančnimi instrumenti.

Cilj aktivnosti je analizirati tveganja in organizacijske vidike izvedbe projektov celovite prenove večstanovanjskih stavb z novimi finančni instrumenti, pripravit generičen načrt izvedbe in spremljanja učinkov in kakovosti izvedbe prenove ter izvesti demonstracijski projekt.

Učinek aktivnosti bo promocija uspešne izvedbe celovite prenove večstanovanjskih stavb financiranih z inovativnimi finančnimi instrumenti ter vzpostavitev podpornega okolja za pospešeno izvedbo tovrstnih projektov.

Ekosklad,
IJS, MZI
C6.4.

Aktivnost naslavlja problematiko razpršenega, nesistematičnega in nezadostnega spodbujanja URE in OVE v podjetjih, ki igrajo pomembno vlogo v prizadevanjih za prehod v nizkoogljično družbo. Podjetja so slabo pripravljena na zahtevne podnebne izzive, ki bodo vplivali na okvir njihovega poslovanja, zato je potrebno uskladiti obstoječe sheme na Ekoskladu, da bodo primerne za doseganje večjega števila podjetij in s tem spodbujanja več investicij v URE in OVE.

Cilj aktivnosti je z obširno anketo med podjetji pridobiti potrebne informacije za pripravo takšnih mehanizmov, ki bodo ciljno usmerjeni z izboljševanje URE in večanje izrabe OVE v podjetjih, pregledati obstoječe spodbude tako v Sloveniji kot tudi v tujini ter predelati obstoječe ali pripraviti nove učinkovite sheme za podjetja, vključno s priglasitvijo shem.

Učinek aktivnosti bo v povečani dostopnosti spodbud podjetjem za URE in OVE skozi razpise Eko sklada, ki bodo pripravljeni upoštevaje zahteve glede državnih pomoči, intenzivnosti spodbud ter doseganja čim višjih prihrankov energije oziroma zmanjšanja emisij.

IJS,
MZI, Ekosklad
C6.5.

Za bolj uspešno usmerjanje sredstev v gospodinjstvih in izvajanje drugih ukrepov je ključno dobro poznavanje obnašanja gospodinjstev glede izvajanja ukrepov blaženja podnebnih sprememb v relaciji glede na ovire (ekonomske narave in ostale), ki preprečujejo gospodinjstvom izvedbo ukrepov, kar bo doseženo s pripravo in izvedbo ankete v gospodinjstvih. Cilj aktivnosti je tako izboljšanje poznavanja obnašanja gospodinjstev glede pretekle izvedbe ukrepov energetske učinkovitosti in investicij v obnovljive vire energije, identifikacija ovir za izvajanje ukrepov ter zbiranje informacij o možnih pristopih za odpravo ovir.

Učinek aktivnosti bo posredni prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka v sektorju gospodinjstva preko bolj uspešnega izvajanja ukrepov URE in OVE.

IJS,
MZI, Ekosklad
C6.6.

Cilj aktivnosti je zasnova posvetovalnega procesa v podporo pripravi načrta financiranja trajnostne prenove stavb za obdobje 2020-2030 in njegovi implementaciji. Ključni cilj posvetovalnega procesa pa je podpora oblikovanju in vzpostavitvi organizacijske strukture na nacionalni in lokalni ravni za implementacijo načrta financiranja. V celotnem trajanju projekta bo posvetovalni proces podpiral vzpostavitev organizacijske strukture oz. oblikovanje platforme za nove rešitve.

Rezultati aktivnosti:

 • analiza ovir pri odločanju različnih ciljnih skupin za trajnostno prenovo stavb;
 • zasnova posvetovalnega procesa v podporo načrtu financiranju trajnostne prenove stavb za obdobje 2020-2030;
 • zasnova organizacijske strukture, ki vključuje dve posvetovalni telesi, za pospešitev izvajanja aktivnosti trajnostne prenove stavb na nacionalni in lokalni ravni;
 • izvedba 15 delavnic v podporo vzpostavitvi organizacijske strukture;
 • podpora delovanju omenjenih posvetovalnih teles.

Posvetovalni proces bo podpiral vzpostavitev organizacijske strukture na nacionalni in lokalni ravni, ki bo pospeševala implementacijo načrta trajnostne prenove stavb in sicer: spremembo obstoječih sistemskih, finančnih, političnih, normativnih pogojev; oblikovanje preferenc; koordinacijo aktivnosti v podporo zlasti prenovi večstanovanjskih stavb in trajnostni prenovi stavb; pripravo celovitih rešitev z upoštevanje okolja in drugih specifik. Aktivnost bo prispevala k večji usklajenosti načrta financiranja trajnostne prenove stavb za obdobje 2020-2030. Aktivnost bo posredno prispevala k večjemu obsegu trajnostne prenove stavb. S trajnostno gradnjo se zaradi boljše snovne učinkovitosti in vgradnje okolju bolj prijaznih materialov zmanjšajo v materialih vgrajene emisij TGP, ob enem pa se s takšno gradnjo zmanjšajo tudi drugi negativni okoljski vplivi.

IJS

D1 Poročilo o posvetovalnih delavnicah z deležniki o kazalnikih trajnostne gradnje

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Za vrednotenje in primerjavo trajnostne gradnje potrebujemo različna orodja in okoljske certifikacijske sheme, kot je npr. nacionalni znak za okolje, imenovan Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG.

V dvorani Povodni mož bodo za vse, ki gradijo ali prenavljajo ali jih le zanimajo novosti, prikazani primeri dobre prakse.

Nacionalna certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) bo čez dobro leto praznovala svoj četrt stoletni jubilej

V Škofji Loki bo 17. marca potekal mednarodni dogodek o zelenih strehah in stenah.

Pri oblikovanju novih finančnih inštrumentov je ključnega pomena dobro poznavanje trenutnega načina financiranja energetskih prenov in težav, ki so s financiranjem povezane.

Partnerji aktivnosti

Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ekosklad je odgovoren za oblikovanje novih finančnih mehanizmov za energetsko sanacjo stavb gospodarskih družb.

Spletna stran: www.ekosklad.si

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorno za aktivnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo in aktivnostih, povezane s trajnostno rabo energije v stavbah.

Spletna stran: www.mzi.gov.si

Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost

IJS je odgovoren za aktivnosti, povezane z energetsko učinkovitostjo stavb in prehodom v nizkoogljično družbo s poudarkom na krepitvi zmogljivosti deležnikov.

Spletna stran: www.ijs.si

Društvo Focus

Focus skrbi za aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb, sodeluje pri usposabljanju javne uprave za prehod v nizko-ogljično družbo in usposabljanja na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Spletna stran: www.focus.si

ZAG - Zavod za gradbeništvo

ZAG je odgovoren za aktivnosti povezane z razvojem kazalnikov za trajnostno gradnjo in priprava primera javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.zag.si

Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o.

ZRMK je odgovoren za aktivnosti povezane z razvojem kazalnikov in krepitvi zmogljivosti deležnikov za trajnostno gradnjo ter priprava primera javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.gi-zrmk.si