O projektu

Trajnostna mobilnost

Cilj operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je, da se emisije iz cestnega prometa znižajo za 9 % do leta 2020 v primerjavi z letom 2008. Emisije toplogrednih plinov iz prometa še vedno naraščajo, kar je mogoče pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov in odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. V ta namen so aktivnosti iz sklopa trajnostne mobilnosti zastavljene tako, da spodbujajo zmanjševanje izpustov TGP v prometu.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
A2

Namen aktivnosti »temelji kampanj za promocijo aktivne mobilnosti« je, da se z raziskavo ugotovi:

  • kaj vpliva na izbiro načina potovanja,
  • kakšen je odnos ljudi do mobilnosti,
  • kakšne so vrednote na tem področju in
  • kateri motivi vodijo izbiro vrste potovanja.

Na podlagi pridobljenih informacij bo IPoP oblikoval šest večjih ozaveščevalnih kampanj, ki bodo promovirale aktivno mobilnost – hojo in kolesarjenje.

IPoP
C1.1

V okviru aktivnosti »mesta pešcem in kolesarjem« so ciljna skupina kampanj otroci, mladostniki in mlade družine. Cilj kampanj je zmanjšati delež avtomobilskih potovanj na kratke razdalje in posredno zmanjšati delež izpustov toplogrednih plinov. Preveč kratkih poti se opravi z avtomobilom. V Ljubljani se z avtomobilom opravi 14 % poti, krajših od enega kilometra, in 40 % poti, krajših od 5 km. V manjših krajih so ti deleži pogosto še bolj v prid vožnji z avtomobilom.

IPoP,
MZI
C1.2

Namen aktivnosti je povečanje in poglobitev sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Evropski teden mobilnosti (ETM) je že od leta 2002 glavna priložnost za promocijo trajnostne mobilnosti v Sloveniji in širše v Evropi. Število sodelujočih občin z leti narašča. Ministrstvo za infrastrukturo bo v okviru projekta izvedlo šest pozivov za sofinanciranje aktivnosti občin v okviru ETM, kar bo pripomoglo k boljši izvedbi aktivnosti, večji trajnosti ukrepov in manjši finančni obremenjenosti občin pri izvajanju aktivnosti. Ministrstvo bo v sodelovanju s projektnimi partnerji in občinami pripravilo tudi nabor aktivnosti s predlogi za izvedbo. Učinek aktivnosti se bo meril po izvedenih aktivnostih občin v okviru ETM.

IPoP,
IPoP, ZRC SAZU
C3.1

V okviru aktivnosti se bodo izvajali mehki ukrepi za večjo konkurenčnost javnega potniškega prometa (JPP). Delež poti, opravljenih z JPP, je v zadnjih desetletjih v Sloveniji močno upadel – v letu 2017 je bilo le še 4,3 % poti opravljenih z JPP, 67,5 % pa z osebnim avtomobilom. Posledično so se izpusti toplogrednih plinov zaradi prometa v Sloveniji v letih od 1986 do 2014 povečali za kar 166 %. Pripravljeni bodo predlogi za izboljšanje sistema JPP s poudarkom na tarifni in upravljavski vključitvi, izboljšanju dostopnosti in informiranosti. Informacije o JPP in drugih trajnostnih potovalnih načinih bodo zbrane na spletni platformi, izdelani po vzorcu koncepta mobilnost kot storitev – MaaS. Cilj akcije je v naslednjih desetih letih povečati delež poti in potniških kilometrov JPP na račun deleža poti, opravljenih z osebnimi avtomobili.

ZRC SAZU
C3.2

V okviru aktivnosti »razvoj sistema celostnega prometnega načrtovanja« bo na podlagi novih evropskih smernic pripravljena prenova državnih smernic za celostno prometno načrtovanje (CPS) občin in podporne tematske smernice za področja, ki se v Sloveniji kažejo kot posebej zanimive. Pregledani bodo tudi možni viri financiranja občin za pripravo in izvajanje ukrepov, ki so del CPS.
V zadnjih letih je več kot 70 slovenskih občin pripravilo svoje celostne prometne strategije (CPS), ki temeljijo na državnih smernicah iz leta 2012.

UIRS,
MZI, MOP, UM FGPA, IPoP, ZUM
C3.3

V okviru aktivnosti »upravljanje zelene mestne logistike bosta vključena dva pilotna projekta zelene logistike. Na temo upravljanja mestne logistike MZI že pripravlja smernice za strateško upravljanje mestne logistike, medtem ko bo v okviru tega projekta izvedena analiza mednarodnih projektov in praks uvajanja novih oblik logistike v zakonodajni okvir v državah članicah EU. Hkrati bodo predmet analize stanje v Republiki Sloveniji in predlogi za spremembo zakonodaje.
Potreba po vključitvi okoljskih vsebin v proizvodne procese narašča, del teh pa je tudi zelena logistika.

ZUM,
MZI, UIRS
C3.4

Pripravljeni bodo mobilnostni načrti ob večjih gradbenih delih v mestnem središču. Ob napovedi preureditve Cafove ulice v Mariboru v skupni prometni prostor (angl. shared space), namenjen predvsem kolesarjem in pešcem, so se vzpostavile civilne iniciative proti načrtovani preureditvi. To izhaja iz neozaveščenosti in strahu stanovalcev, ki so ga z mikrosimulacijami prometa in meritvami izpustov v ožji in širši okolici ter z grafičnimi prikazi omilili. Meritve na navedeni ulici bo UM FGPA izvajala še naprej in na podlagi rezultatov pripravila državne smernice za mobilnostne načrte ob izrednih dogodkih (npr. zapore cest itd.).

UM FGPA,
MZI, MOP, UIRS, ZUM, ZRC SAZU
E5

Ministrstvo za infrastrukturo bo pripravilo celovito prenovo Slovenske platforme za trajnostno mobilnost in jo vzdrževalo tako, da bo omogočala tudi interaktivne funkcionalnosti, kot je spletni forum za ključne udeležence.

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je podporni servis slovenskim občinam, regijam in ustanovam za razširjanje vsebin/informacij/publikacij (smernice, navodila, programi, akcijski načrti, priročniki) za različna področja, kot so kolesarjenje, hoja, vozlišče P + R, celostno prometno načrtovanje, upravljanje mestne logistike, upravljanje prometa in druge teme s področja trajnostne mobilnosti, do ključnih deležnikov, vključenih v načrtovanje, odločanje in izvajanje nalog s področja trajnostne mobilnosti.

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je dostopna na http://sptm.si/.

MZI

Odprta ulica: Preizkus drugačne prometne ureditve

Open street

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Zakaj ljudje potujejo tako, kot potujejo?

How people chose the mode of travel?

Dokumenti Raziskava Trajnostna mobilnost - dokument ·

Poročilo monitoringa s preglednico kazalnikov

Monitoring Report, Including Life Performance Indicators Table

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument Trajnostna mobilnost - dokument Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument Zeleno javno naročanje - dokument Odpadna hrana - dokument Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Usmeritve za vključitev tovornih koles v Strateški načrt za razvoj kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji – povzetek

Guidelines for including the content of cargo bikes in the Strategic Plan for the Development of the Bicycle Network in the Republic of Slovenia – Summary

Dokumenti Smernice Trajnostna mobilnost - dokument ·

Vloga prometa pri obvladovanju podnebnih sprememb: izr. prof. dr. Matej Ogrin

Climate action -Talk the talk and walk the talk: dr. Jonas Sonnenschein

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

Zasnova mobilnosti kot storitve v Sloveniji

A plan of Mobility as a Service in Slovenia

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Dobra praksa: Center mobilnosti Maribor

Good practice: Mobility center Maribor

Dokumenti Video Trajnostna mobilnost - dokument ·

Viri financiranja priprave in izvajanja celostnih prometnih strategij

Financial sources for development and implementation of sustainable urban mobility plans

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Celostna prometna strategija Koroške regije

Sustainable Urban Mobility Plan for Koroška region

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Evropski zeleni dogovor – izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih – KONFERENCA

European Green Deal Challenges and Solutions for Mobility and Logistics in Cities

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

11. oktobra 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju.

Podnebna kavarna je niz potujočih predavanj, razprav ali delavnic, ki sloni na strokovni podkovanosti 15 partnerjev, ki soustvarjajo projekt LIFE IP CARE4CLIMATE. Povabite jo v svoj kraj.

V Kočevju bo 17. junija 2022 potekal kolesarski zajtrk, na katerem želijo vzpodbuditi izbiro kolesa za pot v šolo, službo ali po opravkih.

Na konferenci Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih so domači in tuji strokovnjaki so predstavili izkušnje in teoretična znanja na področju upravljanja (predvsem urbane) mobilnosti s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva v smeri zmanjšanja osebnega motornega prometa, manjše porabe energije in večje uporabe okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti.

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine, ki želijo preizkusiti šolsko ulico – ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi šolske ulice ter s sofinanciranjem stroškov.

Ministrstvo za infrastrukturo v torek, 16. marca, na spletu organizira že 5. konferenco o trajnostni mobilnosti.

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

IPoP - Inštitut za politike prostora

V okviru sklopa trajnostne mobilnosti vodi aktivnosti aktivne mobilnosti s ciljem povečanja te oblike mobilnosti, predvsem za kratke razdalje.

Spletna stran: www.ipop.si

Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorno za aktivnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo in aktivnostih, povezane s trajnostno rabo energije v stavbah.

Spletna stran: www.mzi.gov.si

ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v okviru sklopa trajnostne mobilnosti bo pripravil smernice za integracijo javnega potniškega prometa.

Spletna stran: http://www.zrc-sazu.si

Univerza v Mariboru, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

UM FGPA v okviru sklopa trajnostne mobilnosti je odgovoren za izvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov na območju Maribora.

Spletna stran: www.fgpa.um.si

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

Na področju trajnostne mobilnosti skrbi za aktivnosti povezane z zeleno mestno logistiko.

Spletna stran: www.zum-mb.si

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je odgovoren za nadgradnjo sistema za celostno prometno načrtovanje in celostne prometne strategije (CPS).

Spletna stran: www.uirs.si
image/svg+xml