O projektu

Trajnostna mobilnost

Cilj operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je, da se emisije iz cestnega prometa znižajo za 9 % do leta 2020 v primerjavi z letom 2008. Emisije toplogrednih plinov iz prometa še vedno naraščajo, kar je mogoče pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov in odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. V ta namen so aktivnosti iz sklopa trajnostne mobilnosti zastavljene tako, da spodbujajo zmanjševanje izpustov TGP v prometu.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
A2

Namen aktivnosti »temelji kampanj za promocijo aktivne mobilnosti« je, da se z raziskavo ugotovi:

  • kaj vpliva na izbiro načina potovanja,
  • kakšen je odnos ljudi do mobilnosti,
  • kakšne so vrednote na tem področju in
  • kateri motivi vodijo izbiro vrste potovanja.

Na podlagi pridobljenih informacij bo IPoP oblikoval šest večjih ozaveščevalnih kampanj, ki bodo promovirale aktivno mobilnost – hojo in kolesarjenje.

IPoP
C1.1

V okviru aktivnosti »mesta pešcem in kolesarjem« so ciljna skupina kampanj otroci, mladostniki in mlade družine. Cilj kampanj je zmanjšati delež avtomobilskih potovanj na kratke razdalje in posredno zmanjšati delež izpustov toplogrednih plinov. Preveč kratkih poti se opravi z avtomobilom. V Ljubljani se z avtomobilom opravi 14 % poti, krajših od enega kilometra, in 40 % poti, krajših od 5 km. V manjših krajih so ti deleži pogosto še bolj v prid vožnji z avtomobilom.

IPoP,
MZI
C1.2

Namen aktivnosti je povečanje in poglobitev sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Evropski teden mobilnosti (ETM) je že od leta 2002 glavna priložnost za promocijo trajnostne mobilnosti v Sloveniji in širše v Evropi. Število sodelujočih občin z leti narašča. Ministrstvo za infrastrukturo bo v okviru projekta izvedlo šest pozivov za sofinanciranje aktivnosti občin v okviru ETM, kar bo pripomoglo k boljši izvedbi aktivnosti, večji trajnosti ukrepov in manjši finančni obremenjenosti občin pri izvajanju aktivnosti. Ministrstvo bo v sodelovanju s projektnimi partnerji in občinami pripravilo tudi nabor aktivnosti s predlogi za izvedbo. Učinek aktivnosti se bo meril po izvedenih aktivnostih občin v okviru ETM.

IPoP,
IPoP, ZRC SAZU
C3.1

V okviru aktivnosti se bodo izvajali mehki ukrepi za večjo konkurenčnost javnega potniškega prometa (JPP). Delež poti, opravljenih z JPP, je v zadnjih desetletjih v Sloveniji močno upadel – v letu 2017 je bilo le še 4,3 % poti opravljenih z JPP, 67,5 % pa z osebnim avtomobilom. Posledično so se izpusti toplogrednih plinov zaradi prometa v Sloveniji v letih od 1986 do 2014 povečali za kar 166 %. Pripravljeni bodo predlogi za izboljšanje sistema JPP s poudarkom na tarifni in upravljavski vključitvi, izboljšanju dostopnosti in informiranosti. Informacije o JPP in drugih trajnostnih potovalnih načinih bodo zbrane na spletni platformi, izdelani po vzorcu koncepta mobilnost kot storitev – MaaS. Cilj akcije je v naslednjih desetih letih povečati delež poti in potniških kilometrov JPP na račun deleža poti, opravljenih z osebnimi avtomobili.

ZRC SAZU
C3.2

V okviru aktivnosti »razvoj sistema celostnega prometnega načrtovanja« bo na podlagi novih evropskih smernic pripravljena prenova državnih smernic za celostno prometno načrtovanje (CPS) občin in podporne tematske smernice za področja, ki se v Sloveniji kažejo kot posebej zanimive. Pregledani bodo tudi možni viri financiranja občin za pripravo in izvajanje ukrepov, ki so del CPS.
V zadnjih letih je več kot 70 slovenskih občin pripravilo svoje celostne prometne strategije (CPS), ki temeljijo na državnih smernicah iz leta 2012.

UIRS,
MZI, MOP, UM FGPA, IPoP, ZUM
C3.3

V okviru aktivnosti »upravljanje zelene mestne logistike bosta vključena dva pilotna projekta zelene logistike. Na temo upravljanja mestne logistike MZI že pripravlja smernice za strateško upravljanje mestne logistike, medtem ko bo v okviru tega projekta izvedena analiza mednarodnih projektov in praks uvajanja novih oblik logistike v zakonodajni okvir v državah članicah EU. Hkrati bodo predmet analize stanje v Republiki Sloveniji in predlogi za spremembo zakonodaje.
Potreba po vključitvi okoljskih vsebin v proizvodne procese narašča, del teh pa je tudi zelena logistika.

ZUM,
MZI, UIRS
C3.4

Pripravljeni bodo mobilnostni načrti ob večjih gradbenih delih v mestnem središču. Ob napovedi preureditve Cafove ulice v Mariboru v skupni prometni prostor (angl. shared space), namenjen predvsem kolesarjem in pešcem, so se vzpostavile civilne iniciative proti načrtovani preureditvi. To izhaja iz neozaveščenosti in strahu stanovalcev, ki so ga z mikrosimulacijami prometa in meritvami izpustov v ožji in širši okolici ter z grafičnimi prikazi omilili. Meritve na navedeni ulici bo UM FGPA izvajala še naprej in na podlagi rezultatov pripravila državne smernice za mobilnostne načrte ob izrednih dogodkih (npr. zapore cest itd.).

UM FGPA,
MZI, MOP, UIRS, ZUM, ZRC SAZU
E5

Ministrstvo za infrastrukturo bo pripravilo celovito prenovo Slovenske platforme za trajnostno mobilnost in jo vzdrževalo tako, da bo omogočala tudi interaktivne funkcionalnosti, kot je spletni forum za ključne udeležence.

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je podporni servis slovenskim občinam, regijam in ustanovam za razširjanje vsebin/informacij/publikacij (smernice, navodila, programi, akcijski načrti, priročniki) za različna področja, kot so kolesarjenje, hoja, vozlišče P + R, celostno prometno načrtovanje, upravljanje mestne logistike, upravljanje prometa in druge teme s področja trajnostne mobilnosti, do ključnih deležnikov, vključenih v načrtovanje, odločanje in izvajanje nalog s področja trajnostne mobilnosti.

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je dostopna na http://sptm.si/.

MZI

Pregled mednarodnih, državnih in lokalnih strateških dokumentov s področja aktivne mobilnosti

Policy review in the field of active mobility

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Novičnik: Trajnostna mobilnost

Newsletter: Sustainable mobility

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza dostopnosti javnega potniškega prometa s prepoznavanjem glavnih vrzeli v njegovi ponudbi

Analysis of accessibility to public passenger transport and identification of main gaps in its supply

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

V Sloveniji že obstajajo občine, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in prispevajo k izboljšanju slovenskih krajev za vse prebivalce in obiskovalce.

Vabljeni vsi javni uslužbenci, ki upravljate z vašo organizacijo in vsi, ki vas zanima koncept trajnostne mobilnosti.

Ko govorimo o trajnostni mobilnosti, se osredotočamo na načine mobilnosti, pri čemer upoštevamo hierarhijo trajnostnih načinov mobilnosti.

Na IPoP so preko povabila med slovenskimi občinami izbrali eno, ki ji bodo to poletje ponudili pomoč pri uvajanju ukrepov za bolj varno in udobno hojo in kolesarjenje.

Javni razpis je namenjen občinam, ki bodo sodelovale v ETM, ki bo tako kot vsako leto potekal med 16. 9. in 22. 9.

IPoP vabi k sodelovanju občine, ki jih zanima prilagajanje prometa za življenje z epidemijo COVID-19 in po njej.

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Za vrednotenje in primerjavo trajnostne gradnje potrebujemo različna orodja in okoljske certifikacijske sheme, kot je npr. nacionalni znak za okolje, imenovan Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG.

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si

IPoP - Inštitut za politike prostora

V okviru sklopa trajnostne mobilnosti vodi aktivnosti aktivne mobilnosti s ciljem povečanja te oblike mobilnosti, predvsem za kratke razdalje.

Spletna stran: www.ipop.si

Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorno za aktivnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo in aktivnostih, povezane s trajnostno rabo energije v stavbah.

Spletna stran: www.mzi.gov.si

ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v okviru sklopa trajnostne mobilnosti bo pripravil smernice za integracijo javnega potniškega prometa.

Spletna stran: http://www.zrc-sazu.si

Univerza v Mariboru, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

UM FGPA v okviru sklopa trajnostne mobilnosti je odgovoren za izvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov na območju Maribora.

Spletna stran: www.fgpa.um.si

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

Na področju trajnostne mobilnosti skrbi za aktivnosti povezane z zeleno mestno logistiko.

Spletna stran: www.zum-mb.si

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je odgovoren za nadgradnjo sistema za celostno prometno načrtovanje in celostne prometne strategije (CPS).

Spletna stran: www.uirs.si