O projektu

Zeleno javno naročanje

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) je v Sloveniji obvezna za 22 predmetov javnega naročanja. Kljub prizadevanjem za njeno izvajanje to otežujejo izvedbene vrzeli. Pomanjkanje kadrov, ustreznega znanja, slaba ozaveščenost javnih naročnikov o prednostih, ki jih prinašajo zelena naročila blaga in storitev, ter zanemarljiva vloga zelenih nakupov kot možnosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je le nekaj pomanjkljivosti, ki se želijo odpraviti s projektnimi aktivnostmi. Namen področja zelenega javnega naročanja (ZeJN) v okviru projekta je zato najprej usposobiti zdajšnje strokovnjake in pridobiti nove strokovnjake na Ministrstvu za okolje in prostor ter drugih v resorjih, ki so pristojni za predmet iz uredbe. Temu bo sledila krepitev znanja javnih naročnikov z delavnicami, spletnimi seminarji in drugimi oblikami usposabljanja in izobraževanja.

Besedilo uredbe je dostopno na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202

V sklopu izvajanja aktivnosti projekta na področju Zelenega javnega naročanja, je vsem javnim naročnikom na voljo strokovna pomoč, ki je dosegljiva preko e-naslova zejn.mope@gov.si.

Prijava na dogodek

Poročilo monitoringa s preglednico kazalnikov

Monitoring Report, Including Life Performance Indicators Table

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument Trajnostna mobilnost - dokument Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument Zeleno javno naročanje - dokument Odpadna hrana - dokument Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

Analysis of the effects of green public procurement in the Republic of Slovenia.

Dokumenti Zeleno javno naročanje - dokument ·

Sto najpogostejših vprašanj pri zelenem javnem naročanju

One hundred most frequently asked questions in Slovenian GPP

Dokumenti Zeleno javno naročanje - dokument ·

Analiza trga ponudnikov in stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji

ANALYSIS OF THE MARKET OF PROVIDERS AND COST BENEFITS OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Dokumenti Poročilo Zeleno javno naročanje - dokument ·

Kemikalije

Chemicals

Dokumenti Brošura Zeleno javno naročanje - dokument ·

Okoljsko označevanje

Ecolabelling

Dokumenti Brošura Zeleno javno naročanje - dokument ·

Priročnik za trajnostno vodenje organizacij in trajnostne dogodke

A Handbook to Sustainable Organizational Management and Sustainable Events

Dokumenti Priročnik Zeleno javno naročanje - dokument ·

Preberi več

Delavnice

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Na dogodku so bile predstavljene spremembe pri naročanju elektronske pisarniške opreme.

V marcu bo na voljo izobraževanje o zelenem javnem naročanju vozil za cestni prevoz in storitev prevoza.

Na voljo je posnetek izobraževanja: Splošni modul za javne naročnike I

Vabimo vas na spletno izboraževanje na temo plastike in zeleno javno naročanje

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja, kjer bodo predstavljeni osnovni koncepti priprave zelenega javnega naročanja, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Vzorčna razpisna dokumentacija

Vzorci razpisnih dokumentacij so namenjeni naročnikom z namenom enostavnejšega zelenega javnega naročanja. Dokumenti so skladni z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21). Objavljeni dokumenti so naročnikom v pomoč, natančno vsebino pa morajo naročniki prilagoditi glede na svoje potrebe in posebnosti konkretnega naročila.

Tekstilni izdelki

(.zip)

Elektronska pisarniška oprema in televizorji

(.zip)

Pohištvo

(.zip)

Projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb

(.zip)

Vozila za cestni prevoz in storitve prevoza

(.zip)

Pnevmatike

(.zip)
Primeri okoljskih zahtev in meril pri zelenem javnem naročanju

Preberi več

Uporabne povezave in kontakti

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
A1

Zaposlitev kadra

MOP
C5.1

Zaradi številnih vprašanj javnih naročnikov in potrebe po razlagi zahtev zelenega javnega naročanja se je izkazala potreba po novem kadru, ki bo javnim naročnikom nudil učinkovito in stalno strokovno pomoč.

Novo osebje bo odgovorno za:

  • pripravo smernic o zelenem javnem naročanju za javne naročnike;
  • usposabljanje javnih naročnikov in strokovnjakov na različnih ministrstvih;
  • vzorčno razpisno dokumentacijo v skladu z novo Uredbo o zelenem javnem naročanju in
  • nudenje pomoči pri pripravi drugih orodij za učinkovit sistem zelenega javnega naročanja v Sloveniji.

Poleg tega je predvidena organizacija 24 delavnic za javne naročnike in tudi za ponudnike. Z namenom usposobiti vse javne naročnike z znanjem za pripravo razpisne dokumentacije bodo delavnice izvedene v različnih regijah Slovenije.

MOP
C5.2

Namen vzpostavitve stalne strokovne pomoči javnim naročnikom (angl. helpdesk) je nudenje stalne in takojšnje pomoči pri pripravi razpisne dokumentacije. Gre za nudenje pomoči pri vključevanju okoljskih zahtev v razpisno dokumentacijo, pri razumevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju, preverjanju izpolnjevanja okoljskih zahtev ponudnikov ipd.

MOP
C5.3

Na nekaterih področjih javne uprave javna naročila sestavljajo velik tržni delež (npr. javni prevoz in gradbeništvo, zdravstvene storitve in izobraževanje), zato njihove odločitve lahko pomenijo velik vpliv na okolje. V Sloveniji še nimamo temeljite analize učinkov zelenega javnega naročanja na okolje, zato bo takšna analiza izvedena v prvih 18-ih mesecih projekta. Namen prve analize je postaviti izhodiščno stanje (potrebno za spremljanje učinkov zelenega javnega naročanja glede na tržni delež, zmanjšanje toplogrednih plinov in dopolnilne vplive na okolje in podnebje), s katerim bomo lahko primerjali dosežke projekta. Druga analiza bo torej kazalnik napredka projekta in spremljajočih aktivnosti. Poleg tega bodo ocene, pripravljene v tej akciji, podlaga za izboljšanje sistema zelenega javnega naročanja in načrtovanje boljših ukrepov za podporo dobaviteljem in proizvajalcem.

MOP
C5.4

Na podlagi analize trga bo pripravljena podatkovna zbirka (vključevala bo tudi podatke o vplivu gradbenih proizvodov na okolje in emisije toplogrednih plinov), ki bo javnim naročnikom omogočila, da izberejo gradbene materiale, ki bodo prijaznejši podnebju in okolju.

MOP
C5.5

Zahteve zelenega javnega naročanja ciljnemu občinstvu in deležnikom niso dobro znane. Zato bodo v okviru projekta pripravljene številne promocijske dejavnosti in dodatno gradivo, s katerimi bomo povečali zmogljivosti za zeleno javno naročanje. Poglavitni namen priprave promocijskega gradiva je, da javne naročnike opremimo z informacijami, podatki, postopki in pojasnili, ki jim bodo olajšali pripravo javnega naročila, ter tako pripomoremo k večji in bolj učinkoviti uporabi zelenega javnega naročanja v Sloveniji.

MOP
C5.6

Namen priprave vzorčne razpisne dokumentacije je javnim naročnikom olajšati postopke priprave razpisne dokumentacije in izpolnjevanje okoljskih meril, ki so določena v Uredbi o zelenem javnem naročanju, ter posledično z naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga ali storitev in gradenj zmanjševati negativne vplive na okolje.

Cilj aktivnosti je doseči uspešnejše izvajanje zelenega javnega naročanja z gradnjo znanja in motivacije za zelena javna naročila ter tako prispevati k uresničevanju ciljev OP TGP. Javni naročniki bomo tako usmerjeni k nakupu okoljsko manj obremenjujočega blaga ali storitev. Vzorčna dokumentacija bo vsebovala tudi orodje za izračun življenjskega cikla predmetov javnih naročil, skupaj z uporabniškim priročnikom za uporabo orodja.

MOP
C5.7

Nadaljnja krepitev kompetenc zaposlenih

MOP

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si
image/svg+xml