O projektu

Zeleno javno naročanje

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) je v Sloveniji od 1.1.2018 obvezna za 20 predmetov. Kljub prizadevanj za njeno implementacijo, se slednja srečuje z izvedbenimi vrzeli. Pomanjkanje kadrov, pomanjkanje ustreznih znanj, slaba ozaveščenost javnih naročnikov o prednostih, ki jih prinašajo zelena naročila blaga in storitev ter zanemarljiva vloga zelenih nakupov kot potencial pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov so le ene izmed pomanjkljivosti, katere projektne aktivnosti želijo odpraviti. Namen področja zelenega javnega naročanja (ZeJN) v okviru projekta je zato najprej usmerjen k usposobitvi obstoječih in novih strokovnjakov na Ministrstvu za okolje in prostor in drugih resorjih, ki pokrivajo predmete iz uredbe. Temu bodo sledile krepitvi znanja javnih naročnikov z delavnicami, spletnimi seminarji in drugimi oblikami usposabljanj in izobraževanj.

Aktivnosti projekta

Projektna oznaka Opis aktivnosti Ime partnerja
C5.1.

Zaradi številnih vprašanj javnih naročnikov in potrebe po tolmačenju zahtev zelenega javnega naročanja, se je izkazala potreba po novem kadru, ki bo javnim naročnikom nudila učinkovito in stalno strokovno pomoč javnim naročnikom.

Novo osebje bo bilo odgovorno za:

  • pripravo smernic o zelenem javnem naročanju za javne naročnike,
  • usposabljanja za javne naročnike in strokovnjake na različnih ministrstvih,
  • vzorčno razpisno dokumentacijo v skladu z novo Uredbo o zelenem javnem naročanju in
  • nudilo pomoč pri pripravi drugih orodij za učinkovit sistem zelenega javnega naročanja v Sloveniji.

Poleg tega je predvidena organizacija 24 delavnic za javne naročnike in tudi za ponudnike. Z namenom opolnomočiti vseh javnih naročnikov z znanjem za pripravo razpisne dokumentacije bodo delavnice obsegale različne regije Slovenije.

MOP
C5.2.

Namen vzpostavitve stalne strokovne pomoči javnim naročnikom (angl. helpdesk) je nudenje stalne in takojšnje pomoči javnim naročnikom pri pripravi razpisne dokumentacije. Podrobneje gre za nudenje pomoči pri vključevanju okoljskih zahtev v razpisno dokumentacijo, pri razumevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju, preverjanju izpolnjevanja okoljskih zahtev ponudnikov, ipd.

MOP
C5.3.

V nekaterih sektorjih državne uprave javna naročila predstavljajo velik tržni delež (npr. javni prevoz in gradbeništvo, zdravstvene storitve in izobraževanje), zato njihove odločitve lahko pomenijo velik vpliv na okolje. Trenutno v Sloveniji še nimamo temeljite analize kakšni so učinki zelenega javnega naročanja na okolje, zato bo takšna analiza izvedena v prvih 18 mesecih projekta. Namen prve analize je postaviti izhodiščno stanje (potrebno za spremljanje učinkov zelenega javnega naročanja glede na tržni delež, zmanjšanje toplogrednih plinov in dopolnilne vplive na okolje in podnebje), s katerimi bomo lahko primerjali dosežke projekta. Druga analiza bo torej indikator napredka projekta in spremljajočih aktivnosti. Poleg tega bodo ocene, pripravljene v tej akciji, bodo osnova za izboljšanje sistema zelenega javnega naročanja in načrtovanje boljših ukrepov za podporo dobaviteljem in proizvajalcem.

MOP
C5.4.

Na podlagi analize trga bo pripravljena podatkovno bazo (baza bo vključevala tudi podatke o vplivu gradbenih proizvodov na okolje in emisijah toplogrednih plinov), ki bo javnim naročnikom omogočila, da izberejo gradbene materiale, ki bodo prijaznejši podnebju in okolju.

MOP
C5.5.

Zahteve zelenega javnega naročanja ciljni publiki in deležnikom niso dobro znane. Zato bo v okviru projekta pripravljenih vrsto promocijskih dejavnosti in gradiv, s katerimi bomo povečali zmogljivosti za zeleno javno naročanje. Poglavitni namen priprave promocijskih materialov je, da javne naročnike opremimo z informacijami, podatki, postopki in pojasnili, ki jim bodo olajšali pripravo javnega naročila in s tem pripomoremo k večji in bolj učinkoviti uporabi zelenega javnega naročanja v Sloveniji.

MOP
C5.6.

Namen priprave vzorčne razpisne dokumentacije je javnim naročnikom olajšati postopke priprave razpisne dokumentacije in lažje izpolnjevanje okoljskih meril, ki so določena v Uredbi o zelenem javnem naročanju ter posledično z naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga ali storitev in gradenj zmanjševati negativne vplive na okolje.

Cilj aktivnosti je doseči bolj uspešno izvajanje zelenega javnega naročanja z gradnjo znanja in motivacije za zelena javnih naročil in s tem prispevati k uresničevanju ciljev OP TGP. Javni naročniki bomo tako usmerjeni k nakupu okoljsko manj obremenjujočega blaga ali storitev. Vzorčna dokumentacija bo vsebovala tudi orodje za izračun življenjskega cikla predmetov javnih naročil, skupaj z uporabniškim priročnikom za uporabo orodja.

MOP

Priročnik za trajnostno vodenje organizacij in trajnostne dogodke

Dokumenti Priročnik Zeleno javno naročanje - dokument ·

Seminar o dobrih praksah s področja trajnostnega javnega naročanja, energetske učinkovitosti in odpadne hrane.

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Partnerji aktivnosti

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je vodilni partner projekta. Poleg koordinacije celotnega projekta, je odgovoren tudi za izvajanje aktivnosti na področju ZeJN, preprečevanja in zmanjševanja odpadne hrane in vsesplošnega ozaveščanja in opolnomočenja vseh partnerjev za prehod v nizko-ogljično družbo.

Spletna stran: www.mop.gov.si