Pogosta vprašanja

Kaj vas zanima?

Za dodatne informacije nam pošljite sporočilo po spletnem obrazcu ali pišite na: life-klima.mop@gov.si.

Kaj je program LIFE?

Program LIFE je finančni instrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno za ukrepe na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

V okviru programa LIFE je vsako leto pripravljenih več razpisov, ki prijaviteljem ob uspešni prijavi nudijo sofinanciranje v obliki nepovratnih sredstev do višine 60 % upravičenih stroškov projekta.

V Sloveniji se je nedavno zaključil projekt LIFE Krepitev zmogljivosti, ki je podrobno predstavljal program LIFE, vrste projektov in obravnavane tematike. Na spletni strani projekta najdete vse potrebne informacije.

Integralni projekt je projekt, pri katerem se na velikem območju (zlasti na regionalni, medregionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni) izvajajo okoljske ali podnebne strategije ali načrti, ki so potrebni v skladu s posebno okoljsko ali podnebno zakonodajo Unije in na podlagi drugih aktov Unije ali ki so jih razvili organi držav članic.

Še zlasti gre za projekte na področju narave (vključno z upravljanjem mreže Natura 2000), vode, odpadkov, zraka ter prilagajanja posledicam podnebnih sprememb in njihovega blaženja. Pri integriranih projektih je treba zagotoviti udeležbo zainteresiranih strani in pridobiti vsaj en ustrezen dodatni vir financiranja (iz vira EU, državnega ali zasebnega vira).

Predstavitve projektov se oddajo v fizični obliki na naslov Evropske komisije. Priprava projektov je dvostopenjska.

Slovenija poleg LIFE IP CARE4CLIMATE trenutno izvaja še en integralni projekt s področja narave, in sicer LIFE Integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.

Podrobne informacije o programu LIFE, aktualnih razpisih in tematikah najdete na spletnih straneh Evropske komisije (programme LIFE) in na strani LIFE SLOVENIJA.

image/svg+xml