Sorodni projekti

Mreženje s projekti LIFE in neLIFE

Z opredelitvijo znanj, dobrih praks, metodologij ter orodij za vključevanje in promocijo projektnih aktivnosti ustvarjamo dolgoročne stike s sorodnimi projekti. Cilj mreženja je odkrivati nove dimenzije izvajanja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

LIFE Cyclamen

Cilj projekta je okrepiti ciprske nacionalne kontaktne točke LIFE z osebjem, veščinami, znanjem in kontakti, kar bi izboljšalo učinkovitost in doseg njihovih storitev do prijaviteljev novih projektov LIFE. To bi se kazalo v kakovosti in številu projektnih prijavnic programa LIFE na državni ravni v okviru podprograma za okolje in podnebje.

Spletna stran: http://lifecyclamen.com.cy

LIFE UNIFY

Cilj projekta LIFE UNIFY – Bringing the EU together on climate action je prispevati k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo s tremi ključnimi javnopolitičnimi procesi: dolgoročne podnebne strategije na državni ravni in ravni EU, nacionalni energetsko-podnebni načrti ter programiranje sredstev EU.

Spletna stran: https://unify.caneurope.org/

LIFE CLIMATE PATH 2050

Projekt  LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi sistema za pripravo projekcij in na spremljanju izvajanja ukrepov. Cilj štiriletnega projekta je podpora odločanju, ki bo Sloveniji omogočila zastaviti lastni cilj zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 in prispevati k mednarodnemu cilju zadržati rast svetovne temperature. Projekt LIFE Podnebna pot 2050 bo prek vzajemnega dela z odločevalci zagotovil širšo, boljšo in lažjo uporabo analiz pri odločanju za načrtovanje podnebnih aktivnosti, pri spremljanju izvajanja in prenosu rezultatov na lokalno raven. Proučene bodo različne poti zmanjšanja emisij za doseganje cilja, ki bodo ovrednotene tudi z vidika širših gospodarskih koristi, in vpeljano bo sodobno spremljanje napredka pri izvajanju ukrepov.

Spletna stran: https://www.podnebnapot2050.si/

LIFE-IP CANEMURE

Finski projekt LIFE-IP CANEMURE se je začel izvajati novembra leta 2018 in bo trajal do oktobra leta 2024. Glavni partner in koordinator projekta je finski okoljski inštitut (SYKE), v projektu sodeluje sedem finskih regij in kar 39 občin, ki pokrivajo eno tretjino finskega ozemlja in v katerih živita dve tretjini finskega prebivalstva. Cilj projekta je občutno prispevati k izvajanju finske podnebne politike, ki je določena v dveh pomembnih državnih dokumentih (Finlands National Energy and Climate Strategy (NECS) in Finlands medium-term climate change policy plan for 2018-24). Projekt se ukvarja z ukrepi za nizkoogljično mobilnost, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov (predvsem v kmetijstvu in gozdovih iz organskih tal), povečanjem energetske učinkovitosti tal, spodbujanjem decentralizirane proizvodnje obnovljive energije in lokaliziranih rešitev, razvojem in izvajanjem podnebnih trajnostnih rešitev za urbanistično načrtovanje ter z ustvarjanjem ustreznih razmer za sprejetje čistih tehnoloških rešitev in podnebju prijaznih izbir v proizvodnji in porabi. Del projekta je namenjen pridobivanju, uporabi in širjenju novih informacij o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter povečanju sinergij med blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

Spletna stran: http://hiilineutraalisuomi.fi
image/svg+xml