Projektne aktivnosti

A1 Zaposlovanje osebja na MOP in njihovo izobraževanje MESP
A2 Izhodišča za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo kampanj. IPOP
C1.1 Mesta pešcem in kolesarjem. IPOP
C1.2 Vključevanje lokalnih skupnosti v spodbujanje trajnostne mobilnosti med ETM MI
C1.3 Ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter spodbujanje dobrih praks zmanjševanja emisij toplogrednih plinov UMANOTERA
C2.1 Oblikovanje načrta usposabljanja za prehod na nizkoogljično družbo in vzpostavitev nacionalne platforme kompetenc JSI
C2.2 Priprava, izvedba in spremljanje ciljnih tečajev usposabljanja na področju tehnologij EE, RE in zelene energije ter potrjevanje znanj in spretnosti ter znanja JSI
C2.3 Prizadevanja Skupnosti za prehod na nizkoogljično družbo UMANOTERA
C2.4 Krepitev zmogljivosti za koncepte nizkoogljične družbe v visokošolskem izobraževanju MESP
C2.5 Krepitev zmogljivosti javne uprave (nacionalnih in lokalnih organov) za prehod v nizkoogljično družbo in izvajanje participativnih procesov FOCUS
C3.1 Integracija JPP ZRC SAZU
C3.2 Izboljšanje razvoja sistema za načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestih UPI
C3.3 Zelena mestna logistika ZUM
C3.4 Upravljanje mobilnosti UM FG
C4.1 Vzpostavitev celovitega sistema za uporavljanje kakovosti energetske prenove javnih stavb JSI
C4.2 Projekti za optimizacijo delovanja energetskih sistemov v stavbah (RE-CO) JSI
C4.3 Nadgrajevanje lokalnih energetskih konceptov (LEK-ov) JSI
C4.4 Razvoj trajnostnih kazalnikov za zgradbe ZRMK
C5.1 Krepitev zmogljivosti javnih naročnikov za Zeleno javno naročanje (ZeJN) MESP
C5.2 Okrepitev službe za pomoč javnim naročnikom in drugim zainteresiranim stranem o okoljskih vidikih ZeJN MESP
C5.3 Analiza vplivov ZeJN MESP
C5.4 Analiza trga za zeleno javno naročanje MESP
C5.5 Promocija ZeJN MESP
C5.6 Priprava vzorčnih razpisov ZeJN za različne skupine izdelkov  MESP
C6.1 Finančni načrt za energetsko obnovo stavb v obdobju 2020-2030 JSI
C6.2 Finančni instrumenti za energetsko obnovo stavb v stanovanjskem sektorju JSI
C6.3 demonstracijski projekt energetska obnove večstanovanjske stavbe z uporabo novih finančnih instrumentov JSI
C6.4  Razvoj instrumentov za spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov za energetske ukrepe v industriji in storitvenem sektorju JSI
C6.5 Raziskava blaženja podnebnih sprememb v stanovanjskih stavbah JSI
C6.6 Posvetovalni postopek za podporo pripravi načrta trajnostne prenove stavb v obdobju 2020-2030 JSI
C7.1 Analiza sestave bioloških odpadkov MESP
C7.2 Ozaveščanje o odpadni hrani MESP
C7.3 Usposabljanje in krepitev zmogljivosti deležnikov o odpadni hrani MESP
C8.1 vzpostavitev sistema spremljanja emisij in ponorov v LULUCF (trajnostna raba tal) SFI
C8.2  Strateški načrt za ključne ukrepe in demonstracijski projekti ključnih izbranih ukrepov SFI
C8.3 Izgradnja strokovnih in upravljavskih zmogljivosti SFI
C8.4. Ozaveščanje o podnebju prijazni rabi zemljišč SFI
D1 CARE4CLIMATE protokol za monitoring MESP
D2 monitoring prispevka projekta k izvajanju operativnega programa za zmanjšanje emisij MESP
D2.1 Spremljanje učinkov ZeJN MESP
D2.2  Spremljanje učinkov krepitve zmogljivosti IP MESP
D2.3  Spremljanje vpliva na mobilizacijo drugih sredstev MESP
D3 Spremljanje projektov vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov MESP
D4  Spremljanje ukrepov komuniciranja in dejavnosti ozaveščanja MESP
D5 Spremljanje družbeno-ekonomskih vplivov projekta MESP
D6 Ocena implementacije dognanj aktivnosti projekta, vključno z stroškovno učinkovitostjo in replikacijo in prenosom uspešnih pilotnih in demonstracijskih aktivnosti MESP
E1 Označevalne table, spletna stran in laično poročilo CARE4CLIMATE D'AGENCY
E2 Komunikacijska strategija, grafična podoba D'AGENCY
E3 Mreženje z drugimi LIFE in ne-LIFE projekti MESP
E4  Medijsko delo-PR dejavnosti-razširjanje LIFE IP CARE4CLIMATE rezultatov širši javnosti D'AGENCY
E5 Platforma trajnostne mobilnosti MI
E6.1  Vključevanje mladih odraslih v prostovoljne ukrepe blaženja podnebnih sprememb D'AGENCY
E6.2 CARE4CLIMATE hackathoni D'AGENCY
E6.3  VKLJUČEVANJE CILJNIH SKUPIN za ENERGETSKO UČINKOVITOST D'AGENCY
E7.1  Obveščanjesnovalcev politik in sodelovanje na ravni EU MESP
E7.2  Uvajanje rezultatov projekta s strani študentov MESP
E7.3  Mednarodna konferenca blaženju podnebnih sprememb D'AGENCY
F1  Projektno vodenje in napredek projekta MESP
F2 Revizija MESP
F3 Tabela kazalnikov CARE4CLIMATE (KPIs) MESP
F4 AfterLIFE načrt MESP