Cilji projekta

Splošni cilji IP projekta:

 • podpreti izvajanje OP TGP in AN URE, ki sta ključna načrta za doseganje ciljev po Odločbi 406/2008/ES;
 • zmanjšati vrzeli pri izvajanju OP TGP 2020, kar bo omogočilo hitrejše in cenejše doseganje cilja 2030;
 • povečati kadrovske zmogljivosti in kompetence, ki bodo omogočile kakovostno pripravo ukrepov in njihovo izvajanje ter s tem zmanjšanje emisij TGP do 2030;
 • usposabljanje za krepitev kadrovske usposobljenosti za prehod v nizkoogljično družbo (NOD);
 • zagotoviti zmanjšanje emisij na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo idr.;
 • omogočiti mobilizacijo in uporabo drugih, komplementarnih virov financiranja ukrepov;
 • povečati stroškovno učinkovitost pri izvajanju ukrepov, doseči večje dodatne koristi in hitrejše izvajanje ukrepov.

Operativni cilji:

 • priprava finančnih in nefinančnih instrumentov za premostitev ključnih vrzeli pri izvajanju OP TGP v sektorjih prometa, stavb, lokalne oskrbe z energijo in industrije;
 • okrepiti kadrovske zmogljivosti na pristojnih ministrstvih za nadgradnjo ključnih instrumentov OP TGP;
 • izvedba demonstracijskih projektov in testiranje ključnih instrumentov OP TGP, pripravljenih v okviru projekta;
 • informiranje in ozaveščanje ciljih javnosti glede podnebnih sprememb;
 • nadgradnja sistema spremljanja izvajanja OP TGP zlasti v naslednjih segmentih: vzpostavitev spremljanja ponorov emisij CO2, vzpostavitev sistematičnega spremljanja učinkov, doseženih z izvajanjem informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti ter dejavnosti usposabljanja, vzpostavitev spremljanja učinkov zelenega javnega naročanja; poglobljene analize stanja po sektorjih;
 • nadgradnja organizacijskih ukrepov za izvajanje OP TGP, vključno z izboljšanjem procesov sodelovanja deležnikov pri pripravi instrumentov;
 • podpora občinam in regijam na področju trajnostne mobilnosti;
 • raziskave vpliva črnega ogljika na podnebne spremembe.

Cilji v zvezi s komplementarnimi aktivnosti:

 • uporaba instrumentov, razvitih v okviru IP OP TGP, ki omogočajo mobilizacijo sredstev iz komplementarnih virov financiranja OP TGP.