Sklopi

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Aktivnosti sklopa trajnostne mobilnosti so zastavljene tako, da spodbujajo zmanjševanje izpustov TGP v prometu. Osredotočene so na tisto, kar lahko kot posamezniki storimo, da bo temu tako ter da spodbujajo in vključujejo deležnike (poleg posameznikov), ki lahko najbolj prispevajo k temu.

Tako bo na primer v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE potekala:

 • promocija aktivne mobilnosti
 • nadgrajena platforma za trajnostno mobilnost
 • izvedba pilotnih in demonstracijskih projektov za upravljanje mobilnosti
 • priprava smernic o zeleni logistiki
 • priprava regionalnih trajnostnih mobilnostnih načrtov
 • promocija rabe javnega potniškega prometa

Celoten projekt CARE4CLIMATE razumemo kot enega izmed korakov napoti v nizkoogljično družbo, projekt pa ima aktivnosti, ki se s tem prehodom še posebej intenzivno ukvarjajo. V okviru projekta bo tako potekalo:

 • Ozaveščanje o podnebnih spremembah
 • Priprava smernic za možno vpeljavo tematik prehoda v NOD v visokošolsko izobraževanje;
 • Vključevanje skupnosti v aktivnosti
 • Skupnostni projekti – na podlagi primerov pokazati kako se da

Trajnostna gradnja, in pri tem še posebej trajnostne stavbe, so tematika, kjer bo projekt CARE4CLIMATE prinesel kar nekaj novosti v Slovenski prostor:

 • zagotovitev kakovosti celovite eneregetske obnove
 • vzpostavitve standardov pri novogradnjah
 • finančni instrumenti za obnovo v bivanjskem sektorju
 • energetska učinkovitost gospodarskih družb (demonstracisjki in pilotni projekti)

Zeleno javno naročanje v okviru projekta vzpostavlja »helpdesk« za javne naročnike v letu 2020. Na enem mestu bo tako mogoče najti vse potrebno, da se boste javni naročniki znašli pri naročanju v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju.

 • krepitev zmogljivosti
 • vzpostavitev helpdeska
 • ozaveščanje
 • demonstracijski razpis

Odpadki so vir toplogrednih plinov, CARE4CLIMATE se bo osredotočil na odpadno hrano, kjer trenutno še ne obstajajo natančne ocene, koliko k temu prispeva, vemo pa, da z ustreznim ravnanjem in predvsem zmanjševanjem količine zavržene hrane, lahko prispevamo k zmanjševanju izpustov TPG. V okviru projekta bo tako potekala:

 • vzpostavitev metodologije za določanje vsebnosti odpadne hrane v bio in komunalnih odpadkih
 • ozaveščanje deležnikov

V sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) bodo v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE potekale štiri izvedbene aktivnosti.

 • vzpostavitev spremljanja emisij in ponorov v sektorju
 • krepitev zmogljivosti
 • ozaveščanje o blaženju podnebnih sprememb
 • strateški načrt za ključne ukrepe in praktični prikaz
  • 3 pilotna območja za testiranje in prikaz ukrepov

Med cilji projekta je tudi ozaveščanje širše javnosti o aktivnostih projekta, predvsem pa o možnostih ki jih kot posamezniki/deležniki imajo pri doprinosu k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje.

 • kampanje ozaveščanja na teme blaženja podnebnih sprememb v okviru projekta
 • razširjanje rezultatov life ip care4climate