Projekt

Integriran projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE, je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

V projekt se je pod vodstvom MOP povezalo 15 partnerjev, ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k učinkovitejšemu izvajanju Operativnega programa za zmanjševanje toplogrednih plinov in nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020 in s tem pripomogli, da bomo v Sloveniji lažje dosegli zastavljene cilje.

Kartica projekta

Akronim projekta: LIFE IP CARE4CLIMATE
Številka projekta: LIFE17 IPC/SI/000007
Naslov projekta (ANG): Boosting greenhouse gas emissions reduction by 2020 with a view to 2030 – promoting sustainable transport, energy efficiency, renewable energies and sustainable, climate protecting land use in the transition to low carbon society.
Naslov projekta (SLO): Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, ucinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rano tal z namenom prehoda v nizkoogljicno družbo.
Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2026
Vrednost projekta: 27.272.129 €
Prispevek Evr. komisije: 7 miljonov €

Prijavitelj & partnerji projekta

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

MOP je prijavitelj in koordinator projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Poleg koordinacije celotnega integralnega projekta, bodo na ministrstvu skrbeli za aktivnosti zelenega javnega naročanja, odpadno hrano in prehod v NOD.

Spletna stran: www.mop.gov.si

Fakulteta za gradbeništvo, prometno, inženirstvo in arhitekturo

V okviru sklopa trajnostne mobilnosti bodo vodili aktivnosti upravljanja trajnostne mobilnosti.

Spletna stran: www.fgpa.um.si

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

UIRS bo v okviru projekta skrbel za nadgradnjo sistema za celostno prometno načrtovanje in celostne prometne strategije (CPS). Delo je razdeljeno v 9 vsebinskih sklopov, ki pokrivajo različna področja nadgradnje sistema.

Spletna stran: www.uirs.si

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)

Gozdarski inštitut bo v okviru CARE4CLIMATE vodil aktivnosti za sektor trajnostne rabe tal (LULUCF)

Spletna stran: www.sl.gozdis.si

EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad

EKO sklad je eden glavnih izvedbenih stebrov politike energetske učinkovitosti v Sloveniji in kot tak bo sodeloval pri oblikovanju novih finančnih mehanizmov za obnovo stavb gospodarskih družb.

Spletna stran: www.ekosklad.si

ZUM

ZUM bo v okviru projekta vodil aktivnosti povezane z zeleno mestno logistiko.

Spletna stran: www.zum-mb.si

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU bo v okviru sklopa trajnostne mobilnosti pripravljal smernice za integracijo javnega potniškega prometa.

Spletna stran: http://www.zrc-sazu.si

Focus, društvo za sonaraven razvoj

V okviru LIFE IP CARE4CLIMATE bo Focus sodeloval pri aktivnostih na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti; promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb; in sodelovala pri usposabljanju javne uprave za prehod v NOD. Koordiniral bo tudi poletne šole v tem sklopu.

Spletna stran: www.focus.si

DIGITALNA AGENCIJA, agencija za spletno oglaševanje, d.o.o.

V okviru projekta bo skrbela za komunikacijo na nivoju projekta.

Spletna stran: www.dagency.si

Ministrstvo za infrastrukturo (MI)

Ministrstvo za infrastrukturo bo v okviru projekta vodilo aktivnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo. Sodelovali bodo tudi pri aktivnostih, povezanih s trajnostnimi stavbami.

Spletna stran: www.mzi.gov.si

Umanotera- slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Umanotera v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE koordinirala in izvajala aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter trajnostnega upravljanja z viri skupnosti ; promocijo dobrih praks blaženja podnebnih sprememb; in sodelovala pri usposabljanju javne uprave za prehod v NOD

Spletna stran: www.umanotera.org

Inštitut Jožef Štefan – Center za energetsko učinkovitost

IJS – CEU bo v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE vodil aktivnosti, povezane z energetsko učinkovitostjo stavb.

Spletna stran: www.ijs.si

Gradbeni inštitut ZRMK

GI ZRMK bo v projektu prispeval z vodenjem aktivnosti povezanih z razvojem kazalnikov za trajnostno gradnjo in pri pripravi primera javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.gi-zrmk.si

Inštitut za politike prostora (IPOP)

V okviru sklopa trajnostne mobilnosti bo IPoP vodil aktivnosti aktivne mobilnosti s ciljem povečanja te oblike mobilnosti predvsem za kratke razdalje.

Spletna stran: www.ipop.si

Zavod za gradbeništvo Slovenije - ZAG

ZAG bo v sodeloval v aktivnostih, povezanih z razvojem kazalnikov za trajnostno gradnjo in pri pripravi primera javnega naročila na področju stavb (ZeJN).

Spletna stran: www.zag.si

Splošno

Kaj sploh je INTEGRALNI PROJEKT?

Povedano zelo preprosto, gre za projekte, financirane s strani programa EU za okolje, LIFE, katerih osnovni namen je spodbujanje uspešne realizacije že sprejetih dokumentov, in to pod vodstvom tistih, ki lahko najbolj prispevajo k temu (vladne inštitucije, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove ipd.). Poleg tega morajo pokrivati dovolj veliko območje, da so učinki projekta vidni. 

Njihova posebnost je tudi, da prispevajo k uresničevanju t.i. komplementarnih aktivnosti. Projekt bo tako s pripravo instrumentov, razvitih znotraj LIFE IP CARE4CLIMATE, omogočil tudi mobilizacijo sredstev komplementarnih virov financiranja za uresničevanje ukrepov.

LIFE IP CARE4CLIMATE je vseslovenski, nacionalni projekt, ki se osredotoča na tiste aktivnosti, za katere je bilo ocenjeno, da predstavljajo največjo oviro pri uspešnem doseganju zastavljenih ciljev in imajo kot take tudi največji potencialni učinek za uspešno zmanjšanje TPG. V njem sodelujejo partnerji tako iz javnega, nevladnega, kot tudi zasebnega sektorja.

Pregled ciljev projekta

Vsebinsko je razdeljen na sklope, ki odražajo sklope ukrepov, ki jih predvideva Operativni program. Gre za sektorje, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov: promet, kmetijstvo oziroma raba tal, raba energije v storitvenem sektorju in gospodinjstvih in emisije, ki nastanejo zaradi odlaganja odpadkov.

Pregled sklopov projekta

Aktivnosti projekta obsegajo pokrivajo zelo širok spekter: od ozaveščevalnih aktivnosti, priprave smernic, orodij, usposabljanja ključnih deležnikov, do praktičnih prikazov dobrih praks za prehod v nizkoogljično družbo.

Pregled projektnih aktivnosti

S povečanjem sredstev in pristojnosti bosta omogočena dobra priprava ukrepov in boljše usklajevanje njihovih izvajanj. To bo vključevalo poudarek na izboljšanju zmogljivosti in vključenosti zainteresiranih strani ter posodobitvi organizacijskih postopkov za pripravo novih pravnih in finančnih instrumentov.  V projektu bodo vse uvedene take uvedene novosti tudi v praksi preskušene (testirane z demonstracijskimi in pilotnimi projekti).

Ogled novic & dogodkov